Archiwum autora: bibliografieprac

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

 1. Bologna S., Strategie wielkich operatorów logistycznych, „Logistyka” 2007, nr 5,
 2. Borek M., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego. Forum partnerów publiczno-prywatnych Partnerstwo Publiczno-Prywatne a absorpcja funduszy europejskich, Ernst & Young, Poznań, 19 listopada 2003 r.,
 3. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007,
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002,
 5. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,
 6. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie 2., Warszawa 2000,
 7. Dullinger K-H., Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych [w:] Plastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002,
 8. Edvinsson L., Zarządzanie kapitałem intelektualnym [w:] Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 9. Fechner I., Centra logistyczne w Polsce. Problemy, zagrożenia, inicjatywy, „Logistyka” 2003, nr 5,
 10. Fechner I., Wielkopolski park logistyczny — potrzeby i możliwości realizacji. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Centra logistyczne w Wielkopolsce, Poznań 21 marca 2003 r.,
 11. Fechner L., Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3,
 12. Fechner L., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007,
 13. Fijałkowski J., Koncepcja centrów logistycznych na Mazowszu, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 14. Matulewski M., Fajfer P., Konecka S., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007,
 15. Mindur I., Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, KOW, Warszawa 2000,
 16. Mindur I., Założenia teoretyczne do zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 17. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,
 18. Osmólski W., Rozwój centrów logistycznych w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.
 19. Paprocki W., Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych,. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 20. Stokłosa J., Trendy rozwojowe jednostek ładunkowych transportu intermodalnego w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.

plan do pracy na ten temat można znaleźć na stronie plany pracy

Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

plan pracy magisterskie znaleźć można na tej stronie – plan pracy

BIBLIOGRAFIA

 1. Brodowska E., Kubiak A., Ossowska M., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Teoria i zadania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 2. Cebrowska T., (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2005.
 3. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Praca zbiorowa pod red. Nowak E. (red.), ODDK, Gdańsk 2003.
 4. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 5. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, WN PWN, Warszawa 2005.
 6. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2002.
 7. Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2005.
 8. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kiziukiewicz K. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
 10. Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Kowalska K. (red.). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001.
 12. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. Marciniak S., Controlling – filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2005.
 14. Nesteruk J., Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2003.
 15. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 16. Nowak E. (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 17. Nowak E. (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalne j Szkoły Biznesu, Kraków 2002.
 18. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 19. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, WN PWN, Warszawa 2006.
 20. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
 21. Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WIZJA PRES&IT, Warszawa 2006.
 22. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
 23. Vollmuth H.J., Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa 2003.
 24. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu, Katowice 2001.
 25. Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, ODDK, Gdańsk 2002.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako wiodący element środkowo europejskiego centrum obrotu instrumentami finansowymi

Bibliografia:

 1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 2. Daniluk M., Rynek kapitałowy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
 3. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 4. Fierla A., Giełdowy rynek opcji na akcje, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 5. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 6. Greszta: System ekonomiczno-finansowy banku a zarządzanie aktywami i pasywami, [w:] Studium bankowości, PWE, Warszawa 2005.
 7. Hahn P., Nowak A., Ocena ryzyka rynkowego w metodach Risk Metrics J. P. Morgan Trust Company, [w:] Bankier 1995.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.
 9. Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2002.
 10. Jerzak A. M., Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełd towarowych w Polsce, Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zeszyt 305, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000.
 11. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2000.
 12. Koronowski A., Kurs walutowy a stabilizacja cen, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 13. Milo W. (red.), Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa 2000.
 14. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno – podatkowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 15. Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.
 16. Pilkiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Difin, Warszawa 2000.
 17. Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie., Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 18. Sopoćko A., Ryzyko – problem nie całkiem obiektywny, [w:] Rynek Terminowy, Nr 1/2001.
 19. Spoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 20. Srokosz W., Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, [w:] Prawo Bankowe, Nr 9/2000.
 21. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, warszawa 2001.
 22. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
 23. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 24. Wielka Encyklopedia PWN, tom 4, PWN, Warszawa 2001.
 25. Wielogórska – Leszczyńska J., Rachunkowość w zarządzaniu bankiem, Kwantum, Warszawa 2000.
 26. Wilimowska Z., Wilimowski M., Nahotka S., Polski rynek kapitałowy. Zbiór esejów studentów IV roku Informatyki i Zarządzania, Wrocław 1996.
 27. Wilkowicz Ł., Ryzyko nie oswojone, [w:] Gazeta Bankowa, Nr 18, 24 stycznia 2000.

Sposoby i metody motywowania pracowników

 1. Baruk AJ., Motywowanie i jego znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pracowników, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 4,
 2. Golnau W. i in., Zarzadzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2010,
 3. Kaczyńska-Maciejowska R., Nie tylko pieniądze, „Personel” 2004, nr 7,
 4. Karaszewska H., Wynagradzanie kompetencji – badania w firmie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 7,
 5. Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno- organizacyjne, PWN, warszawa- Kraków 2002,
 6. Kruszewski T., Metody motywowania pracowników w firmie informatycznej, „Personel” 2004, nr 10,
 7. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006,
 8. Maciejewska M., Motywowanie na przykładzie koncepcji oczekiwań, „Personel” 2000, nr 4,
 9. Manikowski R., Motywowanie w okresie recesji, „Personel” 2002, nr 5,
 10. Milian L., Praca, osobowość, kierowanie, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2000,
 11. Motywowanie czy manipulacja – debata praktyków, „Personel” 2006, nr 7,
 12. Nowosielski S., Rojek M., Motywacja szyta na miarę, „Personel” 2001, nr 17,
 13. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2005,
 14. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
 15. Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie, AE, Wrocław 2003,
 16. Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005,
 17. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002,
 18. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000,
 19. Sikora J., Motywowanie pracowników , OPO, Bydgoszcz 2000,
 20. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana, Difin, Warszawa 2004,
 21. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.

Spadek, darowizna, zasiedzenie nieruchomości w kontekście ustawy o podatku od spadków i darowizn

bibliografia pracy z prawa

 1. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2007.
 2. Chustecka, K., Podatek od spadków i darowizn. Praktyka i orzecznictwo, Difin, Warszawa 2010.
 3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 4. Feliński J. R., Podatek od spadków i darowizn 2010 z przykładami, SIGMA, Skierniewice 2010.
 5. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009.
 6. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, warszawa 2006.
 7. Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2007.
 8. Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Chróścielewski W., Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, WN PWN, Warszawa 2006.
 10. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 11. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 12. Prystupa M., Rygiel K., Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 13. Rymarzak M., Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 14. Tedy M., Krasowski T., Wasiluk A., Opodatkowanie rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 17. Wancke P., Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 18. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 19. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 20. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 2009.

Praca może mieć 60-80 stron, 3 rozdziały w tym ostatni rozdział badawczy, każdy z rozdziałów powinien mieć 3 podrozdziały.

Rola świetlicy socjoterapeutycznej w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych

BIBLIOGRAFIA

 1. Butrym Z., Istota pracy socjalnej, Instytut Socjologii UJ, Kraków 1998.
 2. Czarnowski S., Ludzie zbędni w służbie przemocy, w: S. Czarnowski, Wybór pism socjologicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 3. Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
 4. Davies M., Socjologia a praca socjalna: niezrozumiane powinowactwo, w: Socjologia pracy socjalnej, M. Davies (red.), Interart, Warszawa 1996.
 5. Domański H., Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 6. Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 7. Fleming I., Fritz J., Zabawy na uspokojenie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Fudali, M., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 3/2005.
 9. Gajda K., Kowalkowska J., Program warsztatów dla osób prowadzących świetlice szkolne, w: Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno – edukacyjnymi, red. A. Bogdanko, UJ, Kraków 1999.
 10. Geldard, K., Geldard, D. Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2005.
 11. Grzesiuk L. Spotkania, które leczą. Nasza Księgarnia, Warszawa 1987.
 12. Kaźmierczak T., Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym, a obywatelskością, Śląsk, Katowice 2006.
 13. Kopeczek J. Praca metodami psychoaktywnymi. WOM, Tarnobrzeg 1993.
 14. Kratochvil S. Psychoterapia. PWN, Warszawa 1990.
 15. Kratochvil, S., Podstawy psychoterapii, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 16. Matyja, A., Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1-2/2005.
 17. Praszkier R., Różycki A. Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 18. Sawicka K. (red.) Socjoterapia, CMPP-P, Warszawa 1998.
 19. Sawicka K. Rozwój autokontroli emocjonalnej. Program socjoterapii dzieci agresywnych. IPSiR, Warszawa 1993.
 20. Schlack, T., Socjoterapia. O możliwościach pracy z „klasą” w klasie, „Profilaktyk”, nr 1/2003.
 21. Sikorski, W., Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, Żak, Warszawa 2002.
 22. Sobolewska Z. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży-zasady projektowania zajęć. OPTA, Warszawa 1993.
 23. Strzemieczny J. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. PTP, Warszawa 1993.
 24. Strzemieczny J., Zajęcia socjoterapeutyczne. Materiał szkoleniowy dla osób pracujących z dziećmi ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, ISS, Warszawa 1988.
 1. Tryjarska, B. Psychoterapia grupowa. W: L. Grzesiuk (red.), Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa 2003.

Prawne i pozaprawne aspekty ochrony praw konsumentów

Opracowania

 1. Jasiorkowski M., Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2002 roku, UOKiK, Warszawa 2003.
 2. Praktyczny poradnik konsumenta, oprac. A. Bajkowska, H. K. Ostrowski, Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej, Warszawa 2004.
 3. Zapewnić funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, rozmowa B. Pietrzaka z T. Gosztyłą, dyrektorem generalnym UOKiK, „Biuletyn IH” 2003, nr 4.
 4. Informator o działalności Federacji Konsumentów, Warszawa 2001.
 5. Raport UOKiK o rozwoju polityki konsumenckiej w 2002 roku, UOKiK, Warszawa 2003.
 6. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2003 roku, Warszawa, marzec 2004.
 7. Statut Federacji Konsumentów, Warszawa 2001.
 8. Streżyńska A., Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej i Polsce, „Samorząd terytorialny i Unia Europejska” 2000, zeszyt 10.
 9. Powałowski A., Koroluk S., Prawo Ochrony Konsumentów, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.

Akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży, Dz. U. z 2002 r., Nr 99, poz. 894.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, U. Nr 113, poz.1214.
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dn. 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji z, Dz. U. Nr 39, poz. 356.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, U. Nr 14, poz. 130.
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej, Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz.172.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, U. Nr 85, poz. 931.
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej, Dz. U. Nr 57, poz. 521.
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, Dz. U. Nr 80, poz. 860.
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz. U. z 2003 r., Nr 63, poz. 587.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, U. Nr 82, poz. 890.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach, U. z 2002 r., Nr 91, poz. 809.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 5 marca 2002 r.w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów, U. Nr 24, poz. 243.
 14. Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 634 z późn. zm.
 15. Ustawa z dn. 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz. U. 2003 r., Nr 229, poz. 2275.
 16. Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386
 17. Ustawa z dn. 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1433.
 18. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1319, z późn. zm.
 19. Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, U. 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.
 20. Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany z 28 listopada 2003 r. Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255.
 21. Ustawa z dn. 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 22. Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2000 r., Nr 5z 2001 r., poz. 44 z późn. zm.
 23. Ustawa z dn. 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Dz. U. z 2001 r., Nr 76, poz. 811
 24. Ustawa z dn. 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz. U. z 2000 r., Nr 15, poz. 179 z późn. zm.
 25. Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, Dz. U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1350 z późn. zm.
 26. Ustawa z dn. 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, Dz. U. z 1990 r., nr 14, poz. 88.
 27. Ustawa z dn. 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz. U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.
 28. Ustawa z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz. U. 1998 r., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 29. Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości alkoholizmowi i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, U. z 1982 r., Nr 147, poz. 1231 z poźn. zm.
 30. Ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz.1176.
 31. Ustawa z dn. 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej, Dz. U. z 1987 r., nr 3, poz. 18.
 32. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, Dz. U. z 1993 r., Nr 55, poz. 250 z późn. zm.
 33. Ustawa z dn. 30 marca 2001 r. o kosmetykach, Dz. U. z 2001 r., Nr 42, poz. 473 z późn. zm.
 34. Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.
 35. Ustawa z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach, Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.
 36. Ustawa z dn. 6 grudnia 2001 r. o towarach paczkowanych, Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1409
 37. Ustawa z dn. 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz. U. z 1999 r., Nr 90, poz. 999 z późn. zm.

Dwa pierwsze rozdziały pracy na ten temat można znaleźć na stronie prace dyplomowe z prawa

Szkolenia jako etap ZZL

kilkanaście pozycji do bibliografii pracy magisterskiej

 1. Garski K. (red.), Jak efektywnie szkolić pracowników?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 2. Gontarz J. (red.), Jak się wyszkolić, by szkolić innych?. Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 3. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 4. http://www.tp.pl
 5. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2004.
 7. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 8. Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 9. Materiały wewnętrzne Telekomunikacji Polskiej S.A.
 10. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.
 12. Penc J., Zarządzanie w praktyce, Infor, Warszawa 1998.
 13. Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Rae I., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Redd A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.

Przykładowy plan pracy na ten temat znajdziesz na stronie http://plany.prac.com.pl/szkolenia-jako-etap-zzl/

Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym na podstawie przedsiębiorstwa XXX w latach 2012-2015

1. Bailey G.T., Wild K., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warsza¬wa 2000…
2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
3. Brol J. , Umowa leasingu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexi, Warszawa 2002.
4. Brol J., Umowa leasingu według kodeksu cywilnego, „Przegląd Podatkowy” nr 6 z 2001.
5. Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” nr 32 z 2002.
6. Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynaro¬dowej harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” tom 23 z 2003.
7. Helin A., Sprawozdania finansowe firm leasingowych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” nr 11 z 2000.
8. Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
9. Helin A., Szymański K.G., Leasing finansowy – nowe regulacje wprawie bilansowym, „Przegląd podatkowy” nr 10 z 2001.
10. Helin A., Zasady ewidencji leasingu, „Rachunkowość” nr 8 z 1999.
11. Hendriksen E.A., Van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
12. Jaruga A. [red.], Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
13. Jaruga A., T. Martyniuk [red.], Komentarz do ustawy o rachunko¬wości. Rachunkowość – MSR – Podatki, ODDiK, Gdańsk 2002.
14. Kamiński R., Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
15. Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
16. Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przed¬siębiorczości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
17. Litwińczuk H., Nowe zasady opodatkowania leasingu, „Przegląd Po¬datkowy” nr 9/2001.
18. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
19. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
20. Mastalski R., Prawo podatkowe II – część szczegółowa, C. H. Beck, Warszawa 2004
21. Matwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Orga¬nizacji” nr 11/2000..
22. Okręglicka M., Leasing jako sposób finansowania przedsięwzięć inwe¬stycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej, „Finanse i Bankowość” nr 2/2001.
23. Okręglicka M., Nowe zasady finansowania inwestycji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 6/2002.
24. Orłowski M., Leasing – nowa forma obrotu maszynami i urządzeniami, PWE, Warszawa 2002.
25. Osbert-Pociecha G., Leasing, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
26. Ostaszewski J., Rozbicki T., Leasing wprawie dewizowym, celnym, po¬datkowym, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 2004.

przykładowy plan do pracy na ten temat znajdziesz na stronie plany prac

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

1. Antkiewicz S., Pronobis M. (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
2. Bauman Z., Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
3. Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Mijala J., Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
4. Błaszczuk D.J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
5. Bożyk P., Gospodarka światowa, PWE, Warszawa 1991.
6. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
7. Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
8. Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004.
9. Kołodko G. W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007.
10. Kuciński K., Nasza ziemia – Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
11. Kutera M., Surdykowski S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
12. Letejski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna – synteza, Difin, Warszawa 2003.
13. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
14. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2009.
15. Piasecki P., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
16. Staszczak D.E., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
17. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felgers SJA, Warszawa 2001.
18. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
19. Wiśniewski J. (red.), Gospodarka w okresie przemian – varia, Zeszyt naukowy Doktorantów nr II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000.
20. Zorska A., Ku globalizacji?. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 2002.

plan do tego tematu znajdziecie na stronie plany prac