Transport lądowy (samochodowy) w warunkach UE

plan pracy licencjackiej

 1. Brdulak J. (red.), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2005.
 2. Burnewicz J., Dostosowanie Polski do unijnych wymogów polityki transportowej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, IKiCHZ, tom 2, Warszawa 2004.
 3. Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2005.
 4. Burniewicz J., Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, UKIE, Warszawa 2003.
 5. Informacja w sprawie wyników negocjacji Polski w Unią Europejską w obszarze polityka transportowa, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl
 6. Januszkiewicz W., Synowiec E., Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członkostwa, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), IKiCHZ, Warszawa 2001.
 7. Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 8. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 9. Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 10. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl
 11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, WN PWN, Warszawa 2002.
 12. Strategia rozwoju infrastruktury na lata 2004-2006 i dalsze lata, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl
 13. Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
 14. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 15. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie wykorzystania nowych technologii na przykładzie przedsiębiorstwa DHL

 1. Batko A., Marketing, Wprowadzenie, węzłowe zagadnienia, Wydawnictwa Warszawskiej szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 2. Bielski L, Podstawy marketingu. TNOiK, Toruń 2001.
 3. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner &Ska, Warszawa 2004.
 4. Fonfara K., Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym, w: Fonfara , Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. AE Poznań 2001.
 5. Gorynia M., Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 6. Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 7. Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 9. Dahlgaard, K. Kristensen, G. K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
 10. Kotler P., Armstrong G.,Sunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 11. Lorenczewski R., Formy przekształceń organizacyjnych spółdzielni mleczarskich, w: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, l, Konkurencyjność i perspektywy, praca zbiór, pod red. E. Skawińskiej, TSZ, Toruń 2001.
 12. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” nr 6, 2005.
 13. Maksimczuk, ISO – bilet wstępu na rynek, PC Kurier 1/2001.
 14. Michalski E., Marketing, PWN, Warszawa 2004.
 15. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE 2004.
 16. Otta J. W., Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo na rynku między­narodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 18. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 19. Skawińska E., Zalewski R. L, Wpływ jakości na konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Wrocław 2001, PN nr 901.
 20. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Plan do tej pracy znajdziesz na stronie plany prac

Rola magazynu w systemie logistycznym

1. Abt. S., Logistyka ponad granicami, Biblioteka Logistyka, Poznań 2000.
2. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 2000.
3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
4. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
5. Christopher Ch., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, wyd. II Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
6. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa 2000. Christopher M., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2004.
7. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.
8. Ciesielski M. (red.), Sieci logistyczne, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
9. Ciesielski M., Logistyka, Terra, Poznań 2000.
10. Dembińska-Cyran J. (red.), Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2004.
11. Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002.
12. Dudziński Z., Regulamin pracy magazynu, ODDK, Gdańsk 2003.
13. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
14. Gubała M., Popielas J.,. Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Wydanie II, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
15. Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki E., Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
16. Rydzkowski Wł. (red.), Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
17. Szudrowicz A., Łupicka A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
18. Twaróg J, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
19. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
20. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym na przykładzie Urzędu Miasta

Bibliografia

 1. Błoch H., Controlling czyli rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
 2. Błoch H., Controlling. Rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1994.
 3. Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny. Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2005.
 4. Chrisidu A.- Budnik, Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 5. Ciak J., Polityka budżetowa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
 6. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podstawy teorii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
 7. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 8. Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo LINK, Szczecin 2002.
 9. Czubakowska K., Podstawy controllingu, red. E. Nowak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 10. Dębska – Rup A., Kuchmacz J., Stańdo – Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
 11. Dudek E., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17 (73), Warszawa 2003.
 12. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 13. Forsytek M., Audyt informatyczny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 14. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa 2005,. Zbiór przepisów z wprowadzeniem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 15. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 16. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 17. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 18. Standardy kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2000.
 19. Jagielski J., Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacja, [w:] Kontrola: Państwowa 2003, nr 3.
 20. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 21. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 22. Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 23. Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 24. Knedler K., Stasiak M., Audyt wewnętrzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 25. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Ministra Finan­sów z 2003 r., Nr 3, poz. 14).
 26. Komunikat nr 6/KF/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu ety­ki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 5, poz. 28).
 27. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 28. Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 29. Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 30. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 31. Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 32. Koźmiński K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997.
 33. Krzemień R., Winiarska K., Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2004.
 34. Kuc B. R., Audyt wewnętrzny – teoria i praktyka, Wydawnictwo Meneżerskie PTM, Warszawa 2002.
 35. Lubińska T. (red.), Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja – oświata. Studium porównawcze, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 36. Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007
 37. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, http://iia.org.pl
 38. Moczydłowska W., Audyt wewnętrzny jest coraz powszechniejszy, [w:] Gazeta Prawna, nr 1/2006.
 39. Nadolna B., Wybrane aspekty audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finan­sów publicznych, [w:] Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, Wi­niarska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 40. Nowak E., Rachunkowość kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 41. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 42. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 43. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 44. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 45. Patrzałek L, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 46. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 47. Podręcznik Audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 48. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, ( U. Nr 112, poz. 765).
 49. Sargeant A., Marketing w organizacji non profit, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 50. Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUKATOR, Częstochowa 2002.
 51. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003.
 52. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 53. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ( U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 54. Vollmuth H. J., Controlling planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 55. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 56. Wasilska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 57. Winiarska K., Audyt finansowy, Wydawnictwo Infoaudit, Warszawa 2005.
 58. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 59. Winiarska K., Wołoszyn A. J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 60. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.

Grupowanie kosztów w rachunku zysków i strat

1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,
2. Benning Z.,. Sarig S., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-Press, Warsza¬wa 2000,
3. Budziak M., Składanie rocznych sprawozdań finansowych w krajowym Rejestrze Sądowym, oddk, Gdańsk 2002,
4. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984,
5. Czubakowska, K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006,
6. Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002,
7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002,
8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2001,
9. Grzegrzółka A., Informacja dodatkowa, Rachunkowość, Zamknięcie roku 2004,
10. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004,
11. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finasn- Serwis, Warszawa 2005,
12. Micherda B., (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004,
13. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej obejmujące MSR oraz interpretacje według stanu na dzień 31.03.2004,Tom 1, FRRwP, Warszawa 2004,
14. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa 2002,
15. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,
16. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2002,
17. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, cz. 1, red. K. Sawicki, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2005,
18. Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001,
19. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.06.1995 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż bank skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. U. Nr 71, póz. 355,
20. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003,
21. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002,
22. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
23. Strategiczne zarzadzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
24. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006,
25. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.,
26. Walczak M., Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998,
27. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.

Ocena i doskonalenie struktur organizacji

 1. Antoszkiewicz J. D. (red.), Metody zarządzania. Przedsiębiorczość XXI, Poltext, Warszawa 2007.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Champi J., X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 5. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 6. Collins J. C., Prass J. I., Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwo Biznesowe SPM Project, Wrocław 2003.
 7. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009.
 8. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 9. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 10. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Glinka B., Hensel P., Projektowanie organizacji, WN WZ UW, Warszawa 2006
 12. Gliński B., Kuc B. R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 13. Griggin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2004.
 14. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2000.
 15. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 16. Haich M. J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 17. Kaczmarek B., Organizacje, polityka, władza, struktury, Wydawnictwo MSM, Warszawa 2001.
 18. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków 2002.
 19. Muller U. R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 20. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 21. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 22. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 23. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.
 24. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 25. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 26. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 27. Piotrowicz A., Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 28. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 29. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 30. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
 31. Stużyński M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 32. Supernat J., Zarządzanie, Wydawnictwo Kolinia Limited, Wrocław 2005.
 33. Śliwa K. R., O organizacjach inteligentnych, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, warszawa 2001.
 34. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 35. Ziminiewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

Wycena wartości przedsiębiorstw

1. Benniga S. Z., Sarig O. H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG PRESS, Warszawa 2000.
2. Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. 2 Metody wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER, Warszawa 1994.
3. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczyki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER, Warszawa 2002.
4. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
5. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansa¬mi, t. 2, PWN, Warszawa 2000.
6. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
7. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
8. Cornell B., Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 1999.
9. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998.
10. Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
11. Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
12. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
13. Drury C., Rachunek kosztów, tom I., PWN, Warszawa 1996.
14. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
15. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
16. Fierla A., Analityczne meto¬dy wyceny przedsiębiorstw – cz. II, „Metoda dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 6/1999.
17. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
18. Groppelli A. A., Nikbakht E., Wstęp do finansów, WIG PRESS, Warszawa 1999.
19. Helbling C., Unternehmensbewertung undSteuern, 8 Auflage, IDW Yerlag, Dusseldorf 1995.
20. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
21. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
22. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, ZAKAMYCZE, Kraków 2000.
23. Jaruga A. A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
24. Kierczyński T., Malinowska U., Dochodowa czy majątkowa?, „Nowe Życie Gospodarcze” 19/1999.
25. Ludwicki A., Pawlak Z., Metodyczne podstawy wyceny wartości przedsiębiorstwa. Centrum Analizy Wartości TNOIK, Warszawa 1991.
26. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstw w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
27. Marcinek K., Metody finansowej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, AE, Katowice.
28. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
29. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finanse-Servis, Warszawa 1995.
30. Mączyńska E., Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1994.
31. Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. L. Pasiecznego, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe TOPEXIM, Warszawa 1991.
32. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, praca zbiorowa pod redakcją R. Borowieckiego, t. II, TWIGGER, Warszawa 1995.
33. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, praca zbiorowa pod red.
T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
34. Rachunek kosztów, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, tom I., Warszawa 1996.
35. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000.
36. Szymański W., Wpływ globalizacji na jakościowe zmiany otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstw – referat na konferencję naukową IFGN AGH na temat: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań wynikających z globalizacji i integracji z Unią Europejską, Warszawa listopad 2000.
37. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1993.
38. Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, SIGMA, Wrocław 1994.
39. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

Postawy pracowników kopalń węgla kamiennego wobec zmian restrukturyzacyjnych np. Kopalni KWK Sośnica-Makoszowy

1. Suszyński C, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999
2. System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Praca zbiór, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001
3. Szczur M., Kierunki oraz efekty restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 1998, nr 1
4. Borowiecki R., Rojek T., Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej – restrukturyzacja jako wymóg racjonalności ich działania i konkurencyjności. Master of Business Administration, 2000, nr 4 (45).
5. Bućko J., Wąsik T. L., Ekonomika przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005
6. Chajtman S., Alternatywne poglądy nieodzownym warunkiem przekształcenia wiedzy o organizacji i zarządzaniu w uogólnioną teorię i akceptowaną naukę, AE, Wrocław 2002
7. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2000.
8. Durlik L, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998
9. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002
10. Gajda J., Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu. Gospodarka Narodowa, 2003, nr 7
11. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002
12. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
13. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
14. Grzeszczyk T., Mechanizmy prywatyzacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997
15. Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Praca zbiór, pod red. Z. Mikołajczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
16. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000
17. Jakóbik W., Dylematy transformacji sektora publicznego w Polsce, Organizacja i Kierowanie, 2002, nr 1-2
18. Jamroga J., Bariery kadrowe procesu restrukturyzacji. Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 2
19. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 1999
20. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
21. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
22. Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Opracowanie i red. naukowa: R. Borowiecki, A. Jaki, AE-TNOiK, Warszawa-Kraków 2002
23. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (DzU z 1997 roku, nr 33, poz. 200)
24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (DzU z 1997 roku, nr 30, poz. 166)
25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji (DzU z 1997 roku, nr 22, poz. 114).
26. Steinmann H., Schreyögg H. G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwami. Koncepcje, funkcje i przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004
27. Sudoł S., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2002
28. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU z 1990 roku, nr 51, poz. 298, nr 85, poz. 498; z 1991 roku, nr 60, poz. 253, nr Ul, poz. 480; z 1994 roku, nr 121, poz. 591, nr 133, poz. 685; z 1996 roku, nr 90, poz. 405, nr 106, poz. 496)
29. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i bezrobociu (DzU z 1995 roku, nr 1, poz. 1)
30. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 roku, nr 94, poz. 1037)
31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU z 1997 roku, nr 115, poz. 741)
32. Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwie państwowym (DzU z 1991 roku, nr 18, poz. 80)
33. Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (DzU z 1990 roku, nr 4, poz. 19 z późn. zmianami)
34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (DzU z 1997 roku, nr 140, poz. 939)
35. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków (DzU z 1993 roku, nr 18, poz. 32)
36. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU z 1996 roku, nr 118, poz. 561 i nr 156, poz. 775 oraz DzU z 1997 roku, nr 32, poz. 184)

Faktoring na polskim rynku usług finansowych

1. Brigham E., Houston J., Podstawy zarządzania finansami, tom I, PWE, Warszawa 2005
2. Brycki G., Liderzy w skupie wierzytelności, „Rzeczpospolita” 27 styczeń 2005
3. Brycki G., Trzeba dobrze trafić, „Rzeczpospolita” 27 maj 2005
4. Cenkier A., Felis I., Gołębiowski G., Finanse podmiotów sfery realnej. Przedsiębiorstwa, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2004
5. Chentosz T., Świerczewski M., Usługi faktoringu a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2004 nr 9
6. Duda M., Źródła finansowania przedsiębiorstwa doświadczenia przedsiębiorcy, [w:] Stacharska-Targosz J. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005
7. Dulian A., Faktoring jako instrument zarządzaniu należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt” 2005 nr I
8. Gigol K., Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności), Twigger, Warszawa 2001
9. Gigol K., Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger, Warszawa 2000
10. Grzywacz J„ Faktoring, Difin, Warszawa 2005, wyd. II
11. Korczyński I., Opodatkowanie umowy factoringu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003
12. Korenik D., Faktoring bankowy w świetle badań empirycznych na terenie Wrocławia, [w:] M. Pypeć (red.), Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Zeszyły Naukowe WSFiB w Radomiu nr 2, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2002
13. Korenik D., Faktoring jako jeden ze sposobów ograniczania ryzyka mikroekonomicznego, [w:] Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik 2002 nr 4, Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, Warszawa 2002
14. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007
15. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty rejonu i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2005
16. Krajewski J., Wciąż na fali, „Bank” 2006 nr 3
17. Sobol I., Faktoring międzynarodowy. Sposób na finansowanie eksportu. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2005
18. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw profesjonalnych, Kraków 2005
19. Ustawa z dnia II marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z dnia 5.04.2004 r., załącznik nr 4: Wykaz usług zwolnionych od podatku, poz. 3, sekcja J ex (65 – 67), wyłączenie 5
20. Żbikowski A., Kto może skorzystać z usług firm faktoringowych? „Gazeta Prawna” 24 luty 2004

Dochody podatkowe miast na przykładzie miasta Zakopane

LITERATURA

 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2004
 2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2003
 3. Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002
 4. Dębska-Rup A., Kucharz J., Stańdo-Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
 5. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 6. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008
 7. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001
 8. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009
 9. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003
 10. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
 12. Jędrzejewski L., Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2004
 13. Korzeniowska A. (red.), ABC Samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004
 14. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego zarządzania w samorządzie, TWIGGER, Warszawa 2006
 15. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2002
 16. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2008
 17. Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa 2005
 18. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002
 19. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000
 20. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007
 21. Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
 22. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005
 23. Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 2009

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)