Grupowanie kosztów w rachunku zysków i strat

1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,
2. Benning Z.,. Sarig S., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-Press, Warsza¬wa 2000,
3. Budziak M., Składanie rocznych sprawozdań finansowych w krajowym Rejestrze Sądowym, oddk, Gdańsk 2002,
4. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984,
5. Czubakowska, K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006,
6. Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002,
7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002,
8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2001,
9. Grzegrzółka A., Informacja dodatkowa, Rachunkowość, Zamknięcie roku 2004,
10. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004,
11. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finasn- Serwis, Warszawa 2005,
12. Micherda B., (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004,
13. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej obejmujące MSR oraz interpretacje według stanu na dzień 31.03.2004,Tom 1, FRRwP, Warszawa 2004,
14. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa 2002,
15. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,
16. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2002,
17. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, cz. 1, red. K. Sawicki, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2005,
18. Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001,
19. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.06.1995 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż bank skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. U. Nr 71, póz. 355,
20. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003,
21. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002,
22. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
23. Strategiczne zarzadzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
24. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006,
25. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.,
26. Walczak M., Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998,
27. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.

Ocena i doskonalenie struktur organizacji

 1. Antoszkiewicz J. D. (red.), Metody zarządzania. Przedsiębiorczość XXI, Poltext, Warszawa 2007.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Champi J., X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 5. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 6. Collins J. C., Prass J. I., Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwo Biznesowe SPM Project, Wrocław 2003.
 7. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009.
 8. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 9. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 10. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Glinka B., Hensel P., Projektowanie organizacji, WN WZ UW, Warszawa 2006
 12. Gliński B., Kuc B. R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 13. Griggin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2004.
 14. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2000.
 15. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 16. Haich M. J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 17. Kaczmarek B., Organizacje, polityka, władza, struktury, Wydawnictwo MSM, Warszawa 2001.
 18. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków 2002.
 19. Muller U. R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 20. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 21. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 22. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 23. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.
 24. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 25. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 26. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 27. Piotrowicz A., Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 28. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 29. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 30. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
 31. Stużyński M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 32. Supernat J., Zarządzanie, Wydawnictwo Kolinia Limited, Wrocław 2005.
 33. Śliwa K. R., O organizacjach inteligentnych, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, warszawa 2001.
 34. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 35. Ziminiewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

Wycena wartości przedsiębiorstw

1. Benniga S. Z., Sarig O. H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG PRESS, Warszawa 2000.
2. Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. 2 Metody wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER, Warszawa 1994.
3. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczyki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER, Warszawa 2002.
4. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
5. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansa¬mi, t. 2, PWN, Warszawa 2000.
6. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
7. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
8. Cornell B., Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 1999.
9. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998.
10. Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
11. Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
12. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
13. Drury C., Rachunek kosztów, tom I., PWN, Warszawa 1996.
14. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
15. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
16. Fierla A., Analityczne meto¬dy wyceny przedsiębiorstw – cz. II, „Metoda dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 6/1999.
17. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
18. Groppelli A. A., Nikbakht E., Wstęp do finansów, WIG PRESS, Warszawa 1999.
19. Helbling C., Unternehmensbewertung undSteuern, 8 Auflage, IDW Yerlag, Dusseldorf 1995.
20. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
21. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
22. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, ZAKAMYCZE, Kraków 2000.
23. Jaruga A. A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
24. Kierczyński T., Malinowska U., Dochodowa czy majątkowa?, „Nowe Życie Gospodarcze” 19/1999.
25. Ludwicki A., Pawlak Z., Metodyczne podstawy wyceny wartości przedsiębiorstwa. Centrum Analizy Wartości TNOIK, Warszawa 1991.
26. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstw w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
27. Marcinek K., Metody finansowej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, AE, Katowice.
28. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
29. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finanse-Servis, Warszawa 1995.
30. Mączyńska E., Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1994.
31. Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. L. Pasiecznego, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe TOPEXIM, Warszawa 1991.
32. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, praca zbiorowa pod redakcją R. Borowieckiego, t. II, TWIGGER, Warszawa 1995.
33. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, praca zbiorowa pod red.
T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
34. Rachunek kosztów, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, tom I., Warszawa 1996.
35. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000.
36. Szymański W., Wpływ globalizacji na jakościowe zmiany otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstw – referat na konferencję naukową IFGN AGH na temat: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań wynikających z globalizacji i integracji z Unią Europejską, Warszawa listopad 2000.
37. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1993.
38. Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, SIGMA, Wrocław 1994.
39. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

Postawy pracowników kopalń węgla kamiennego wobec zmian restrukturyzacyjnych np. Kopalni KWK Sośnica-Makoszowy

1. Suszyński C, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999
2. System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Praca zbiór, pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001
3. Szczur M., Kierunki oraz efekty restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 1998, nr 1
4. Borowiecki R., Rojek T., Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej – restrukturyzacja jako wymóg racjonalności ich działania i konkurencyjności. Master of Business Administration, 2000, nr 4 (45).
5. Bućko J., Wąsik T. L., Ekonomika przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005
6. Chajtman S., Alternatywne poglądy nieodzownym warunkiem przekształcenia wiedzy o organizacji i zarządzaniu w uogólnioną teorię i akceptowaną naukę, AE, Wrocław 2002
7. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2000.
8. Durlik L, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998
9. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002
10. Gajda J., Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu. Gospodarka Narodowa, 2003, nr 7
11. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002
12. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
13. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
14. Grzeszczyk T., Mechanizmy prywatyzacji. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997
15. Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Praca zbiór, pod red. Z. Mikołajczyk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
16. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000
17. Jakóbik W., Dylematy transformacji sektora publicznego w Polsce, Organizacja i Kierowanie, 2002, nr 1-2
18. Jamroga J., Bariery kadrowe procesu restrukturyzacji. Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 2
19. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 1999
20. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
21. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
22. Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Opracowanie i red. naukowa: R. Borowiecki, A. Jaki, AE-TNOiK, Warszawa-Kraków 2002
23. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (DzU z 1997 roku, nr 33, poz. 200)
24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (DzU z 1997 roku, nr 30, poz. 166)
25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji (DzU z 1997 roku, nr 22, poz. 114).
26. Steinmann H., Schreyögg H. G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwami. Koncepcje, funkcje i przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004
27. Sudoł S., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2002
28. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU z 1990 roku, nr 51, poz. 298, nr 85, poz. 498; z 1991 roku, nr 60, poz. 253, nr Ul, poz. 480; z 1994 roku, nr 121, poz. 591, nr 133, poz. 685; z 1996 roku, nr 90, poz. 405, nr 106, poz. 496)
29. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i bezrobociu (DzU z 1995 roku, nr 1, poz. 1)
30. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 roku, nr 94, poz. 1037)
31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU z 1997 roku, nr 115, poz. 741)
32. Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwie państwowym (DzU z 1991 roku, nr 18, poz. 80)
33. Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (DzU z 1990 roku, nr 4, poz. 19 z późn. zmianami)
34. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (DzU z 1997 roku, nr 140, poz. 939)
35. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków (DzU z 1993 roku, nr 18, poz. 32)
36. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU z 1996 roku, nr 118, poz. 561 i nr 156, poz. 775 oraz DzU z 1997 roku, nr 32, poz. 184)

Faktoring na polskim rynku usług finansowych

1. Brigham E., Houston J., Podstawy zarządzania finansami, tom I, PWE, Warszawa 2005
2. Brycki G., Liderzy w skupie wierzytelności, „Rzeczpospolita” 27 styczeń 2005
3. Brycki G., Trzeba dobrze trafić, „Rzeczpospolita” 27 maj 2005
4. Cenkier A., Felis I., Gołębiowski G., Finanse podmiotów sfery realnej. Przedsiębiorstwa, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2004
5. Chentosz T., Świerczewski M., Usługi faktoringu a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2004 nr 9
6. Duda M., Źródła finansowania przedsiębiorstwa doświadczenia przedsiębiorcy, [w:] Stacharska-Targosz J. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005
7. Dulian A., Faktoring jako instrument zarządzaniu należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt” 2005 nr I
8. Gigol K., Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności), Twigger, Warszawa 2001
9. Gigol K., Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger, Warszawa 2000
10. Grzywacz J„ Faktoring, Difin, Warszawa 2005, wyd. II
11. Korczyński I., Opodatkowanie umowy factoringu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003
12. Korenik D., Faktoring bankowy w świetle badań empirycznych na terenie Wrocławia, [w:] M. Pypeć (red.), Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Zeszyły Naukowe WSFiB w Radomiu nr 2, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2002
13. Korenik D., Faktoring jako jeden ze sposobów ograniczania ryzyka mikroekonomicznego, [w:] Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik 2002 nr 4, Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, Warszawa 2002
14. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007
15. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty rejonu i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2005
16. Krajewski J., Wciąż na fali, „Bank” 2006 nr 3
17. Sobol I., Faktoring międzynarodowy. Sposób na finansowanie eksportu. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2005
18. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw profesjonalnych, Kraków 2005
19. Ustawa z dnia II marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z dnia 5.04.2004 r., załącznik nr 4: Wykaz usług zwolnionych od podatku, poz. 3, sekcja J ex (65 – 67), wyłączenie 5
20. Żbikowski A., Kto może skorzystać z usług firm faktoringowych? „Gazeta Prawna” 24 luty 2004

Dochody podatkowe miast na przykładzie miasta Zakopane

LITERATURA

 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2004
 2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2003
 3. Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002
 4. Dębska-Rup A., Kucharz J., Stańdo-Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
 5. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 6. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008
 7. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001
 8. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009
 9. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003
 10. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
 12. Jędrzejewski L., Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2004
 13. Korzeniowska A. (red.), ABC Samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004
 14. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego zarządzania w samorządzie, TWIGGER, Warszawa 2006
 15. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2002
 16. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2008
 17. Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa 2005
 18. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002
 19. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000
 20. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007
 21. Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
 22. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005
 23. Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 2009

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)

 

Logistyczna obsługa klienta

 1. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2002
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001
 3. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1996
 4. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006
 5. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, 2000
 6. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006
 7. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005
 8. Ciesielski M., Logistyczna obsługa klienta, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2001, nr 12
 9. Ciesielski M., Logistyka w praktyce – studium przypadków, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003
 10. Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, PWN, Poznań 1999
 11. Ciesielski M., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001
 12. Ciesielski M., Pola konkurowania, czynniki sukcesu i strategie firm transportowych, Przegląd Komunikacyjny 2000, nr 4
 13. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, PWN, Warszawa 2002
 14. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001
 15. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004
 16. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004
 17. Frederick B., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1996
 18. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa – Poznań 2002
 19. Gołembska E. (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa 2006
 20. John J. Coyle, Edward J. Bardi i C. John Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 21. Kempy D., Logistyczna obsługa klienta, AE Katowice, 2000
 22. Kisperska – Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, AE, Katowice 2000
 23. Kotler P., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004
 24. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 25. Kwejt J. (red.), Zarządzanie gospodarką materiałową, PWE, Warszawa 2000
 26. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004
 27. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998
 28. Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
 29. Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000
 30. Raporty rynkowe Data Monitor, Rynek usług logistycznych w Polsce
 31. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2002
 32. Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw: doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa 1999
 33. Sariusz – Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 34. Schary P. B., Skjott – Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002
 35. Skowronek (red.), Podstawy gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 2005
 36. Skowronek Cz., Sariusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003
 37. Strużycki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002
 38. Szkurłat P., Efektywna reakcja na potrzeby klienta (ECR) jako strategia obsługi klienta w zintegrowanym łańcuchu dostaw, SGH, Warszawa 1998
 39. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 40. Szwajca D., Problemy oceny i pomiaru logistycznej obsługi klienta, www.logistyka.net.pl.
 41. Tonndort H. G., Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie wykorzystania nowych technologii

bibliografia do pracy magisterskiej

 1. Batko A., Marketing, Wprowadzenie, węzłowe zagadnienia, Wydawnictwa Warszawskiej szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 2. Berliński L., Istota innowacji w przedsiębiorstwie. Przegląd i próba koncepcji, Przegląd Organizacji, 7-8/2003.
 3. Bendyk E., Człowiek w labiryncie sieci, W.A.B., Warszawa 2004.
 4. Bendyk E., Myszy na pulpicie, Polityka, nr 11/2004.
 5. Bielski L, Podstawy marketingu. TNOiK, Toruń 2001.
 6. Bieńkowski W., Problemy teorii rozwoju społecznego, PWN, Warszawa 1966.
 7. Bunderson J.S., Sutcliffe K.M., W poszukiwaniu równowagi między uczeniem się a działaniem, Harvard Business Review Polska, Luty 2004.
 8. Dahlgaard J., K. Kristensen, G. K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
 9. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner &Ska, Warszawa 2004.
 10. Fonfara K., Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym, w: Fonfara , Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. AE Poznań 2001.
 11. Gorynia M., Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 12. Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 13. Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 14. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 15. Informacja – dobra lub zła nowina, pr.zb. pod red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2004.
 16. Kotler P., Armstrong G.,Sunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 17. Lorenczewski R., Formy przekształceń organizacyjnych spółdzielni mleczarskich, w: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, l, Konkurencyjność i perspektywy, praca zbiór, pod red. E. Skawińskiej, TSZ, Toruń 2001.
 18. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” nr 6, 2005.
 19. Maksimczuk, ISO – bilet wstępu na rynek, PC Kurier 1/2001.
 20. Michalski E., Marketing, PWN, Warszawa 2004.
 21. Najda M., Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 963.
 22. Najda M., Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu, w: Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, pr. zb. pod red. S. Kasiewicza, L. Pawłowicza, CeDeWu, Warszawa 2003.
 23. Najda M., Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE Kraków, 2004.
 24. Najda M., Strategia kooperacji jako efekt działań konkurencyjnych MSP, Politechnika Gdańska – Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2004.
 25. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE 2004.
 26. Otta J. W., Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo na rynku między­narodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 27. Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 28. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 29. Radło M., Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, H. Beck, Warszawa 2003.
 30. Skawińska E., Zalewski R. L, Wpływ jakości na konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Wrocław 2001, PN nr 901.
 31. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

Pozycje książkowe:

 1. Dobii M.; praca pod red Organizacja rachunkowości;. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2009r.; s. 13
 2. Dobija M.; Rachunkowość zarządcza i controlling; Wyd. WN PWN; Warszawa 2007r.; s. 15
 3. Gmutrasiewicz M.; Karmańska A.; Olchowicz J.; Rachunkowość finansowa; Wyd. DiFiN; Warszawa 1966r; s. 55
 4. Gołaj R.; Sadowski R.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych w świetle polskich przepisów o cenach transferowych; Monitor podatkowy nr 10/2002r.
 5. Hause B.; Istota i zadania wyceny majątku przedsiębiorstwa; Przegląd Organizacyjny; Łódź 2010r.; s. 29
 6. Jaklik A.; Micherda B.; Zasady rachunkowości; Wyd. WSiP; Warszawa 2007r.; s. 10
 7. Janasz W.; Zarządzanie kapitałem; Wyd. Difin; Warszawa 2007r.; s. 100
 8. Kamela-Sowińska A.; Wycena przedsiębiorstwa i ich mienia; Wyd. Wyższa Szkoła handlu i Rachunkowości; Poznań 2006r.; s. 136
 9. Kamel-Sowińska A.; Wartość firmy; Wyd. PWE; Warszawa 2006r.; s. 16
 10. Kasiewicz S.; Metody wyceny środków trwałych w polskim przemyśle; Wyd. SGPiS; Warszawa 2008r.; s. 33
 11. Kiziukiewicz T.; Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s. 9
 12. Kołodziej B.; Zakładowy plan kont; Gazeta Prawna nr 138/2008 z dnia 18 lipca 2007r.
 13. Krzywda D.; Rachunkowość finansowa; Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce; Warszawa 2009r.; s. 24
 14. Kuczyńska-Cesarz A.; Rachunkowość; Wyd. Difin; Warszawa 2001r.; str.103-104
 15. KutarbaM ; Gazeta prawna nr 89 (945) 8 maja 2003r.; Dodatek Specjalny; s. 3 i in..
 16. Martyniuk T.; Rzeczowy majątek trwały – wycena i ewidencja; Wyd. ODDK; Gdańsk 2008r.; s. 7
 17. Messner Z.; Podstawy rachunkowości; Wyd. AE w Katowicach; Katowice 2011r.; s. 31
 18. Micherda B.; praca pod red Podstawy rachunkowości;.. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2002r.; s. 12
 19. Nowak E.; Rachunkowość – kurs podstawowy; Wyd. PWE; Warszawa 2008r.; s. 18
 20. Śnieżek E.; praca pod red. Wprowadzenie do rachunkowości; Wyd. Oficyna Ekonomiczna; Kraków 2004r.; s. 11
 21. Walczak M praca pod red..; Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s.80
 22. Wieczorek I.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych; Przegląd Podatkowy nr 4/2004r.
 23. Zysnowska A.; Rachunkowość finansowa od podstaw; Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.; Gdańsk 2002r. s.32

Akty prawne:

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1; Prezentacja Sprawozdań Finansowych
 2. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.; Dz. U. Nr 121, poz. 591, znowelizowana w dniu 9 listopada 2000r.; Dz. U. Nr 113, poz. 1186
 3. Ustawa z dnia 13 lipca 1990r.; o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; DZ. U. Z 1990r.; Nr 51; poz. 298

Artykuły:

 1. Gazeta Prawna; Nr 29 (1394) czwartek 10 lutego 2005 r.
 2. Utrzymanie Ruchu – Wrzesień 2004 – Raport Specjalny – Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu (PUR)

Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania za pomocą instrumentów pochodnych

 1. Arfin F., Public Relations finansów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. Buschgen H. E., Przedsiębiorstwo bankowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 3. Daniluk M., Rynek kapitałowy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
 4. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 5. Fierla A., Giełdowy rynek opcji na akcje, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 6. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 7. Greszta: System ekonomiczno-finansowy banku a zarządzanie aktywami i pasywami, [w:] Studium bankowości, PWE, Warszawa 2005.
 8. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 9. Hahn P., Nowak A., Ocena ryzyka rynkowego w metodach Risk Metrics J. P. Morgan Trust Company, [w:] Bankier 1995.
 10. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
 11. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.
 12. Jaworski W. L. (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2002.
 14. Jerzak A. M., Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełd towarowych w Polsce, Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zeszyt 305, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000.
 15. Kaszubski R. W., Olszak M., Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2000.
 16. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2000.
 17. Koronowski A., Kurs walutowy a stabilizacja cen, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 18. Krawiec B., Krawiec M., Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 19. McBride – Johnson P., Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2001.
 20. Milo W. (red.), Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa 2000.
 21. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno – podatkowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 22. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
 23. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 24. Pilkiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Difin, Warszawa 2000.
 25. Pyzioł W., (red.), Encyklopedia prawa bankowego, PWN, Warszawa 2000.
 26. Ratajczak A. L., Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 27. Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie., Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 28. Sołdaczuk J., Mijala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.
 29. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy. Komentarz, tom II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998.
 30. Sopoćko A., Ryzyko – problem nie całkiem obiektywny, [w:] Rynek Terminowy, Nr 1/2001.
 31. Spoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 32. Srokosz W., Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, [w:] Prawo Bankowe, Nr 9/2000.
 33. Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firm, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 34. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, warszawa 2001.
 35. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 36. Wąsowski W., Zarys ekonomiki banku komercyjnego, Korporacja Romaniszyn, Piła 1999.
 37. Wielka Encyklopedia PWN, tom 4, PWN, Warszawa 2001.
 38. Wielogórska – Leszczyńska J., Rachunkowość w zarządzaniu bankiem, Kwantum, Warszawa 2000.
 39. Wilimowska Z., Wilimowski M., Nahotka S., Polski rynek kapitałowy. Zbiór esejów studentów IV roku Informatyki i Zarządzania, Wrocław 1996.
 40. Wilkowicz Ł., Ryzyko nie oswojone, [w:] Gazeta Bankowa, Nr 18, 24 stycznia 2000.
 41. Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 42. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.