Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

Pozycje książkowe:

 1. Dobii M.; praca pod red Organizacja rachunkowości;. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2009r.; s. 13
 2. Dobija M.; Rachunkowość zarządcza i controlling; Wyd. WN PWN; Warszawa 2007r.; s. 15
 3. Gmutrasiewicz M.; Karmańska A.; Olchowicz J.; Rachunkowość finansowa; Wyd. DiFiN; Warszawa 1966r; s. 55
 4. Gołaj R.; Sadowski R.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych w świetle polskich przepisów o cenach transferowych; Monitor podatkowy nr 10/2002r.
 5. Hause B.; Istota i zadania wyceny majątku przedsiębiorstwa; Przegląd Organizacyjny; Łódź 2010r.; s. 29
 6. Jaklik A.; Micherda B.; Zasady rachunkowości; Wyd. WSiP; Warszawa 2007r.; s. 10
 7. Janasz W.; Zarządzanie kapitałem; Wyd. Difin; Warszawa 2007r.; s. 100
 8. Kamela-Sowińska A.; Wycena przedsiębiorstwa i ich mienia; Wyd. Wyższa Szkoła handlu i Rachunkowości; Poznań 2006r.; s. 136
 9. Kamel-Sowińska A.; Wartość firmy; Wyd. PWE; Warszawa 2006r.; s. 16
 10. Kasiewicz S.; Metody wyceny środków trwałych w polskim przemyśle; Wyd. SGPiS; Warszawa 2008r.; s. 33
 11. Kiziukiewicz T.; Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s. 9
 12. Kołodziej B.; Zakładowy plan kont; Gazeta Prawna nr 138/2008 z dnia 18 lipca 2007r.
 13. Krzywda D.; Rachunkowość finansowa; Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce; Warszawa 2009r.; s. 24
 14. Kuczyńska-Cesarz A.; Rachunkowość; Wyd. Difin; Warszawa 2001r.; str.103-104
 15. KutarbaM ; Gazeta prawna nr 89 (945) 8 maja 2003r.; Dodatek Specjalny; s. 3 i in..
 16. Martyniuk T.; Rzeczowy majątek trwały – wycena i ewidencja; Wyd. ODDK; Gdańsk 2008r.; s. 7
 17. Messner Z.; Podstawy rachunkowości; Wyd. AE w Katowicach; Katowice 2011r.; s. 31
 18. Micherda B.; praca pod red Podstawy rachunkowości;.. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2002r.; s. 12
 19. Nowak E.; Rachunkowość – kurs podstawowy; Wyd. PWE; Warszawa 2008r.; s. 18
 20. Śnieżek E.; praca pod red. Wprowadzenie do rachunkowości; Wyd. Oficyna Ekonomiczna; Kraków 2004r.; s. 11
 21. Walczak M praca pod red..; Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s.80
 22. Wieczorek I.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych; Przegląd Podatkowy nr 4/2004r.
 23. Zysnowska A.; Rachunkowość finansowa od podstaw; Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.; Gdańsk 2002r. s.32

Akty prawne:

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1; Prezentacja Sprawozdań Finansowych
 2. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.; Dz. U. Nr 121, poz. 591, znowelizowana w dniu 9 listopada 2000r.; Dz. U. Nr 113, poz. 1186
 3. Ustawa z dnia 13 lipca 1990r.; o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; DZ. U. Z 1990r.; Nr 51; poz. 298

Artykuły:

 1. Gazeta Prawna; Nr 29 (1394) czwartek 10 lutego 2005 r.
 2. Utrzymanie Ruchu – Wrzesień 2004 – Raport Specjalny – Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu (PUR)

Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania za pomocą instrumentów pochodnych

 1. Arfin F., Public Relations finansów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. Buschgen H. E., Przedsiębiorstwo bankowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 3. Daniluk M., Rynek kapitałowy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
 4. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 5. Fierla A., Giełdowy rynek opcji na akcje, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 6. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 7. Greszta: System ekonomiczno-finansowy banku a zarządzanie aktywami i pasywami, [w:] Studium bankowości, PWE, Warszawa 2005.
 8. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 9. Hahn P., Nowak A., Ocena ryzyka rynkowego w metodach Risk Metrics J. P. Morgan Trust Company, [w:] Bankier 1995.
 10. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
 11. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.
 12. Jaworski W. L. (red.), Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2002.
 14. Jerzak A. M., Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełd towarowych w Polsce, Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zeszyt 305, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000.
 15. Kaszubski R. W., Olszak M., Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2000.
 16. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2000.
 17. Koronowski A., Kurs walutowy a stabilizacja cen, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 18. Krawiec B., Krawiec M., Opcje na giełdach towarowych w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 19. McBride – Johnson P., Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2001.
 20. Milo W. (red.), Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa 2000.
 21. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno – podatkowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 22. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
 23. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 24. Pilkiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Difin, Warszawa 2000.
 25. Pyzioł W., (red.), Encyklopedia prawa bankowego, PWN, Warszawa 2000.
 26. Ratajczak A. L., Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 27. Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie., Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 28. Sołdaczuk J., Mijala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.
 29. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy. Komentarz, tom II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998.
 30. Sopoćko A., Ryzyko – problem nie całkiem obiektywny, [w:] Rynek Terminowy, Nr 1/2001.
 31. Spoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 32. Srokosz W., Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, [w:] Prawo Bankowe, Nr 9/2000.
 33. Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firm, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 34. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, warszawa 2001.
 35. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 36. Wąsowski W., Zarys ekonomiki banku komercyjnego, Korporacja Romaniszyn, Piła 1999.
 37. Wielka Encyklopedia PWN, tom 4, PWN, Warszawa 2001.
 38. Wielogórska – Leszczyńska J., Rachunkowość w zarządzaniu bankiem, Kwantum, Warszawa 2000.
 39. Wilimowska Z., Wilimowski M., Nahotka S., Polski rynek kapitałowy. Zbiór esejów studentów IV roku Informatyki i Zarządzania, Wrocław 1996.
 40. Wilkowicz Ł., Ryzyko nie oswojone, [w:] Gazeta Bankowa, Nr 18, 24 stycznia 2000.
 41. Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 42. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995.

Audyt wewnętrzny

 1. Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny. Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2005.
 2. Ciak J., Polityka budżetowa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
 3. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podstawy teorii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
 4. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 5. Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo LINK, Szczecin 2002.
 6. Dudek E., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17 (73), Warszawa 2003.
 7. Forsytek M., Audyt informatyczny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 8. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa 2005,. Zbiór przepisów z wprowadzeniem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 10. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 11. Standardy kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2000.
 12. Jagielski J., Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacja, [w:] Kontrola: Państwowa 2003, nr 3.
 13. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 14. Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 15. Knedler K., Stasiak M., Audyt wewnętrzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 16. Komunikat nr 6/KF/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu ety­ki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 5, poz. 28).
 17. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 18. Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 19. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 20. Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 21. Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 22. Krzemień R., Winiarska K., Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2004.
 23. Kuc B. R., Audyt wewnętrzny – teoria i praktyka, Wydawnictwo Meneżerskie PTM, Warszawa 2002.
 24. Moczydłowska W., Audyt wewnętrzny jest coraz powszechniejszy, [w:] Gazeta Prawna, nr 1/2006.
 25. Nadolna B., Wybrane aspekty audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finan­sów publicznych, [w:] Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, Wi­niarska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 26. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 27. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 28. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 29. Patrzałek L, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 30. Podręcznik Audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, ( U. Nr 112, poz. 765).
 32. Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUKATOR, Częstochowa 2002.
 33. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ( U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 34. Vollmuth H. J., Controlling planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 35. Winiarska K., Audyt finansowy, Wydawnictwo Infoaudit, Warszawa 2005.
 36. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.

Zarządzanie transportem na przykładzie przedsiębiorstwa DHL

1. Analiza polskiego rynku TSL w 2006 roku, „Rzeczpospolita”, nr 137/2007,
2. Christoper M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005,
3. Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006,
4. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006,
5. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005,
6. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, ILiM, Poznań 2005,
7. DHL udostępnia przełomowy indeks Global Connectedness Index, artykuł z dn. 21.11.2011 r.,
8. Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009,
9. Dwiliński L., Zarys logistyki przedsiębiorstwa, OWPW, Warszawa 2006,
10. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2007, ILiM, Poznań 2008,
11. Fertsch M. (red.), Podstawy logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008,
12. Gołembska E. (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa 2006,
13. Gołembska E. i in., Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2005,
14. Gołembska E., Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw UE, WAE, Poznań 2005,
15. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usługach, PWN, Warszawa 2008,
16. Grzenkowicz N i in., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008,
17. Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009,
18. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005,
19. Harrisom A., van Holk R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010,
20. Hilmar J. Vollmuth, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Wyd. Placet Warszawa, 2007,
21. Jabłoński W. J., Bartkiewicz W.: Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2006,
22. Janiak T., Laboratorium przyszłości DHL, „Logistyka”, nr 1/2008,
23. Jaworski J (red.), Mytlewski A. (red.), Funkcjonowanie systemów logistycznych, t. 2, WSB, Gdańsk 2009,
24. Jedliński M., Rola wymagań klientów w doskonaleniu usługi logistycznej, „Logistyka”, nr 6/2006,
25. Jeszka A.M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009,
26. Jędralska K., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem – nowe wyzwania. (cz. 1.). „Logistyka”, nr 1/2005,
27. Kasperczyk R., Transport i spedycja, Difin, Warszawa 2009,
28. Konecka S., Ewolucja branży a relacje w sieci dostaw, „Logistyka”, nr 3/2006,
29. Konecka S., Ryzyko a relacje w sieciach dostaw, „Logistyka”, nr 1/2007,
30. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Oskar, Warszawa 2005,
31. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2005,
32. Logistics 2008. Nowe wyzwania, nowe rozwiązania. Materiały konferencyjne, Poznań 2008,
33. Ławicki J.S., Procedura reklamacyjna w firmie, „Marketing w Praktyce”, nr 8/2006,
34. Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
35. Matulewski S., Konecka S., Fajfer A., Systemy logistyczne, ILiM, Poznań 2007,
36. Matwiejczuk R. (red.), Integracja marketingu i logistyki, Politechnika Opolska, Opole 2005,
37. Milewski D., Praktyczne aspekty teoretycznej ekonomiki transportu, „Logistyka”, nr 2/2006,
38. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, UG, Gdańsk 2006,
39. Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, ILiM, Poznań 2007,
40. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2005,
41. Owczarski S., Tendencje rozwojowe logistyki, WNWSK, Łódź 2006,
42. Semenom I.N. (red.), Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008,
43. Sikorski P.M., Spedycja w praktyce- wiek XXI, PWT, Warszawa 2008,
44. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008,
45. Strasser R., Logistyka samochodowa w Europie Wschodniej, „Logistyka”, nr 5/2006,
46. Szwed I., Unifikacja prawa transportowego, artykuł z dn. 20.07.2011 r.,
47. Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2010,
48. Thomson J.H., Nowoczesna ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 2006,
49. Wojciechowski T., Marketingowo- Logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007,
50. Załoga E., Kwarciński T., Strategie rynkowe w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, szczecin 2006.

Związki marketingu i logistyki

1. Batko A., Marketing, Wydawnictwa Naukowe Warszawskiej szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
2. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2002.
3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
4. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. Bellona, Warszawa 2006.
5. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
6. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.
7. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
8. Fechner I., Szyszka E., (red.), Logistyka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
9. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
10. Gołembska E. (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa 2006.
11. Gołembska E., (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa – Poznań 2002.
12. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
13. Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
14. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
15. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
16. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
17. Płaczek E., logistyka międzynarodowa, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
18. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2002.
19. Schary P. B., Skjott – Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
20. Skowronek Cz., Sariusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
21. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
22. Tonndorf H. G., Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

Miejsce giełdy towarowej w gospodarce

 1. Adamczyk Z., Tołwiński Z., Przesłanki i wielkość zaangażowania Agencji w rozwój działalności gospodarczej, Biuletyn ARR, nr 5/1994
 2. Adamowicz M., Interwencja Agencji Rynku Rolnego na rynkach rolnych w Polsce, w: Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. Tom II. Instytucje rolnicze w procesie przeobrażeń rynkowych, praca zbiorowa pod red. M.Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994
 3. Makroekonomika. Tom 1, praca zbiorowa pod red. A.Wosia, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996
 4. Antczak P., Dacki M., Image giełdy towarowej, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995
 5. Barbag J., Geografia ekonomiczna USA i Kanady, PWN, Warszawa 1974
 6. Barbag J., Wielka Brytania, PWN, Warszawa 1976
 7. Bernard Y., Calli J.C., Lewandowski D., Dictionnaire economique et financier, Editions de Seuil, Paris 1975
 8. Białecki K., Borowski J., Krzymiński A.H., Marketing w handlu zagranicznym, PWN, Warszawa 1986
 9. Bockenhoff E., Warenterminbörsen für agrarprodukte gewinnen an aktualität, Agrarwirtschaft, nr 42/1993
 10. Bond G.E., Thompson S.R., Basis and exchange rate risk in offshore futures trading, American Journal of Agricultural Economics, December 1985
 11. Boyle J.E., Speculation and the Chicago Board of Trade, The Macmillan Company, New York 1920
 12. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of corporate finance, McGraw-Hill Inc., New York 1991
 13. Breimyer H.F., Economics of the product market of agriculture, Iowa State University Press, Ames, Iowa 1976
 14. Burzyński R., Kamiński M., Agrorynek dziś i jutro, Nowa Europa, nr 270/1995
 15. Carlton D.W., Futures trading, market interrelationships, and industry structure, American Journal of Agricultural Economics, May 1983
 16. Cieślak A., Otoczenie marketingowe rynku rolno-spożywczego, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995
 17. Commodity Futures Trading Commission. Annual Report, Washington 1989
 18. Commodity markets, Swiss Bank Corporation, London 1935
 19. Commodity trading manual, Chicago Board of Trade, Chicago 1980
 20. Cramer G.L., Jensen C.W., Agricultural economics and agrobusiness, John Wiley & Sons, Inc., New York 1991
 21. Czerbak W., Rajzer M., Giełdy towarowe – założenia i rzeczywistość, Handel Wewnętrzny, nr 3/1991
 22. Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 23. Czyżewski A., Rolnictwo a polityka rządu, w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1993
 24. Czyżewski A., Działoszyński P., Pawelczak Ł., Bobrowski A., Analiza rentowności i kosztów działalności magazynów autoryzowanych (na przykładzie Regionalnej Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu), Biuletyn ARR, nr 8/1996
 25. Dietl J., Handel we wspólczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, PWE, Warszawa 1991
 26. Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Małysz J., Marketing w agrobiznesie, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1994
 27. Drewiński M., Giełdy towarowe w Polsce – tradycje, stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 661, Wrocław 1993
 28. Drewiński M., Giełdy towarowe. Organizacja, technika, strategia, PETEKS, Wrocław 1992
 29. Dyka S., Tendencje przemian w handlu wewnętrznym surowcami rolnymi, Wieś i Rolnictwo, nr 1/1995
 30. Ehrlich E., Górniak S., Zawody i instytucje pomocnicze handlu, Księżnica Atlas, Lwów 1938
 31. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, Inc., Chicago 1964
 32. Fandrey K., Giełdy towarowe w Polsce, SGPiS, Warszawa 1979
 33. Fandrey K., Struktura organizacyjna giełd towarowych, Rynki Zagraniczne, nr 82/1973
 34. Financial Times 1978/79 International Business and Companies Yearbook, Financial Times Ltd. Business Publishing Division, London 1978
 35. Fulton T., Glaser L., Newman M., A comparison of agriculture in the US and EC, US Department of Agriculture, Economics Research Service, Washington 1987
 36. Futures markets: modelling, managing and monitoring futures trading, edited by M.E.Streit, Basil Blackwell in cooperation with The European University Institute (Florence), Oxford 1983
 37. Futures markets: regulatory issues, edited by A.E.Peck, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C., 1985
 38. Futures markets: their establishment and performance, edited by B.A.Gross, Croom Helm Ltd., London 1986
 39. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1992
 40. Garcia F.L., Munn G.G., Woelfel C.J., Encyclopedia of banking and finance, McGraw-Hill Book Company, 1991
 41. Giełda towarowa, praca zbiorowa pod red. M.Kamińskiego, Gdańska Giełda Towarowa, Gdańsk 1994
 42. Giełdy we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. W.Januszkiewicza, PWE, Warszawa 1992
 43. Giełdy zmienią rolnictwo, Nowe Życie Gospodarcze, nr 39/1996
 44. Glogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994
 45. Gorzelak E., Miejsce Agencji Rynku Rolnego w polskim interwencjonizmie rolnym, Biuletyn ARR, nr 1/1995
 46. Greenwald D., Encyclopedia of economics, McGraw-Hill Book Company, 1982
 47. Greising D., Taking some of the fear out of futures, Business Week, December 27, 1993
 48. Grzeszczuk I., Gdy zniesiono podatek, Rzeczpospolita, nr 197/1995
 49. Gutowski K., Działania Agencji Rynku Rolnego w systemie stabilizacji rynku rolnego, Biuletyn ARR, nr 7/1995
 50. Gutowski K., Kilka uwag do raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działalności Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn ARR, nr 6/1996
 51. Hallam A., Hayes D.J., Sakong Y., Hedging production risk with options, American Journal of Agricultural Economics, May 1993
 52. Henius F., Dictionnary of foreign trade, Prentice-Hall, Inc., New York 1947
 53. Hersent C., Simon Y., Marches a terme et options dans le monde, Dalloz, Paris 1989
 54. Hieronymus T., Economics of futures trading for commercial and personal profit, Commodity Research Bureau Inc., New York 1971
 55. Higinbotham H.N., Telser L.G., Organized futures markets: costs and benefits, Journal of Political Economy, nr 5/1977
 56. Houthakker H.S., The regulation of financial and other futures markets, The Journal of Finance, May 1982
 57. Jacob N.L., Pettit R.R., Investments, IRWIN, Homewood 1988
 58. Jaworski A., Łomiński A., Tańsze i pewne transakcje, Nowa Europa, nr 84/1996
 59. Jerzak M., Miejsce giełdy towarowej w systemie informacji rolniczej na przykładzie Giełdy Poznańskiej, maszynopis, Poznań 1994
 60. Jeziorański J., O terminowym handlu zbożem, Druk Józefa Sikorskiego, Warszawa 1897
 61. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1995
 62. Jurga R., Młynarstwo w USA, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 3/1995
 63. Karwowski J., Rola firm finansowych w systemie funkcjonowania rynku, w: Problemy marketingowe usług finansowych w Polsce, materiały na konferencję, Szczecin 1996
 64. Kempner S., Giełda, jej istota, cel i ustrój, Wydawnictwo M.Arct, Warszawa 1908
 65. Kocot S., Nauka o handlu, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa 1934
 66. Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994
 67. Korach R., Kierunki przemian rynku produktów rolnych, w: Kierunki zmian strukturalnych gospodarki żywnościowej w Polsce, praca zbiorowa pod red. B.Wojciechowskiej-Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 68. Kotler P., Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 69. Krajewski J., Wielki obrót, Businessman Magazine, nr 12/1996
 70. Kroll S., Paulenoff M., The Business One Irwin guide to the futures markets, Business One Irwin, Homewood ILL., 1993
 71. Krzyżanowski J.T., Ceny rolne jako narzędzie regulowania produkcji rolniczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993
 72. Kulawik J., Tkaczyk E., Kredytowanie rolnictwa i przemysłu spożywczego w 1993 roku, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1994
 73. Kwieciński A., Tomczak F., Polityka rolna WE, USA i Nowej Zelandii, Urząd Rady Ministrów Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993
 74. Mały słownik ekonomiczny, PWE, Warszawa 1980
 75. Małysz J., Towarowe giełdy rolne, w: Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Ogólmopolska konferencja naukowa, 23-24.III.95 r. w Warszawie
 76. Mendyk E., Centra logistyczne dla obsługi transportu towarowego, Spedycja i Transport, nr 7-8/1996
 77. Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Książka i Wiedza, Warszawa 1983
 78. Nelson R.D., Forward and futures contracts as preharvest commodity marketing instruments, American Journal of Agricultural Economics, February 1985
 79. Netz J.S., The effect of futures markets and corners on storage and spot price variability, American Journal of Agricultural Economics, February 1995
 80. Opinia zespołu ekspertów w sprawie działalności Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn ARR, nr 9/1994
 81. Organizacja rynku rolno-żywnościowego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, materiały ogólnokrajowego seminarium (23-24.V.1995 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 1995
 82. Pieniążek K., Organizacja rynku zbożowego w Polsce (Stan obecny i uwarunkowania przyszłych zmian), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zeszyt nr 367, Warszawa 1994
 83. Pieniążek K., Kanały rynku żywca wieprzowego. Analiza i propozycje, Gospodarka Mięsne, nr 3/1996
 84. Pieniążek K., Gaziński B., Infrastruktura instytucjonalna na rynku ziemniaków, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3/1996
 85. Pietrzak E., Jakie giełdy towarowe?, Firma, nr 2/1991
 86. Pietrzak E., Między dżunglą a nadregulacją, Firma, nr 10/1990
 87. Pietrzak E., Model amerykański czy niemiecki, Rzeczpospolita, nr 196/1990
 88. Pietrzak E., Giełdy w Polsce, Firma, nr 9/1990
 89. Pietrzak E., Giełdy w Polsce.Część II, Firma, nr 8/1990
 90. Pietrzak E., Życie giełdowe, Businessman Magazine, nr 2/1990
 91. Piwowar J., Zachowanie się rolników indywidualnych w warunkach rynkowych w zakresie kształtowania produkcji i zbytu, w: Rolnictwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. S.Dyki, prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa 1993
 92. Poradnik maklera obrotu towarowego. Część I i II, Centrum Kształcenia Maklerów Giełd Towarowych i Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Poznaniu, Poznań 1994
 93. Powers M.J., Does futures trading reduce price fluctuations in the cash market?, The American Economic Review, June 1970
 94. Przemysł spożywczy po czterech latach przekształceń, praca zbiorowa pod red. R.Urbana, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1995
 95. Purcell W.D., Agricultural marketing, Prentice-Hall Co., Reston, VA 1979
 96. Puzyna T., O terminowym handlu zbożem, Rolnictwo, Wrzesień 1930
 97. Ratajczak R., Stosunki własnościowe a powstanie i funkcjonowanie giełdy kapitałowej na przykładzie Poznańskiej Giełdy Kapitałowej GK SA w: Zmiany stosunków własnościowych w Polsce i ich konsekwencje społeczne, praca zbiorowa pod redakcją Z.Galora, Zakład Filolozofii i Socjologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Giełda Poznańska GP SA, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 23-24.11.1992 r.
 98. Rola terminowych giełd towarowych w rozwoju gospodarki rynkowej, materiały seminarium (5-6.IV.95r.), Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa,
 99. Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, praca zbiorowa pod red. A.Czyżewskiego, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, Poznań 1995
 100. Rynek pszenicy w USA, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 11/1993
 101. Ryniewicz I., Specjalizacja owocuje, Gazeta Bankowa, nr 14/1994
 102. Saba W., Działalność Regionalnej Agencji Rynku Rolnego w Lublinie w 1995 roku, Biuletyn ARR, nr 4/1996
 103. Sephton P.S., Modelling the link between commodity prices and exchange rates: the tale of daily data, Canadian Journal of Economics, February 1992
 104. Seremak-Bulge J., Uwagi o interwencji państwa na rynku zbóż, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 9/1996
 105. Shireff D., A European Chicago?, Euromoney, August 1995
 106. Simon Y., Bourses de commerce et marches a terme de merchandise, Dalloz, Paris 1981
 107. Skrzyniarz M., Jakie perspektywy rozwoju, Nowa Europa, nr 119/1996
 108. Sławińska M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 109. Snodgrass M.M., Wallace L.T., Agriculture, economics and growth, Appleton-Century-Crofts, New York 1964
 110. Sobczak E., Proponowane zasady wprowadzenia systemu magazynów licencjonowanych i kwitów składowych w Polsce, maszynopis, Warszawa 1995
 111. Sobczak E., Giełdy towarowe jako czynnik stabilizacji rynku rolnego, w: Interwencjonizm na rynku rolnym. Doświadczenia i perspektywy, Agencja Rynku Rolnego, materiały konferencji naukowej, Pułtusk 3-5.10.1995 r.
 112. Strojny S., Giełda towarowa a sprawność funkcjonowania rynku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/1994
 113. Szczypiorski S., Zieleniewski J., Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1963
 114. Szubiński J., Analiza działalności Agencji Rynku Rolnego w zakresie udzielania poręczeń kredytowych w latach 1991-1995, Biuletyn ARR, nr 1/1996
 115. Teweles R.J., Harlow L.V., Stone H.L., The commodity futures game. Who wins? Who loses? Why?, McGraw-Hill, New York 1974
 116. Tołwiński Z., Woźniak R., Rynki hurtowe – elementem rozwoju polskiego rolnictwa, Biuletyn ARR, nr 2/1995
 117. Tomanek F., Handel towarowy i pieniężny. Jego organizacja i technika, Księżnica Atlas, Lwów-Warszawa 1937
 118. Trelogan H.C., Waite W.C., Agricultural market prices, John Wiley & Sons, Inc., New York 1951
 119. Urban R., Problemy regulacji rynku zbożowego, Biuletyn ARR, nr 2/1996
 120. Urban R., Przekształcenia systemowe w przemyśle spożywczym, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1995
 121. Warunki handlowe. Zwyczaje giełdowe ogólnopolskie, Nakładem Związku Giełd Zbożowo-Towarowych w Polsce, Bydgoszcz 1938
 122. Wojciechowski H., Międzynarodowy rynek produktów żywnościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994
 123. Wojtyna J., Handel terminowy na giełdach towarowych ze szczególnym uwzględnieniem handlu zbożowego, nakładem tygodnika Polska Gospodarcza, Warszawa 1933
 124. Wojtyna J., Handel mięsny w świetle organizacji rynku warszawskiego, nakładem Gospodarki Narodowej Spółdzielni z o.o., Warszawa 1935
 125. Woyzbun S., Giełda. Przeszłość, organizacja, obroty, Bratnia Pomoc Studentów Szkoły Nauk Politycznych, Warszawa 1928
 126. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994
 127. Zawadzki P., Więcej możliwości działania, Nowa Europa, 122/1996

Dziecko rodziców pracujących zawodowo

1.    Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Marabut Gdańsk 1995
2.    B. Balcerzak-Paradowska, Dzieci w rodzinach bezrobotnych. „Przyjaciel dziecka” Pismo TPD maj-czerwiec 1995 nr 5-6
3.    S. Dzięcielska-Machnikowska, Problemy związane z wychowaniem dzieci włókniarek łódzkich w: Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne Łódź 1979, Wyd. I, seria III nr 44
4.    H. Fierek, M. Fierek – Kaźmierowska, Dzieje opieki nad dzieckiem. WSP w Słupsku, Słupsk 1991
5.    Z. Frączek, Co dziś oznacza termin „opieka nad dzieckiem”. „Nowa Szkoła” 1998 nr 1
6.     A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1984
7.    Z. Hornowski, Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży. Wyd. II Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. Wrocław 1982
8.    Komunikaty CBOS, Kobiety o swoim życiu osobistym. X 1993
9.    Komunikaty CBOS, Kobiety o podziale obowiązków domowych w rodzinie. I – 1997
10.    Z. Kostka, Dzieci w sytuacjach trudnych. „Przyjaciel dziecka” Pismo TPD 1997 nr 10-12
11.    A. Kozłowska, Mama, tata i ja. „Domowe przedszkole” 1996 nr 6
12.    K. Lubomirska, Przedszkole – rzeczywistość i szansa. „Żak” Warszawa 1997
13.    B. Łaciak, Świat społeczny dziecka. Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1998
14.    M. Łopatkowa, Pedagogika serca. WSiP Warszawa 1992
15.    J. Maciaszkowa, O współżyciu w rodzinie. Nasza Księgarnia Warszawa 1980
16.    J. Nikitorowicz, Udział dziecka w organizacji życia rodzinnego. Instytut Wydawniczy Zw. Zaw. Warszawa 1987
17.    S. Ossowski, Więź społeczna a dziedzictwo krwi,  Dzieła, T.II W-wa 1966
18.
19.    R. Pawłowska, Rodzina a sieroctwo dziecka. [w:] Problemy alkoholizmu 1994, nr 2.
20.    A. Pietkiewicz (red.), Świetlica pomostem między rodziną a szkołą. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie Warszawa 1985
21.    A. Pietkiewicz (red.), Świetlica szkolną szansą do wykorzystania. WSiP Warszawa 1988
22.    T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Wyd. II Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1998
23.    J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety, Warszawa 1963.
24.    Przybysz, Odpocznij sobie, mamo. Wiedza i Życie 1997 nr 5
25.    Rodzewicz, Zmiany wzorów socjalizacji w rodzinach pracowmiczych. Problemy Rodziny Lipiec – Sierpień 1990 nr 4
26.    M. Rosiński, Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach. Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Szczecin 1997
27.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo – obszary znane i nieznane. Kwartalnik Pedagogiczny 1992 nr 3-4
28.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w Polsce. Kwartalnik Pedagogiczny
29.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w małym mieście. Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1993
30.    A. Wiszniewska (red.), Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej. WSiP Warszawa 1978

Działalność oświatowa i społeczna Zjednoczonego Koła Ziemianek

Świat Kobiecy, nr 50, Warszawa, 16 grudnia 1905, s. 561.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 14.
Świat Kobiecy, nr 48/49, s. 544.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 17.
Świat Kobiecy, nr 48/49, s. 546.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 16.

Świat Kobiecy, z 7 kwietni 1906 r., nr 14, s. 155.
Świat Kobiecy, nr 48/49, z 1905 r., s. 545.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 18.
Świat Kobiecy, nr 60/61, Warszawa, luty 1913, s. 32.
Ibidem, s. 39.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 20.

Świat Kobiecy, nr 11, październik 1913, s. 4-5.
Ibidem, s. 7.
Świat Kobiecy, nr 53, maj 1912, s. 14.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 16.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 15.
Ibidem, s. 16.
Okólnik Okręgu Naukowego Warszawskiego z 1900 roku, nr 3.
Świat Kobiecy, nr 51/52, Warszawa, 29 grudnia 1906, s. 521.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 20.
Ibidem, s. 22.
Świat Kobiecy, nr 15 z 1906 r., s. 166.
Ziemianka, nr 16, z 1906 r., s. 32.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 23.
Ibidem, s. 25.
Świat Kobiecy, nr 15, z 1906 r., s. 168.
Ibidem, s. 169.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 25.

Charakterystyka wędlin dostępnych na rynku konsumenckim

1.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo artykułów żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1981r.

2.     Stanisław Kowalski
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1984r.

3.     Teresa Anna Mac
Danuta Kołożyn-Krajewska
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolno Pedagogiczne
Warszawa 1985r.

4.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo i technologia”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 1968r.

Charakterystyka dzienników jako medium reklamowego

 1. Altkorn J., „Podstawy marketingu”, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 2. Bajka Z., „Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce”, AIDA 1994.
 3. Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.), „Leksykon Mediów”, Warszawa 2000.
 4. Batko A., „Marketing, wprowadzenie, węzłowe zagadnienia” Wydawnictwo Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 5. Boguszewicz-Kreft H., „Reklama a prawo”, Businessman 12/1992.
 6. Domański T., „Skuteczna reklama i promocja”, Poltext, W-wa 1993.
 7. Golka M. „Świat reklamy” Agencja Badań Promocyjnych ARTIA, 1994.
 8. Gościński J., „Sztuka reklamy – szkoła sukcesu”, Kraków 1994.
 9. Kall J., „Jak przekonać do zakupu”, Businessman 12/1993.
 10. Kall J., „Wypróbuję go na pewno”. Businessman 6/1992.
 11. Kotler Ph., „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka. Warszawa 1998.
 12. Łodziana-Grabowska J., „Efektywność reklamy”, PWE, Warszawa 1996.
 13. Pitrus A., „Zrozumieć reklamę”, Rabid, Kraków 2001.
 14. Prus B., Brzostowski M., „Język reklamy”, Warszawa 1989.
 15. Sznajder A., „Strategia reklamy. Reklama w praktyce”, Wiedza i praktyka 3/2000.
 16. Sznajder A., „Sztuka promocji”, Business Press Ltd., Warszawa1993.
 17. Ulrich W.r, „Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie”, THAURUS, W-wa 1992.
 18. Wojnach A., „Techniki budowania przekazu”, Businessman 5/1994.