Miejsce giełdy towarowej w gospodarce

 1. Adamczyk Z., Tołwiński Z., Przesłanki i wielkość zaangażowania Agencji w rozwój działalności gospodarczej, Biuletyn ARR, nr 5/1994
 2. Adamowicz M., Interwencja Agencji Rynku Rolnego na rynkach rolnych w Polsce, w: Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. Tom II. Instytucje rolnicze w procesie przeobrażeń rynkowych, praca zbiorowa pod red. M.Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994
 3. Makroekonomika. Tom 1, praca zbiorowa pod red. A.Wosia, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996
 4. Antczak P., Dacki M., Image giełdy towarowej, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995
 5. Barbag J., Geografia ekonomiczna USA i Kanady, PWN, Warszawa 1974
 6. Barbag J., Wielka Brytania, PWN, Warszawa 1976
 7. Bernard Y., Calli J.C., Lewandowski D., Dictionnaire economique et financier, Editions de Seuil, Paris 1975
 8. Białecki K., Borowski J., Krzymiński A.H., Marketing w handlu zagranicznym, PWN, Warszawa 1986
 9. Bockenhoff E., Warenterminbörsen für agrarprodukte gewinnen an aktualität, Agrarwirtschaft, nr 42/1993
 10. Bond G.E., Thompson S.R., Basis and exchange rate risk in offshore futures trading, American Journal of Agricultural Economics, December 1985
 11. Boyle J.E., Speculation and the Chicago Board of Trade, The Macmillan Company, New York 1920
 12. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of corporate finance, McGraw-Hill Inc., New York 1991
 13. Breimyer H.F., Economics of the product market of agriculture, Iowa State University Press, Ames, Iowa 1976
 14. Burzyński R., Kamiński M., Agrorynek dziś i jutro, Nowa Europa, nr 270/1995
 15. Carlton D.W., Futures trading, market interrelationships, and industry structure, American Journal of Agricultural Economics, May 1983
 16. Cieślak A., Otoczenie marketingowe rynku rolno-spożywczego, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995
 17. Commodity Futures Trading Commission. Annual Report, Washington 1989
 18. Commodity markets, Swiss Bank Corporation, London 1935
 19. Commodity trading manual, Chicago Board of Trade, Chicago 1980
 20. Cramer G.L., Jensen C.W., Agricultural economics and agrobusiness, John Wiley & Sons, Inc., New York 1991
 21. Czerbak W., Rajzer M., Giełdy towarowe – założenia i rzeczywistość, Handel Wewnętrzny, nr 3/1991
 22. Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 23. Czyżewski A., Rolnictwo a polityka rządu, w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1993
 24. Czyżewski A., Działoszyński P., Pawelczak Ł., Bobrowski A., Analiza rentowności i kosztów działalności magazynów autoryzowanych (na przykładzie Regionalnej Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu), Biuletyn ARR, nr 8/1996
 25. Dietl J., Handel we wspólczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, PWE, Warszawa 1991
 26. Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Małysz J., Marketing w agrobiznesie, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1994
 27. Drewiński M., Giełdy towarowe w Polsce – tradycje, stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 661, Wrocław 1993
 28. Drewiński M., Giełdy towarowe. Organizacja, technika, strategia, PETEKS, Wrocław 1992
 29. Dyka S., Tendencje przemian w handlu wewnętrznym surowcami rolnymi, Wieś i Rolnictwo, nr 1/1995
 30. Ehrlich E., Górniak S., Zawody i instytucje pomocnicze handlu, Księżnica Atlas, Lwów 1938
 31. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, Inc., Chicago 1964
 32. Fandrey K., Giełdy towarowe w Polsce, SGPiS, Warszawa 1979
 33. Fandrey K., Struktura organizacyjna giełd towarowych, Rynki Zagraniczne, nr 82/1973
 34. Financial Times 1978/79 International Business and Companies Yearbook, Financial Times Ltd. Business Publishing Division, London 1978
 35. Fulton T., Glaser L., Newman M., A comparison of agriculture in the US and EC, US Department of Agriculture, Economics Research Service, Washington 1987
 36. Futures markets: modelling, managing and monitoring futures trading, edited by M.E.Streit, Basil Blackwell in cooperation with The European University Institute (Florence), Oxford 1983
 37. Futures markets: regulatory issues, edited by A.E.Peck, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C., 1985
 38. Futures markets: their establishment and performance, edited by B.A.Gross, Croom Helm Ltd., London 1986
 39. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1992
 40. Garcia F.L., Munn G.G., Woelfel C.J., Encyclopedia of banking and finance, McGraw-Hill Book Company, 1991
 41. Giełda towarowa, praca zbiorowa pod red. M.Kamińskiego, Gdańska Giełda Towarowa, Gdańsk 1994
 42. Giełdy we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. W.Januszkiewicza, PWE, Warszawa 1992
 43. Giełdy zmienią rolnictwo, Nowe Życie Gospodarcze, nr 39/1996
 44. Glogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994
 45. Gorzelak E., Miejsce Agencji Rynku Rolnego w polskim interwencjonizmie rolnym, Biuletyn ARR, nr 1/1995
 46. Greenwald D., Encyclopedia of economics, McGraw-Hill Book Company, 1982
 47. Greising D., Taking some of the fear out of futures, Business Week, December 27, 1993
 48. Grzeszczuk I., Gdy zniesiono podatek, Rzeczpospolita, nr 197/1995
 49. Gutowski K., Działania Agencji Rynku Rolnego w systemie stabilizacji rynku rolnego, Biuletyn ARR, nr 7/1995
 50. Gutowski K., Kilka uwag do raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działalności Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn ARR, nr 6/1996
 51. Hallam A., Hayes D.J., Sakong Y., Hedging production risk with options, American Journal of Agricultural Economics, May 1993
 52. Henius F., Dictionnary of foreign trade, Prentice-Hall, Inc., New York 1947
 53. Hersent C., Simon Y., Marches a terme et options dans le monde, Dalloz, Paris 1989
 54. Hieronymus T., Economics of futures trading for commercial and personal profit, Commodity Research Bureau Inc., New York 1971
 55. Higinbotham H.N., Telser L.G., Organized futures markets: costs and benefits, Journal of Political Economy, nr 5/1977
 56. Houthakker H.S., The regulation of financial and other futures markets, The Journal of Finance, May 1982
 57. Jacob N.L., Pettit R.R., Investments, IRWIN, Homewood 1988
 58. Jaworski A., Łomiński A., Tańsze i pewne transakcje, Nowa Europa, nr 84/1996
 59. Jerzak M., Miejsce giełdy towarowej w systemie informacji rolniczej na przykładzie Giełdy Poznańskiej, maszynopis, Poznań 1994
 60. Jeziorański J., O terminowym handlu zbożem, Druk Józefa Sikorskiego, Warszawa 1897
 61. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1995
 62. Jurga R., Młynarstwo w USA, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 3/1995
 63. Karwowski J., Rola firm finansowych w systemie funkcjonowania rynku, w: Problemy marketingowe usług finansowych w Polsce, materiały na konferencję, Szczecin 1996
 64. Kempner S., Giełda, jej istota, cel i ustrój, Wydawnictwo M.Arct, Warszawa 1908
 65. Kocot S., Nauka o handlu, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa 1934
 66. Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994
 67. Korach R., Kierunki przemian rynku produktów rolnych, w: Kierunki zmian strukturalnych gospodarki żywnościowej w Polsce, praca zbiorowa pod red. B.Wojciechowskiej-Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 68. Kotler P., Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 69. Krajewski J., Wielki obrót, Businessman Magazine, nr 12/1996
 70. Kroll S., Paulenoff M., The Business One Irwin guide to the futures markets, Business One Irwin, Homewood ILL., 1993
 71. Krzyżanowski J.T., Ceny rolne jako narzędzie regulowania produkcji rolniczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993
 72. Kulawik J., Tkaczyk E., Kredytowanie rolnictwa i przemysłu spożywczego w 1993 roku, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1994
 73. Kwieciński A., Tomczak F., Polityka rolna WE, USA i Nowej Zelandii, Urząd Rady Ministrów Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993
 74. Mały słownik ekonomiczny, PWE, Warszawa 1980
 75. Małysz J., Towarowe giełdy rolne, w: Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Ogólmopolska konferencja naukowa, 23-24.III.95 r. w Warszawie
 76. Mendyk E., Centra logistyczne dla obsługi transportu towarowego, Spedycja i Transport, nr 7-8/1996
 77. Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Książka i Wiedza, Warszawa 1983
 78. Nelson R.D., Forward and futures contracts as preharvest commodity marketing instruments, American Journal of Agricultural Economics, February 1985
 79. Netz J.S., The effect of futures markets and corners on storage and spot price variability, American Journal of Agricultural Economics, February 1995
 80. Opinia zespołu ekspertów w sprawie działalności Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn ARR, nr 9/1994
 81. Organizacja rynku rolno-żywnościowego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, materiały ogólnokrajowego seminarium (23-24.V.1995 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 1995
 82. Pieniążek K., Organizacja rynku zbożowego w Polsce (Stan obecny i uwarunkowania przyszłych zmian), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zeszyt nr 367, Warszawa 1994
 83. Pieniążek K., Kanały rynku żywca wieprzowego. Analiza i propozycje, Gospodarka Mięsne, nr 3/1996
 84. Pieniążek K., Gaziński B., Infrastruktura instytucjonalna na rynku ziemniaków, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3/1996
 85. Pietrzak E., Jakie giełdy towarowe?, Firma, nr 2/1991
 86. Pietrzak E., Między dżunglą a nadregulacją, Firma, nr 10/1990
 87. Pietrzak E., Model amerykański czy niemiecki, Rzeczpospolita, nr 196/1990
 88. Pietrzak E., Giełdy w Polsce, Firma, nr 9/1990
 89. Pietrzak E., Giełdy w Polsce.Część II, Firma, nr 8/1990
 90. Pietrzak E., Życie giełdowe, Businessman Magazine, nr 2/1990
 91. Piwowar J., Zachowanie się rolników indywidualnych w warunkach rynkowych w zakresie kształtowania produkcji i zbytu, w: Rolnictwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. S.Dyki, prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa 1993
 92. Poradnik maklera obrotu towarowego. Część I i II, Centrum Kształcenia Maklerów Giełd Towarowych i Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Poznaniu, Poznań 1994
 93. Powers M.J., Does futures trading reduce price fluctuations in the cash market?, The American Economic Review, June 1970
 94. Przemysł spożywczy po czterech latach przekształceń, praca zbiorowa pod red. R.Urbana, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1995
 95. Purcell W.D., Agricultural marketing, Prentice-Hall Co., Reston, VA 1979
 96. Puzyna T., O terminowym handlu zbożem, Rolnictwo, Wrzesień 1930
 97. Ratajczak R., Stosunki własnościowe a powstanie i funkcjonowanie giełdy kapitałowej na przykładzie Poznańskiej Giełdy Kapitałowej GK SA w: Zmiany stosunków własnościowych w Polsce i ich konsekwencje społeczne, praca zbiorowa pod redakcją Z.Galora, Zakład Filolozofii i Socjologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Giełda Poznańska GP SA, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 23-24.11.1992 r.
 98. Rola terminowych giełd towarowych w rozwoju gospodarki rynkowej, materiały seminarium (5-6.IV.95r.), Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa,
 99. Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, praca zbiorowa pod red. A.Czyżewskiego, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, Poznań 1995
 100. Rynek pszenicy w USA, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 11/1993
 101. Ryniewicz I., Specjalizacja owocuje, Gazeta Bankowa, nr 14/1994
 102. Saba W., Działalność Regionalnej Agencji Rynku Rolnego w Lublinie w 1995 roku, Biuletyn ARR, nr 4/1996
 103. Sephton P.S., Modelling the link between commodity prices and exchange rates: the tale of daily data, Canadian Journal of Economics, February 1992
 104. Seremak-Bulge J., Uwagi o interwencji państwa na rynku zbóż, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 9/1996
 105. Shireff D., A European Chicago?, Euromoney, August 1995
 106. Simon Y., Bourses de commerce et marches a terme de merchandise, Dalloz, Paris 1981
 107. Skrzyniarz M., Jakie perspektywy rozwoju, Nowa Europa, nr 119/1996
 108. Sławińska M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 109. Snodgrass M.M., Wallace L.T., Agriculture, economics and growth, Appleton-Century-Crofts, New York 1964
 110. Sobczak E., Proponowane zasady wprowadzenia systemu magazynów licencjonowanych i kwitów składowych w Polsce, maszynopis, Warszawa 1995
 111. Sobczak E., Giełdy towarowe jako czynnik stabilizacji rynku rolnego, w: Interwencjonizm na rynku rolnym. Doświadczenia i perspektywy, Agencja Rynku Rolnego, materiały konferencji naukowej, Pułtusk 3-5.10.1995 r.
 112. Strojny S., Giełda towarowa a sprawność funkcjonowania rynku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/1994
 113. Szczypiorski S., Zieleniewski J., Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1963
 114. Szubiński J., Analiza działalności Agencji Rynku Rolnego w zakresie udzielania poręczeń kredytowych w latach 1991-1995, Biuletyn ARR, nr 1/1996
 115. Teweles R.J., Harlow L.V., Stone H.L., The commodity futures game. Who wins? Who loses? Why?, McGraw-Hill, New York 1974
 116. Tołwiński Z., Woźniak R., Rynki hurtowe – elementem rozwoju polskiego rolnictwa, Biuletyn ARR, nr 2/1995
 117. Tomanek F., Handel towarowy i pieniężny. Jego organizacja i technika, Księżnica Atlas, Lwów-Warszawa 1937
 118. Trelogan H.C., Waite W.C., Agricultural market prices, John Wiley & Sons, Inc., New York 1951
 119. Urban R., Problemy regulacji rynku zbożowego, Biuletyn ARR, nr 2/1996
 120. Urban R., Przekształcenia systemowe w przemyśle spożywczym, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1995
 121. Warunki handlowe. Zwyczaje giełdowe ogólnopolskie, Nakładem Związku Giełd Zbożowo-Towarowych w Polsce, Bydgoszcz 1938
 122. Wojciechowski H., Międzynarodowy rynek produktów żywnościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994
 123. Wojtyna J., Handel terminowy na giełdach towarowych ze szczególnym uwzględnieniem handlu zbożowego, nakładem tygodnika Polska Gospodarcza, Warszawa 1933
 124. Wojtyna J., Handel mięsny w świetle organizacji rynku warszawskiego, nakładem Gospodarki Narodowej Spółdzielni z o.o., Warszawa 1935
 125. Woyzbun S., Giełda. Przeszłość, organizacja, obroty, Bratnia Pomoc Studentów Szkoły Nauk Politycznych, Warszawa 1928
 126. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994
 127. Zawadzki P., Więcej możliwości działania, Nowa Europa, 122/1996

Dziecko rodziców pracujących zawodowo

1.    Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Marabut Gdańsk 1995
2.    B. Balcerzak-Paradowska, Dzieci w rodzinach bezrobotnych. „Przyjaciel dziecka” Pismo TPD maj-czerwiec 1995 nr 5-6
3.    S. Dzięcielska-Machnikowska, Problemy związane z wychowaniem dzieci włókniarek łódzkich w: Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne Łódź 1979, Wyd. I, seria III nr 44
4.    H. Fierek, M. Fierek – Kaźmierowska, Dzieje opieki nad dzieckiem. WSP w Słupsku, Słupsk 1991
5.    Z. Frączek, Co dziś oznacza termin „opieka nad dzieckiem”. „Nowa Szkoła” 1998 nr 1
6.     A. Frydrychowicz, Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1984
7.    Z. Hornowski, Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży. Wyd. II Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. Wrocław 1982
8.    Komunikaty CBOS, Kobiety o swoim życiu osobistym. X 1993
9.    Komunikaty CBOS, Kobiety o podziale obowiązków domowych w rodzinie. I – 1997
10.    Z. Kostka, Dzieci w sytuacjach trudnych. „Przyjaciel dziecka” Pismo TPD 1997 nr 10-12
11.    A. Kozłowska, Mama, tata i ja. „Domowe przedszkole” 1996 nr 6
12.    K. Lubomirska, Przedszkole – rzeczywistość i szansa. „Żak” Warszawa 1997
13.    B. Łaciak, Świat społeczny dziecka. Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1998
14.    M. Łopatkowa, Pedagogika serca. WSiP Warszawa 1992
15.    J. Maciaszkowa, O współżyciu w rodzinie. Nasza Księgarnia Warszawa 1980
16.    J. Nikitorowicz, Udział dziecka w organizacji życia rodzinnego. Instytut Wydawniczy Zw. Zaw. Warszawa 1987
17.    S. Ossowski, Więź społeczna a dziedzictwo krwi,  Dzieła, T.II W-wa 1966
18.
19.    R. Pawłowska, Rodzina a sieroctwo dziecka. [w:] Problemy alkoholizmu 1994, nr 2.
20.    A. Pietkiewicz (red.), Świetlica pomostem między rodziną a szkołą. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie Warszawa 1985
21.    A. Pietkiewicz (red.), Świetlica szkolną szansą do wykorzystania. WSiP Warszawa 1988
22.    T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Wyd. II Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1998
23.    J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety, Warszawa 1963.
24.    Przybysz, Odpocznij sobie, mamo. Wiedza i Życie 1997 nr 5
25.    Rodzewicz, Zmiany wzorów socjalizacji w rodzinach pracowmiczych. Problemy Rodziny Lipiec – Sierpień 1990 nr 4
26.    M. Rosiński, Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach. Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Szczecin 1997
27.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo – obszary znane i nieznane. Kwartalnik Pedagogiczny 1992 nr 3-4
28.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w Polsce. Kwartalnik Pedagogiczny
29.    B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w małym mieście. Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1993
30.    A. Wiszniewska (red.), Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej. WSiP Warszawa 1978

Działalność oświatowa i społeczna Zjednoczonego Koła Ziemianek

Świat Kobiecy, nr 50, Warszawa, 16 grudnia 1905, s. 561.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 14.
Świat Kobiecy, nr 48/49, s. 544.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 17.
Świat Kobiecy, nr 48/49, s. 546.
Ziemianka Polska, nr 8/9, Warszawa , sierpień-wrzesień 1934, s. 16.

Świat Kobiecy, z 7 kwietni 1906 r., nr 14, s. 155.
Świat Kobiecy, nr 48/49, z 1905 r., s. 545.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 18.
Świat Kobiecy, nr 60/61, Warszawa, luty 1913, s. 32.
Ibidem, s. 39.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 20.

Świat Kobiecy, nr 11, październik 1913, s. 4-5.
Ibidem, s. 7.
Świat Kobiecy, nr 53, maj 1912, s. 14.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 16.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 15.
Ibidem, s. 16.
Okólnik Okręgu Naukowego Warszawskiego z 1900 roku, nr 3.
Świat Kobiecy, nr 51/52, Warszawa, 29 grudnia 1906, s. 521.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 20.
Ibidem, s. 22.
Świat Kobiecy, nr 15 z 1906 r., s. 166.
Ziemianka, nr 16, z 1906 r., s. 32.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 23.
Ibidem, s. 25.
Świat Kobiecy, nr 15, z 1906 r., s. 168.
Ibidem, s. 169.
Ziemianka, nr 50, czerwiec 1910, s. 25.

Charakterystyka wędlin dostępnych na rynku konsumenckim

1.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo artykułów żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1981r.

2.     Stanisław Kowalski
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1984r.

3.     Teresa Anna Mac
Danuta Kołożyn-Krajewska
„Towaroznawstwo Artykułów Żywnościowych”
Wydawnictwo Szkolno Pedagogiczne
Warszawa 1985r.

4.     Grażyna i Kazimierz Wiśniewscy
„Towaroznawstwo i technologia”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Warszawa 1968r.

Charakterystyka dzienników jako medium reklamowego

 1. Altkorn J., „Podstawy marketingu”, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 2. Bajka Z., „Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce”, AIDA 1994.
 3. Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.), „Leksykon Mediów”, Warszawa 2000.
 4. Batko A., „Marketing, wprowadzenie, węzłowe zagadnienia” Wydawnictwo Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 5. Boguszewicz-Kreft H., „Reklama a prawo”, Businessman 12/1992.
 6. Domański T., „Skuteczna reklama i promocja”, Poltext, W-wa 1993.
 7. Golka M. „Świat reklamy” Agencja Badań Promocyjnych ARTIA, 1994.
 8. Gościński J., „Sztuka reklamy – szkoła sukcesu”, Kraków 1994.
 9. Kall J., „Jak przekonać do zakupu”, Businessman 12/1993.
 10. Kall J., „Wypróbuję go na pewno”. Businessman 6/1992.
 11. Kotler Ph., „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka. Warszawa 1998.
 12. Łodziana-Grabowska J., „Efektywność reklamy”, PWE, Warszawa 1996.
 13. Pitrus A., „Zrozumieć reklamę”, Rabid, Kraków 2001.
 14. Prus B., Brzostowski M., „Język reklamy”, Warszawa 1989.
 15. Sznajder A., „Strategia reklamy. Reklama w praktyce”, Wiedza i praktyka 3/2000.
 16. Sznajder A., „Sztuka promocji”, Business Press Ltd., Warszawa1993.
 17. Ulrich W.r, „Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie”, THAURUS, W-wa 1992.
 18. Wojnach A., „Techniki budowania przekazu”, Businessman 5/1994.

Bogowie plemion prapolskich

A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej ; t. l . – od czasów przedhistorycznych do roku 1506, Kraków 1930.

A. Bruckner, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1985.

A. Gieysztor, Mitologia słowiańska, Warszawa 1983.

B. Gediga, Śladami religii prasłowian, Warszawa 1976.

B. Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa 1983.

B. Gierlach, Sanktuaria słowiańskie, Warszawa 1980.

G . Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna, wybór tekstów, Warszawa 1954.

G. Labuda, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1960.

H. Łowmiański, Początki Polski, z dziejów Słowian w pierwszym tysiącleciu. Warszawa 1970.

H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1986.

J. Gąssowski, Dzieje i kultura dawnych Słowian, Warszawa 1964.

J. Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach polskich, Warszawa 1974.

J. Gąsowski, A. Gardawski, Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961.

J. Gąsowski, Religia pogańskich Słowian i jej przeżytki, we wczesnym średniowieczu, Archeologia Polski 1971 , t. 16.

J. Gąssowski, Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć Archeologicznych, Światowit 1995.

J. Strzelczyk, Mity, Podania i Wierzenia Dawnych Słowian, Poznań 1998.

J. Strzelczyk, Od Prasłowian do Polaków, Kraków 1987.

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Kultura duchowa. Kraków 1934 (2 wyd . Warszawa 1967).

K. Potkański, Wiadomości Długosza o polskiej mitologii, [w:] K. P., Pisma pośmiertne, t. 2 , Kraków 1924 .

Kempiński, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.

Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. Lecha Leciejewicza, Warszawa 1990.

L. Słupecki, Powieść rzeczy istoty ; jako źródło do dziejów pogaństwa na Łyścu, [w:] Kultura Średniowieczna i Staropolska. Studia ofiarowane A . Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991.

M. Derwich, Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu Pogańskiego na Łyścu, Archeolog a źródła pisane, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. I., Wrocław 1996.

M. Kowalczyk, Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Łódź 1968.

Problem słowiańskich świątyń, Slavia Antiqua, nr 35 ,1994.

Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1985.

S. Bylina, Kultura Ludowa Polski i Słowiańszczyzny Średniowiecznej, Warszawa 1999.

S. Bylina, W jakich bogów wierzyli zachodni Słowianie u schyłku pogaństwa?, ?

S. Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947.

S. Urbańczyk, Wierzenia plemion prapolskich, [w:] Początki państwa polskiego , t. 2, Poznań 1962 .

Ślęża , Radunia, Wieżyca . Miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu; Kwartalnik Historyczny, 1992, nr 2-3.

W. Antoniewicz, O religii dawnych Słowian, Światowid; t. 20, Warszawa 1957.

W. Antoniewicz, Religia dawnych Słowian, [w:] Religia świata; Warszawa 1957.

W. Hensel, Polska przed tysiącem lat, Wrocław 1964.

W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław 1988.

W. Hensel, Prahistoria ziem polskich, Wrocław 1979.

W. Szafrański, Prahistoria, Warszawa 1974.

W. Szafrański, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1970.

Wawel jako święta góra a słowiańskie mity o zajęciu kraju, Przegląd Religioznawczy, 1993 , nr 2-3.

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. l – 4 , Warszawa 1958.

Z. Rajewski, Religia pogańskich Słowian, Sesja naukowa w Kielcach. Kielce 1968.

Z. Vana, Świat dawnych Słowian, Warszawa 1968.

Biznes plan nowoczesnego gospodarstwa rolnego

 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993
 • R. Gasza, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” , Poznań 2000
 • Szczegółowa uprawa roślin, praca zbiorowa pod red. J. Hersego, PWN, Warszawa 1986
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991
 • J. Kowalczyk, A. Kusak, Zarządzanie finansami firmy: zagadnienia wybrane, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego , Lublin 2000
 • L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 2000
 • A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994
 • P. Tiffany, S. D. Peterson, Biznes plan, RM, Warszawa 1999
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993
 • Z. Wrześniowski, W. Sosnowska, R. Stempel, Tabele pomocnicze do planowania rolniczej dzialalności gospodarczej, WydawnictwoART, Olsztyn 1997

Biznes plan dyskoteki

 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993.
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993.
 • R. Gasza, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” , Poznań 1997
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991.
 • L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 2000
 • .A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993.
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 • A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • P. Tiffany, S. D. Peterson, Biznes plan, „RM” , Warszawa 1999.
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.

Bezrobocie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

1)    Adamczyk F., Masewicz W., Gieorgica J.F., Rynek pracy w Polsce, Fundacja „Promocja”, Warszawa 1992.

2)    Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Warszawa 1996.

3)    Bednarski M., Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, Warszawa : IPiSS, 1996.

4)    Begg D., Makroekonomia, Warszawa PWE, 1998.

5)    Borkowski T., Marcinkowski A. Socjologia bezrobocia, Warszawa „Interart”, 1996.

6)    Dymarski W., Polityka rynku pracy, Warszawa-Poznań 1993.

7)    Frątczak E., Strzelecki Z., Witkowski J., Bezrobocie. Wyzwanie dla polskiej gospodarki, Warszawa GUS, 1993.

8)    Gęsicki Ł., Gęsicki M., Słownik terminów ekonomiczno – prawnych, Agencja Wydawnicza INTERFART, Łódź 1996.

9)     Kabaj M., Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem, Warszawa : IPiSS, 1990.

10)           Kabaj M., Zatrudnienie i bezrobocie Prognoza do 2000 roku Elementy polityki prozatrudnieniowej, Warszawa-Kwiecień 1995.

11)           Kabaj M. Bezrobocie jako naczelny problem polityki gospodarczej i społecznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zespół Analiz i Ocen, Warszawa 1993.

12)           Kabaj M., Kwiatkowski E., Macieja J. Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężać? Warszawa 2000.

13)           Kabaj M., Kwiatkowski E., Macieja J., Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężyć?, Warszawa 1999.

14)           Kabaj M., Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, „Polityka Społecz­na” 1992 nr l.

15)            Kotlorz D. Rynek racy[!] w teorii i praktyce, Katowice, Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

16)           Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IpiSS, zeszyt nr 12, Warszawa 1998.

17)           Kwiatkowski E. Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, Łodź „Omega-Praksis”, 1995.

18)           Lichwiak I., Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Warszawa SGH, 1995.

19)           Lichwiak I., Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Warszawa, SGH, 1995.

20)           Meller J., Sytuacja na rynku pracy a działalność przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1991 nr 2.

21)           Mickiewicz T. Rozwiązania instytucjonalne służące redukcji naturalnej stopy bezrobocia, Warszawa CAS, 1996.

22)           MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Departament Polityki Rynku Pracy, Analiza sytuacji na rynku pracy oraz efektywność dotychczasowych działań na rzecz jej poprawy, Warszawa 2000.

23)           Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia I Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, Warszawa, 2000.

24)           Oleksyn T., Bezrobocie w Polsce — przyczyny, specyfika, przeciwdziałani, (w.) Przeciwdziałanie bezrobociu. Studia i Materiały IPiSS 1991 nr 8.

25)           Polańska A., Bezrobocie – kwestią społeczną i ekonomiczną, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990 nr 12.

26)           Rzeczpospolita, 2001, nr 50.

27)           Samuelson P., Nordhaus W. Ekonomia 1, Warszawa PWN, 2000.

28)           Socha M. Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

29)           Szylko-Skoczna M. Różne oblicza bezrobocia, Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa „Elipsa” 1999.

30)            Unolt J.   Ekonomiczne problemy rynku pracy, Warszawa „Interart”, 1996.

31)            Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych, Z. 3, Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1998.

Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej

Książki

L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.

 1. Gruszka, Z. Zawadzka, Ryzyko w działalności bankowej, SGH, Warszawa 1992.

I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

D. Lewandowski,Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyj­nym, Warszawa 1994.

W. Olszewski, Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 1992.

E. Próchniak, J. Zygadło, Kredyty bankowe i prawne sposoby zabezpieczeń, Bydgoszcz 1997.

A. Rymka (red.), Kredyty. Poradnik dla praktyków. Tom 1, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

Artykuły

R. Chodzik, Kategorie ryzyka bankowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1993, nr 1.

B. Gruszka, Analiza kredytowa i fundamentalna, [w:] Studium Bankowości, Gdańsk 1997.

T. Haile, Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 4.

J. Jackiewicz, Statut PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 10.

D. Lewandowski, Ryzyko w działalności banku komercyjnego, [w:] „Akademia Bankowości” 2000, nr 3.

S. Milewski, Strategia PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 4.

S. Milewski, Zarys historii Powszechnej Kasy Oszczędności, [w:] „Akademia Bankowości” 1998, nr 1.

A. Pawłowska, Wykorzystanie analizy branżowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku komercyjnego, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 1996, nr 3.

D. Strahl, Analiza porównawcza przedsiębiorstw jako strategia kredytowa banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 1-2.

J. Turlej, Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 7-8.

M. S. Wiatr, Wybrane instrumenty redukcji ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 5.

Inne źródła

Raport roczny 1999, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Departament Promocji i Informacji, Warszawa 2000.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie nadania Statutu Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu.

Ustawa Prawo bankowe z dnia 31 stycznia 1989 roku (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z póź. zmian.).

Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 55
i Nr 8, poz.115).

Zarządzenie nr 13 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych.