Archiwum kategorii: prace licencjackie

bibliografie prac licencjackich

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

1. Antkiewicz S., Pronobis M. (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
2. Bauman Z., Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
3. Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Mijala J., Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
4. Błaszczuk D.J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
5. Bożyk P., Gospodarka światowa, PWE, Warszawa 1991.
6. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
7. Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
8. Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004.
9. Kołodko G. W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007.
10. Kuciński K., Nasza ziemia – Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
11. Kutera M., Surdykowski S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
12. Letejski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna – synteza, Difin, Warszawa 2003.
13. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
14. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2009.
15. Piasecki P., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
16. Staszczak D.E., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
17. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felgers SJA, Warszawa 2001.
18. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
19. Wiśniewski J. (red.), Gospodarka w okresie przemian – varia, Zeszyt naukowy Doktorantów nr II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000.
20. Zorska A., Ku globalizacji?. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 2002.

plan do tego tematu znajdziecie na stronie plany prac

Transport lądowy (samochodowy) w warunkach UE

plan pracy licencjackiej

 1. Brdulak J. (red.), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2005.
 2. Burnewicz J., Dostosowanie Polski do unijnych wymogów polityki transportowej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, IKiCHZ, tom 2, Warszawa 2004.
 3. Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2005.
 4. Burniewicz J., Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, UKIE, Warszawa 2003.
 5. Informacja w sprawie wyników negocjacji Polski w Unią Europejską w obszarze polityka transportowa, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl
 6. Januszkiewicz W., Synowiec E., Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członkostwa, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), IKiCHZ, Warszawa 2001.
 7. Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 8. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 9. Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 10. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl
 11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, WN PWN, Warszawa 2002.
 12. Strategia rozwoju infrastruktury na lata 2004-2006 i dalsze lata, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl
 13. Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
 14. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 15. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.

Grupowanie kosztów w rachunku zysków i strat

1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,
2. Benning Z.,. Sarig S., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-Press, Warsza¬wa 2000,
3. Budziak M., Składanie rocznych sprawozdań finansowych w krajowym Rejestrze Sądowym, oddk, Gdańsk 2002,
4. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984,
5. Czubakowska, K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006,
6. Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002,
7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002,
8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2001,
9. Grzegrzółka A., Informacja dodatkowa, Rachunkowość, Zamknięcie roku 2004,
10. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004,
11. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finasn- Serwis, Warszawa 2005,
12. Micherda B., (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004,
13. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej obejmujące MSR oraz interpretacje według stanu na dzień 31.03.2004,Tom 1, FRRwP, Warszawa 2004,
14. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa 2002,
15. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,
16. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2002,
17. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, cz. 1, red. K. Sawicki, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2005,
18. Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001,
19. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.06.1995 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż bank skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. U. Nr 71, póz. 355,
20. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003,
21. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002,
22. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
23. Strategiczne zarzadzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
24. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006,
25. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.,
26. Walczak M., Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998,
27. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.

Ocena i doskonalenie struktur organizacji

 1. Antoszkiewicz J. D. (red.), Metody zarządzania. Przedsiębiorczość XXI, Poltext, Warszawa 2007.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Champi J., X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 5. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 6. Collins J. C., Prass J. I., Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwo Biznesowe SPM Project, Wrocław 2003.
 7. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009.
 8. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 9. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 10. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Glinka B., Hensel P., Projektowanie organizacji, WN WZ UW, Warszawa 2006
 12. Gliński B., Kuc B. R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 13. Griggin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2004.
 14. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2000.
 15. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 16. Haich M. J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 17. Kaczmarek B., Organizacje, polityka, władza, struktury, Wydawnictwo MSM, Warszawa 2001.
 18. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków 2002.
 19. Muller U. R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 20. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 21. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 22. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 23. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.
 24. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 25. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 26. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 27. Piotrowicz A., Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 28. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 29. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 30. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
 31. Stużyński M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 32. Supernat J., Zarządzanie, Wydawnictwo Kolinia Limited, Wrocław 2005.
 33. Śliwa K. R., O organizacjach inteligentnych, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, warszawa 2001.
 34. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 35. Ziminiewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

Faktoring na polskim rynku usług finansowych

1. Brigham E., Houston J., Podstawy zarządzania finansami, tom I, PWE, Warszawa 2005
2. Brycki G., Liderzy w skupie wierzytelności, „Rzeczpospolita” 27 styczeń 2005
3. Brycki G., Trzeba dobrze trafić, „Rzeczpospolita” 27 maj 2005
4. Cenkier A., Felis I., Gołębiowski G., Finanse podmiotów sfery realnej. Przedsiębiorstwa, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2004
5. Chentosz T., Świerczewski M., Usługi faktoringu a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2004 nr 9
6. Duda M., Źródła finansowania przedsiębiorstwa doświadczenia przedsiębiorcy, [w:] Stacharska-Targosz J. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005
7. Dulian A., Faktoring jako instrument zarządzaniu należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt” 2005 nr I
8. Gigol K., Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności), Twigger, Warszawa 2001
9. Gigol K., Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger, Warszawa 2000
10. Grzywacz J„ Faktoring, Difin, Warszawa 2005, wyd. II
11. Korczyński I., Opodatkowanie umowy factoringu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003
12. Korenik D., Faktoring bankowy w świetle badań empirycznych na terenie Wrocławia, [w:] M. Pypeć (red.), Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Zeszyły Naukowe WSFiB w Radomiu nr 2, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2002
13. Korenik D., Faktoring jako jeden ze sposobów ograniczania ryzyka mikroekonomicznego, [w:] Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik 2002 nr 4, Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, Warszawa 2002
14. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007
15. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty rejonu i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2005
16. Krajewski J., Wciąż na fali, „Bank” 2006 nr 3
17. Sobol I., Faktoring międzynarodowy. Sposób na finansowanie eksportu. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2005
18. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw profesjonalnych, Kraków 2005
19. Ustawa z dnia II marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z dnia 5.04.2004 r., załącznik nr 4: Wykaz usług zwolnionych od podatku, poz. 3, sekcja J ex (65 – 67), wyłączenie 5
20. Żbikowski A., Kto może skorzystać z usług firm faktoringowych? „Gazeta Prawna” 24 luty 2004

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

Pozycje książkowe:

 1. Dobii M.; praca pod red Organizacja rachunkowości;. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2009r.; s. 13
 2. Dobija M.; Rachunkowość zarządcza i controlling; Wyd. WN PWN; Warszawa 2007r.; s. 15
 3. Gmutrasiewicz M.; Karmańska A.; Olchowicz J.; Rachunkowość finansowa; Wyd. DiFiN; Warszawa 1966r; s. 55
 4. Gołaj R.; Sadowski R.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych w świetle polskich przepisów o cenach transferowych; Monitor podatkowy nr 10/2002r.
 5. Hause B.; Istota i zadania wyceny majątku przedsiębiorstwa; Przegląd Organizacyjny; Łódź 2010r.; s. 29
 6. Jaklik A.; Micherda B.; Zasady rachunkowości; Wyd. WSiP; Warszawa 2007r.; s. 10
 7. Janasz W.; Zarządzanie kapitałem; Wyd. Difin; Warszawa 2007r.; s. 100
 8. Kamela-Sowińska A.; Wycena przedsiębiorstwa i ich mienia; Wyd. Wyższa Szkoła handlu i Rachunkowości; Poznań 2006r.; s. 136
 9. Kamel-Sowińska A.; Wartość firmy; Wyd. PWE; Warszawa 2006r.; s. 16
 10. Kasiewicz S.; Metody wyceny środków trwałych w polskim przemyśle; Wyd. SGPiS; Warszawa 2008r.; s. 33
 11. Kiziukiewicz T.; Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s. 9
 12. Kołodziej B.; Zakładowy plan kont; Gazeta Prawna nr 138/2008 z dnia 18 lipca 2007r.
 13. Krzywda D.; Rachunkowość finansowa; Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce; Warszawa 2009r.; s. 24
 14. Kuczyńska-Cesarz A.; Rachunkowość; Wyd. Difin; Warszawa 2001r.; str.103-104
 15. KutarbaM ; Gazeta prawna nr 89 (945) 8 maja 2003r.; Dodatek Specjalny; s. 3 i in..
 16. Martyniuk T.; Rzeczowy majątek trwały – wycena i ewidencja; Wyd. ODDK; Gdańsk 2008r.; s. 7
 17. Messner Z.; Podstawy rachunkowości; Wyd. AE w Katowicach; Katowice 2011r.; s. 31
 18. Micherda B.; praca pod red Podstawy rachunkowości;.. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2002r.; s. 12
 19. Nowak E.; Rachunkowość – kurs podstawowy; Wyd. PWE; Warszawa 2008r.; s. 18
 20. Śnieżek E.; praca pod red. Wprowadzenie do rachunkowości; Wyd. Oficyna Ekonomiczna; Kraków 2004r.; s. 11
 21. Walczak M praca pod red..; Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s.80
 22. Wieczorek I.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych; Przegląd Podatkowy nr 4/2004r.
 23. Zysnowska A.; Rachunkowość finansowa od podstaw; Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.; Gdańsk 2002r. s.32

Akty prawne:

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1; Prezentacja Sprawozdań Finansowych
 2. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.; Dz. U. Nr 121, poz. 591, znowelizowana w dniu 9 listopada 2000r.; Dz. U. Nr 113, poz. 1186
 3. Ustawa z dnia 13 lipca 1990r.; o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; DZ. U. Z 1990r.; Nr 51; poz. 298

Artykuły:

 1. Gazeta Prawna; Nr 29 (1394) czwartek 10 lutego 2005 r.
 2. Utrzymanie Ruchu – Wrzesień 2004 – Raport Specjalny – Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu (PUR)

Związki marketingu i logistyki

1. Batko A., Marketing, Wydawnictwa Naukowe Warszawskiej szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
2. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2002.
3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
4. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. Bellona, Warszawa 2006.
5. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.
6. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.
7. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
8. Fechner I., Szyszka E., (red.), Logistyka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
9. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2001.
10. Gołembska E. (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa 2006.
11. Gołembska E., (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa – Poznań 2002.
12. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
13. Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
14. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
15. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
16. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
17. Płaczek E., logistyka międzynarodowa, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
18. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2002.
19. Schary P. B., Skjott – Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
20. Skowronek Cz., Sariusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
21. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
22. Tonndorf H. G., Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.

Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej

Książki

L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.

 1. Gruszka, Z. Zawadzka, Ryzyko w działalności bankowej, SGH, Warszawa 1992.

I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

D. Lewandowski,Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyj­nym, Warszawa 1994.

W. Olszewski, Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 1992.

E. Próchniak, J. Zygadło, Kredyty bankowe i prawne sposoby zabezpieczeń, Bydgoszcz 1997.

A. Rymka (red.), Kredyty. Poradnik dla praktyków. Tom 1, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

Artykuły

R. Chodzik, Kategorie ryzyka bankowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1993, nr 1.

B. Gruszka, Analiza kredytowa i fundamentalna, [w:] Studium Bankowości, Gdańsk 1997.

T. Haile, Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 4.

J. Jackiewicz, Statut PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 10.

D. Lewandowski, Ryzyko w działalności banku komercyjnego, [w:] „Akademia Bankowości” 2000, nr 3.

S. Milewski, Strategia PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 4.

S. Milewski, Zarys historii Powszechnej Kasy Oszczędności, [w:] „Akademia Bankowości” 1998, nr 1.

A. Pawłowska, Wykorzystanie analizy branżowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku komercyjnego, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 1996, nr 3.

D. Strahl, Analiza porównawcza przedsiębiorstw jako strategia kredytowa banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 1-2.

J. Turlej, Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 7-8.

M. S. Wiatr, Wybrane instrumenty redukcji ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 5.

Inne źródła

Raport roczny 1999, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Departament Promocji i Informacji, Warszawa 2000.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie nadania Statutu Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu.

Ustawa Prawo bankowe z dnia 31 stycznia 1989 roku (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z póź. zmian.).

Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 55
i Nr 8, poz.115).

Zarządzenie nr 13 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych.

Architektura bezpieczeństwa europejskiego

 1. Aartsen van J., European Security with the Americans if Possible, on Our Own when Necessary. 9 March 1999r.
 2. Całka M., Kupich A., Wspólnota Niepodległych Państw w: Europejskie struktury współpracy. Informator, pod red. St. Parzymies , PISM 1995.
 3. Europejskie struktury współpracy. Informator, podred. St. Przymies, PISM, Warszawa 1995.
 4. Glaster J., Witkowski Z., Kompedium wiedzy o UE: z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego, Toruń 1997.
 5. Gryz J., Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa 1997.
 6. Karkoszka A. Droga Polski do NATO w: Bezpieczeństwo Polski w Zmieniającej się Europie, Toruń 1994.
 7. Koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego, przyjęta w listopadzie 1991 roku na szczycie w Rzymie; za: “Vademecum NATO”.
 8. Mały słownik stosunków międzynarodowych, pod red. G. Michałowskiego, PWN, Warszawa 1996.
 9. Multan W., Komponenty przyszłego ładu militarnego w Europie w: Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie Prof J. Kukułki, Warszawa 1994.
 10. Otłowski T., Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998, Warszawa 1999.
 11. Rocznik strategiczny 1997/98, Warszawa 1998.
 12. Seydak P., Gryz J., Unia zachodnioeuropejska, Warszawa 1997.
 13. Talbot S., A New NATO for a New Era, Speech at Royal United Services Institute. 10 marca 1999 r.
 14. Towpik A., Nowy europejski ład wojskowy, Sprawy międzynarodowe, nr 3, 1993.
 15. Traktat o UE, w: Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty, red. Czapliński W., Ostrihansky R., Wyrozumska A., Warszawa 1996.
 16. Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 4 kwietnia 1949 r., w: NATO Vademecum. Wydanie jubileuszowe. Warszawa 1999.
 17. UZE a Europa Środkowa i Wschodnia. Dokumenty. Studia i materiały, 1994, nr 76.

Analiza płynności finansowej w firmie

I. LITERATURA

 • S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, Wyd. PTE, Gdańsk 1993.
 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1998.
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993.
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993.
 • G. Gotlieb, W. Lewczyński, Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki. Instytut Przedsiębior­czości, Sopot 1993.
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991.
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993.
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.

II. ARTYKUŁY

 • W. Bień, Sprawozdanie z przepływów finansowych, „Rachunkowość” 1992, nr 5.
 • W. Bień, Planowanie płynności finansowej, „Rachunkowość” 1993, nr 4.
 • B. Izydorczyk, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, „Rachunkowość” 1995, zeszyt specjalny.
 • D. Olszewski, Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa – koncepcje i metody oceny, „Bank i Kredyt”, 1992, nr 6.
 • D. Wędzki, Jak zarządzać należnościami? (model kontroli limitu kredytu), „ Wiadomości Gos­podarcze. Penetrator” 1995, nr 7.
 • B. Włoszczowski, Problemy analizy finansowej w nieustabilizowanych warunkach, „Rachunko­wość” 1994, nr 10.

III. AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz.U. nr 121, poz. 591.