Analiza pozyskiwania kapitału

0
(0)

A. Opracowania

 1. L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1989
 2. L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994
 3. W. Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992
 4. P. Blenker, A. Pontiggza: Information Technology – Constraint or Strategic Resource, [w:] W. E Sufherland, Y. Yves Morienx (red.): Business Strategy and Information Technology, Reufledge, London 1991
 5. Z. L. Byors: Concepts of Strategic Management. Planing and Implementation, Harpors and Row, New York 1984
 6. E. Budde: So durchleuchten mir die Konkurrenz, „Management Zeitschrift” 1989
 7. D. A. Buchanan, D. Boddy: Organizations in the Computer Age, Gower, Alderhot 1983
 8. D. E. Castle: Financing Options for the Corporate Strategist,
  „The Journal of Business Strategy”, styczeń-luty 1988
 9. M. Crozier: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania, PWE, Warszawa 1993
 10. Z. Dowgiełło (red.): Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, ZNICZ, Szczecin 1996
 11. J. Duraj: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993
 12. W. G. Egelhaff: Strategy and Structure in Multinational Corporations A Revision of the Stopford and Wells Model, „Strategic Management Journal” 1988, tom 9
 13. W. Eisele: Technik des hetrieblichen Rechnunpswehens, München 1988
 14. Z. Fedak: Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, „Rachunkowość” Zamknięcie roku 1995 – Zeszyt specjalny
 15. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz: Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa 1996
 16. W. Grudzewski: Biznes plan podstawowy instrument we współczesnym kierowaniu firmą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1991
 17. H. Kassyh-Rokicka: Statystyka nie jest trudna – mierniki statyczne, PWE, Warszawa 1994
 18. S. Kosiewicz (red.): Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 1995
 19. E. Kurtysa (red.): Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, PWN, Warszawa-Poznań 1988
 20. T. Lucey: Management Information Systems, DP Publications, London 1991
 21. D. Miller: Configurations of Strategy and Structure: Towards
  a Synthesis,
  „Strategic Management Journal” 1986, tom 7
 22. D. Miller: Strategy Making and Structure: Analysis and Implications for Performance, „Academy of Management Journal”, marzec 1987
 23. D. Olszewski: Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Istota oceny finansowej, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1994
 24. C. A. Paissant, C. Godefroy: Miliarderzy, Wyd. Medium, Warszawa 1992
 25. J. A. Pearce, D. K. Robbins, D. B. Robinson: In The Impact of Grand Strategy and Planing Formulation Perfonmeuse, „St. Marry – Journal” 1987, tom 8
 26. M. Pietraszewski: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych, czyli jak prowadzić działalność gospodarczą, Poznań 1992
 27. M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1995
 28. M. Sierpińska: Ocena zobowiązani krótkoterminowych przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1995, nr 7
 29. A. P. Sloan: Moje lata z General Motors, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993
 30. M. Walczak: Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992
 31. T. Waśniewski, W. Skoczylas: Analiza finansowa przedsiębiorstwa przy gospodarce rynkowej, „Rachunkowość” 1993
 32. T. Waśniewski, W. Skoczylas: Ocena sytuacji kapitałowo – majątkowej, „Rachunkowość” 1993, nr 6
 33. T. Waśniewski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1993
 34. T. Waśniewski: Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1989
 35. J. Więckowski: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988
 36. H. J. Wornecke: Gesetzmessigkeihen zur Gestoking, 1989, tomXII,
  nr 12
 37. R. Wójcik: Dźwignia finansowa, „Bank i Kredyt” nr 10/91

B. Akty normatywne

 1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. nr 12/1994, poz. 591)
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27.06.1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57/1934 ze zmianami; art. 244-252, art. 418-420, art. 422-426 oraz art. 428)
 3. Ustawa z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 121/1994, poz. 592)
 4. Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14.06.1994 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych (Monitor Polski nr 12/1994, poz. 151)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.1995 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 71, poz. 355)
 6. Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich dotyczące rachunkowości i badania sprawozdań finansowych (dyrektywa 4 z 25.07.1978 r., dyrektywa 7 z 13.06.1983 r., dyrektywa 8 z 10.04.1984 r., 8.12.1986 r. i 19.12.1991 r.)
 7. Rozporządzenie z dnia 27.03.1992 r. w sprawie składników majątkowych (Monitor Polski nr 2/1994)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.01.1995 r. w sprawie aktualizacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 73/1995, poz. 362 oraz Dz. U. nr 122, poz. 590)
 9. Ustawa z dnia 22.03.1991 r. o prawie publicznym obrotu papierami wartościami (Dz. U. nr 58/1994, poz. 239, Dz. U. nr 71/1994, poz. 313, Dz. U. nr 121/1994, poz. 591)
 10. Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16.06.1994 r. o rodzaju, formie i sposobie przechowywania informacji (Monitor Polski nr 36/1994, poz. 313 i Monitor Polski nr 64/1994, poz. 576)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.01.1994 r, w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 18 poz. 62, Nr 68 poz. 295 ze zmianami: Dz. U. Nr 89 poz. 445)

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!