Archiwum kategorii: prace licencjackie

bibliografie prac licencjackich

Alianse strategiczne – nowy sposób konkurowania

 1. Blank G., Dussauge J.P., Garrette B., Comprandre les strategies d’alliance, Juin 1991.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 3. Cygler J., Alianse strategiczne – atrakcyjna broń w działalności ponadnarodowej (I) , „Przegląd Organizacji” 1995, nr 4.
 4. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 5. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 6. Gawinecki M., Grudzewski W.M., Rogowski W., Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach polskich, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2000, nr 3.
 7. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 8. Godlewska M., Weiss E., Klaster jako forma aliansu strategicznego, „Współczesna Europa” 2007, nr 3.
 9. Godziszewski B, Globalizacja jako wyzwanie konkurencyjne dla polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 1997, nr 4 .
 10. Guglar P., Building Transnational Alliances to Create Competitive Advantage, „Long Range Planning” 1992, nr 1.
 11. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1997.
 12. Pietruszka-Otryl A., Alianse strategiczne a pozycja konkurencyjna współczesnej organizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2009, nr 801.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006.
 14. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 15. Sroka W., Zarządzanie cyklem życia aliansu, „Przegląd organizacji” 1999, nr 4.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 17. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, „Monografie i Opracowania”, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997, nr 427.

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

 1. Bologna S., Strategie wielkich operatorów logistycznych, „Logistyka” 2007, nr 5,
 2. Borek M., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego. Forum partnerów publiczno-prywatnych Partnerstwo Publiczno-Prywatne a absorpcja funduszy europejskich, Ernst & Young, Poznań, 19 listopada 2003 r.,
 3. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007,
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002,
 5. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,
 6. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie 2., Warszawa 2000,
 7. Dullinger K-H., Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych [w:] Plastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002,
 8. Edvinsson L., Zarządzanie kapitałem intelektualnym [w:] Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 9. Fechner I., Centra logistyczne w Polsce. Problemy, zagrożenia, inicjatywy, „Logistyka” 2003, nr 5,
 10. Fechner I., Wielkopolski park logistyczny — potrzeby i możliwości realizacji. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Centra logistyczne w Wielkopolsce, Poznań 21 marca 2003 r.,
 11. Fechner L., Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3,
 12. Fechner L., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007,
 13. Fijałkowski J., Koncepcja centrów logistycznych na Mazowszu, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 14. Matulewski M., Fajfer P., Konecka S., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007,
 15. Mindur I., Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, KOW, Warszawa 2000,
 16. Mindur I., Założenia teoretyczne do zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 17. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,
 18. Osmólski W., Rozwój centrów logistycznych w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.
 19. Paprocki W., Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych,. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 20. Stokłosa J., Trendy rozwojowe jednostek ładunkowych transportu intermodalnego w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.

plan do pracy na ten temat można znaleźć na stronie plany pracy

Sposoby i metody motywowania pracowników

 1. Baruk AJ., Motywowanie i jego znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pracowników, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 4,
 2. Golnau W. i in., Zarzadzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2010,
 3. Kaczyńska-Maciejowska R., Nie tylko pieniądze, „Personel” 2004, nr 7,
 4. Karaszewska H., Wynagradzanie kompetencji – badania w firmie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 7,
 5. Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno- organizacyjne, PWN, warszawa- Kraków 2002,
 6. Kruszewski T., Metody motywowania pracowników w firmie informatycznej, „Personel” 2004, nr 10,
 7. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006,
 8. Maciejewska M., Motywowanie na przykładzie koncepcji oczekiwań, „Personel” 2000, nr 4,
 9. Manikowski R., Motywowanie w okresie recesji, „Personel” 2002, nr 5,
 10. Milian L., Praca, osobowość, kierowanie, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2000,
 11. Motywowanie czy manipulacja – debata praktyków, „Personel” 2006, nr 7,
 12. Nowosielski S., Rojek M., Motywacja szyta na miarę, „Personel” 2001, nr 17,
 13. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2005,
 14. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
 15. Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie, AE, Wrocław 2003,
 16. Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005,
 17. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002,
 18. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000,
 19. Sikora J., Motywowanie pracowników , OPO, Bydgoszcz 2000,
 20. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana, Difin, Warszawa 2004,
 21. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.

Spadek, darowizna, zasiedzenie nieruchomości w kontekście ustawy o podatku od spadków i darowizn

bibliografia pracy z prawa

 1. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2007.
 2. Chustecka, K., Podatek od spadków i darowizn. Praktyka i orzecznictwo, Difin, Warszawa 2010.
 3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 4. Feliński J. R., Podatek od spadków i darowizn 2010 z przykładami, SIGMA, Skierniewice 2010.
 5. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009.
 6. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, warszawa 2006.
 7. Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, Warszawa 2007.
 8. Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Chróścielewski W., Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, WN PWN, Warszawa 2006.
 10. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 11. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 12. Prystupa M., Rygiel K., Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 13. Rymarzak M., Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 14. Tedy M., Krasowski T., Wasiluk A., Opodatkowanie rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 17. Wancke P., Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 18. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 19. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 20. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 2009.

Praca może mieć 60-80 stron, 3 rozdziały w tym ostatni rozdział badawczy, każdy z rozdziałów powinien mieć 3 podrozdziały.

Rola świetlicy socjoterapeutycznej w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych

BIBLIOGRAFIA

 1. Butrym Z., Istota pracy socjalnej, Instytut Socjologii UJ, Kraków 1998.
 2. Czarnowski S., Ludzie zbędni w służbie przemocy, w: S. Czarnowski, Wybór pism socjologicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 3. Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa 1993.
 4. Davies M., Socjologia a praca socjalna: niezrozumiane powinowactwo, w: Socjologia pracy socjalnej, M. Davies (red.), Interart, Warszawa 1996.
 5. Domański H., Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 6. Fengler J., Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 7. Fleming I., Fritz J., Zabawy na uspokojenie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Fudali, M., Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiana obrazu własnej osoby, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 3/2005.
 9. Gajda K., Kowalkowska J., Program warsztatów dla osób prowadzących świetlice szkolne, w: Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno – edukacyjnymi, red. A. Bogdanko, UJ, Kraków 1999.
 10. Geldard, K., Geldard, D. Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2005.
 11. Grzesiuk L. Spotkania, które leczą. Nasza Księgarnia, Warszawa 1987.
 12. Kaźmierczak T., Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym, a obywatelskością, Śląsk, Katowice 2006.
 13. Kopeczek J. Praca metodami psychoaktywnymi. WOM, Tarnobrzeg 1993.
 14. Kratochvil S. Psychoterapia. PWN, Warszawa 1990.
 15. Kratochvil, S., Podstawy psychoterapii, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 16. Matyja, A., Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach. „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 1-2/2005.
 17. Praszkier R., Różycki A. Bliskie spotkania. Rzecz o treningu grupowym. Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 18. Sawicka K. (red.) Socjoterapia, CMPP-P, Warszawa 1998.
 19. Sawicka K. Rozwój autokontroli emocjonalnej. Program socjoterapii dzieci agresywnych. IPSiR, Warszawa 1993.
 20. Schlack, T., Socjoterapia. O możliwościach pracy z „klasą” w klasie, „Profilaktyk”, nr 1/2003.
 21. Sikorski, W., Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, Żak, Warszawa 2002.
 22. Sobolewska Z. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży-zasady projektowania zajęć. OPTA, Warszawa 1993.
 23. Strzemieczny J. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. PTP, Warszawa 1993.
 24. Strzemieczny J., Zajęcia socjoterapeutyczne. Materiał szkoleniowy dla osób pracujących z dziećmi ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, ISS, Warszawa 1988.
 1. Tryjarska, B. Psychoterapia grupowa. W: L. Grzesiuk (red.), Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa 2003.

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

1. Antkiewicz S., Pronobis M. (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
2. Bauman Z., Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
3. Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Mijala J., Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
4. Błaszczuk D.J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
5. Bożyk P., Gospodarka światowa, PWE, Warszawa 1991.
6. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
7. Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
8. Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004.
9. Kołodko G. W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007.
10. Kuciński K., Nasza ziemia – Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
11. Kutera M., Surdykowski S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
12. Letejski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna – synteza, Difin, Warszawa 2003.
13. Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
14. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2009.
15. Piasecki P., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
16. Staszczak D.E., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
17. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felgers SJA, Warszawa 2001.
18. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
19. Wiśniewski J. (red.), Gospodarka w okresie przemian – varia, Zeszyt naukowy Doktorantów nr II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000.
20. Zorska A., Ku globalizacji?. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 2002.

plan do tego tematu znajdziecie na stronie plany prac

Transport lądowy (samochodowy) w warunkach UE

plan pracy licencjackiej

 1. Brdulak J. (red.), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2005.
 2. Burnewicz J., Dostosowanie Polski do unijnych wymogów polityki transportowej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, IKiCHZ, tom 2, Warszawa 2004.
 3. Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2005.
 4. Burniewicz J., Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, UKIE, Warszawa 2003.
 5. Informacja w sprawie wyników negocjacji Polski w Unią Europejską w obszarze polityka transportowa, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl
 6. Januszkiewicz W., Synowiec E., Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska. Przygotowanie Polski do członkostwa, E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), IKiCHZ, Warszawa 2001.
 7. Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 8. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 9. Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 10. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl
 11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, WN PWN, Warszawa 2002.
 12. Strategia rozwoju infrastruktury na lata 2004-2006 i dalsze lata, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl
 13. Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
 14. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 15. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.

Grupowanie kosztów w rachunku zysków i strat

1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,
2. Benning Z.,. Sarig S., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-Press, Warsza¬wa 2000,
3. Budziak M., Składanie rocznych sprawozdań finansowych w krajowym Rejestrze Sądowym, oddk, Gdańsk 2002,
4. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984,
5. Czubakowska, K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006,
6. Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002,
7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002,
8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2001,
9. Grzegrzółka A., Informacja dodatkowa, Rachunkowość, Zamknięcie roku 2004,
10. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004,
11. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finasn- Serwis, Warszawa 2005,
12. Micherda B., (red.), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004,
13. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej obejmujące MSR oraz interpretacje według stanu na dzień 31.03.2004,Tom 1, FRRwP, Warszawa 2004,
14. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa 2002,
15. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,
16. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2002,
17. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, cz. 1, red. K. Sawicki, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2005,
18. Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001,
19. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.06.1995 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż bank skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. U. Nr 71, póz. 355,
20. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003,
21. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002,
22. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
23. Strategiczne zarzadzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
24. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006,
25. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.,
26. Walczak M., Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998,
27. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.

Ocena i doskonalenie struktur organizacji

 1. Antoszkiewicz J. D. (red.), Metody zarządzania. Przedsiębiorczość XXI, Poltext, Warszawa 2007.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Champi J., X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 5. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 6. Collins J. C., Prass J. I., Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwo Biznesowe SPM Project, Wrocław 2003.
 7. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009.
 8. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 9. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 10. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Glinka B., Hensel P., Projektowanie organizacji, WN WZ UW, Warszawa 2006
 12. Gliński B., Kuc B. R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 13. Griggin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2004.
 14. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2000.
 15. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 16. Haich M. J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 17. Kaczmarek B., Organizacje, polityka, władza, struktury, Wydawnictwo MSM, Warszawa 2001.
 18. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków 2002.
 19. Muller U. R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 20. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 21. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 22. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 23. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2007.
 24. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
 25. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 26. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 27. Piotrowicz A., Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 28. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 29. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 30. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
 31. Stużyński M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 32. Supernat J., Zarządzanie, Wydawnictwo Kolinia Limited, Wrocław 2005.
 33. Śliwa K. R., O organizacjach inteligentnych, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, warszawa 2001.
 34. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 35. Ziminiewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

Faktoring na polskim rynku usług finansowych

1. Brigham E., Houston J., Podstawy zarządzania finansami, tom I, PWE, Warszawa 2005
2. Brycki G., Liderzy w skupie wierzytelności, „Rzeczpospolita” 27 styczeń 2005
3. Brycki G., Trzeba dobrze trafić, „Rzeczpospolita” 27 maj 2005
4. Cenkier A., Felis I., Gołębiowski G., Finanse podmiotów sfery realnej. Przedsiębiorstwa, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2004
5. Chentosz T., Świerczewski M., Usługi faktoringu a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2004 nr 9
6. Duda M., Źródła finansowania przedsiębiorstwa doświadczenia przedsiębiorcy, [w:] Stacharska-Targosz J. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005
7. Dulian A., Faktoring jako instrument zarządzaniu należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt” 2005 nr I
8. Gigol K., Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności), Twigger, Warszawa 2001
9. Gigol K., Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger, Warszawa 2000
10. Grzywacz J„ Faktoring, Difin, Warszawa 2005, wyd. II
11. Korczyński I., Opodatkowanie umowy factoringu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003
12. Korenik D., Faktoring bankowy w świetle badań empirycznych na terenie Wrocławia, [w:] M. Pypeć (red.), Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Zeszyły Naukowe WSFiB w Radomiu nr 2, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2002
13. Korenik D., Faktoring jako jeden ze sposobów ograniczania ryzyka mikroekonomicznego, [w:] Zarządzanie ryzykiem, Kwartalnik 2002 nr 4, Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, Warszawa 2002
14. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007
15. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty rejonu i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2005
16. Krajewski J., Wciąż na fali, „Bank” 2006 nr 3
17. Sobol I., Faktoring międzynarodowy. Sposób na finansowanie eksportu. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2005
18. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw profesjonalnych, Kraków 2005
19. Ustawa z dnia II marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z dnia 5.04.2004 r., załącznik nr 4: Wykaz usług zwolnionych od podatku, poz. 3, sekcja J ex (65 – 67), wyłączenie 5
20. Żbikowski A., Kto może skorzystać z usług firm faktoringowych? „Gazeta Prawna” 24 luty 2004