Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.1

5
(1)
 1. Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: PWN 1993.
 2. Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator. Kraków: Wydawnictwo AE 2000.
 3. Akty\vne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instrumenty. M. Bednarski. Warszawa: IPiSS 1996.
 4. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 5. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 6. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profe­sjonalnej Szkoły Biznesu 1996.
 7. Atkinson J.: Manager strategies forflexible organizations. „Personal Management” August 1984.
 8. Baran J.: Warunki pracy a jakość pracy. „Socjologia Pracy” 1987 nr 18.
 9. Baruch Y.: Employability: a substitute for loyaltyl „Human Resource Development International” 2001 vol.4nr4.
 10. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002.
 11. Bleicher K.: Das Konzept Integrierts Management. Frankfurt-New York: Campus Yerlag 1992 (cyt. za: K. Perechuda: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998).
 12. Błaut R.: Skuteczne negocjacje. Warszawa: CIM 1995.
 13. Bodak A., Gableta M.: Identyfikacja zmian w realizacji procesu zarządzania personelem w przedsię­biorstwach. W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w firmach polskich. AGH w Krakowie. Wydział Zarządzania, Konferencja naukowa, Krynica 1997.
 14. Bodak A., Gableta M.: Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwach. „Ekonomika i Organiza­cja Przedsiębiorstwa” 1999 nr 3.
 15. Bodak A., Gableta M.: Zarządzanie potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwach – praktyka w kontekś­cie pożądanych kierunków zmian. W: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. S. Tokarski. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 1999. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie nr 13.
 16. Bolesta-Kukułka K.: Zasoby czy potencjał1! „Personel” 1995 nr 10/11.
 17. Boreham N.C.: Knowledge Management in the European Chemical and Internet Industries. Manche­ster: University of Manchester 1999, Draft no. 3 (February).
 18. Borkowska S.: Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy, IPiSS 2000.
 19. Bratnicki M.: Stałość a zmienność. „Personel” lipiec-sierpień 1997.
 20. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W.: Kapitał intelektualny – odwieczne problemy a nowe propozy­cje metodologiczne. W: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 21. Broniewska G.: Systemy jakości przepustką do zjednoczonej Europy. „Przegląd Organizacji” 1998 nr 5.
 22. Brooking A.: Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory. London: International Thomson Business Press, London 1999.
 23. Brooking A.: Intellectual Capital. Córę Assets for the Third Millenium Enterprise. London: Interna­tional Thomson Business Press 1996.
 24. Bukowitz W.R., Williams R.L.: The Knowledge Management Fieldbook. Harlow-London: „Financial Times” – Prentice Hali, Pearson Education Limited 1999.
 25. Burkiewicz M., Dunaj E.: Warunek przetrwania*! Elastyczność w polityce personalnej przedsiębior­stwa. „Personel” 1999 nr 5.
 26. Cameron K.S.: Strategies for successful organizational downsizing. „Human Resource Management” 1994 nr 2.
 27. Cascio W.F.: Managing Human Resources. New York: McGraw-Hill Book Company 1989.
 28. Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN 1997.
 29. Chruden H.J., Sherman A.W.: Managing Human Resources. Cincinnati: South-Western Publishing Co. 1984.
 30. Connoy M., Castells M., Benner C.: Labour market and employment practices in the agę aflexibility. A case study of silicon walley. „International Labour Review” 1997 nr l vol. 136.
 31. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warsza­wa: PWE 1993.
 32. Cyert R.M., March J.G.: A Behavioural Theory ofthe Firm. Cambridge: Blackwell Business 1992.
 33. Czerska M., Rutka R.: Bariery realizacji koncepcji uczącego się przedsiębiorstwa. W: Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstw – koncepcje przekrojowe. Materiały konferencyjne. Wrocław: Wy­dawnictwo AE 1998. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 784.
 34. Czerska M., Rutka R.: Model współdziałania służb organizatorskich i kadrowych w zarządzaniu za­sobami ludzkimi. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 35. Czyim interesom służy przedsiębiorstwo. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 8.
 36. Czym się wyróżniają najlepsze firmy świata. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 11.
 37. D’Souza D.: Multicultralism 101. „Policy Review”, Spring 1991.
 38. De Cenzo D.A., S.P. Robbins: Human Resource Management. Concepts and Practices. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1994.
 39. De Marco T., ListerT.: Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły. Warszawa: Wy­dawnictwa Naukowo-Techniczne 2002.
 40. Davies P.: Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common Iow. Referaty na VI Eu­ropejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Warszawa 1999.
 41. Dilly S.: What is social responsibility – some definitions for doing the corporate social audit. „CA Magazin” 1974 (listopad) (cyt. za B. Mikołajczak: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1991 nr 10).
 42. F.: Organizacja przyszłości. Warszawa: Business Press 1998.
 43. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Kraków: Czytelnik, Nowoczesność, AE 1994.
 44. F.: Społeczeństwopokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 45. F.: Technology, Management and Society. London 1971 (cyt. za B. Wawrzyniak: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1989).
 46. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN 1976, s. 33.
 47. Edvinson L., Malone M.: Intellectual Capital. New York: Harper Business 1997.
 48. Eisenhart K.M.: Agency theory an assessment and review. „Academy of Management Review” 1989 vol. 14 nr 1.
 49. Fabiańska K., Rokita J.: Rozwój przedsiębiorstwa, nowa generacja zarządzania. Katowice: AE 1991.
 50. Filipowski S.: Kształtowanie warunków pracy. Z zagadnień nauki o pracy. Warszawa: PWN 1965.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!