Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.4

5
(1)
 1. Lichtarski J.: Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji” 2001 nr 9.
 2. Lichtarski J.: O relacji porządek-chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu. „Przegląd Or­ganizacji” 2002 nr l.
 3. Lichtarski J.: Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem istota, relacje, problemy sto­sowania. „Przegląd Organizacji” 1999 nr 1.
 4. Lichtarski J.: Związki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. „Przegląd Organizacji” 1999 nr 11.
 5. Lipski S.: Nowe trendy w stosunkach między pracodawcą a pracobiorcami. „Ekonomika i Organiza­cja Przedsiębiorstwa” 2001 nr 10.
 6. Listwan T.: Funkcja personalna przedsiębiorstwa w okresie zmian systemowych. „Przegląd Organiza­cji” 1993 nr 3.
 7. Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Mimex 1993.
 8. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 9. Maćkowiak J.: Zwalniać w białych rękawiczkach. „Businessman” 1996 nr 12.
 10. Majchrzak J.: Efektywność ekonomiczna a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. W: Efek­tywność – wydajność w procesie transformacji. J. Jagas. Materiały VIII Krajowej Konfe­rencja Naukowej. Opole-Turawa: Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy Wydziału Ekono­micznego WSP w Opolu 1993.
 11. Majchrzak J.: Przekształcenia polskich przedsiębiorstw w świetle teorii zmian organizacyjnych. Poz­nań: Wydawnictwo AE 2001.
 12. Makin P., Cooper C., Cox Ch.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 13. Makowski K.: Ilościowe determinanty polityki personalnej. W: Strategia personalna firmy. M. Juchnowicz. Warszawa: Difin 2000.
 14. Martyniak Z.: Efektywność organizacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000 nr 11.
 15. : Metodologia wartościowania pracy. Kraków: Antykwa 1998.
 16. Martyniak Z.: Wykorzystanie analityczne wartościowania pracy. „Przegląd Organizacji” 1987 nr 3.
 17. Masłyk-Musiał E.: W pajęczynie symboli. „Personel” 1997 nr 2.
 18. McKenna E., Beech N.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner i S-ka 1997.
 19. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 20. Maćkowiak J.: Zwalniać w białych rękawiczkach. „Businessman” 1996 nr 12.
 21. Majchrzak J.: Efektywność ekonomiczna a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. W: Efek­tywność – wydajność w procesie transformacji. J. Jagas. Materiały VIII Krajowej Konfe­rencja Naukowej. Opole-Turawa: Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy Wydziału Ekono­micznego WSP w Opolu 1993.
 22. Mikołajczak B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. „Praca i Za­bezpieczenie Społeczne” 1991 nr 10.
 23. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wy­dawnictwo Naukowe PWN 2001.
 24. Miner J.B.: Organizational Behavior. Performance and Productivity. New York: Random House 1988.
 25. Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 26. Murray P., Myers A.: Thefacts about knowledge. Special report. „Information Strategy” 1997 nr 11.
 27. Nonaka I.: The knowledge-creating company. „Harward Business Rewiew” 1991 nr 6.
 28. Nonaka J., Takeuchi H.: The Knowledge – Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics oflnnovation. Oxford: University Press 1995.
 29. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw. „Zarządzanie na Świecie'” 1996 nr 7.
 30. Oleksyn T.: Praca iplaca w zarządzaniu. Warszawa: Biblioteka Menedżera 1992.
 31. Ostrożniejsze podejście do zwolnień w USA. „Zarządzanie na Świecie” 2001 nr 5.
 32. Parker B.: Globalization and Business Practice. Managing across Boundaries. London: SAGĘ Publi-cations 1998.
 33. Parsloe E.: Coaching i mentoring. Warszawa: Wydawnictwo Petit 1998.
 34. Penc J.: Kreatywne kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 35. Penc J., Szwemberg K.: Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wydawni­czy CRZZ 1975.
 36. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
 37. Perechuda K.: Organizacja wirtualna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1997.
 38. Peters T.J., Waterman R.H. (jr): In Search of Excellence Lessons form America’s Best-run Compa­nies. New York: Harper and Rów Publishers 1982.
 39. Picot A.: Betriebswietschaftliche Umweltbezielungen und Urnweltinformationen. Grundlagen einer erweiterten Ertblgsanalyse fur Unternehmungen. Berlin 1977 (cyt. za: H. Kreikebaum: Strate­giczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996).
 40. Piekarz H., Mesjasz C.: Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią or­ganizacyjną. Kapital intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 41. Pocztowski A.: Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia. „Gospodarka Narodowa” 1994 nr 9.
 42. Pocztowski A.: Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsię­biorstwie. Kraków: Wydawnictwo AE 1993. Monografie AE w Krakowie.
 43. Pocztowski A.: Strategia kształtowania zatrudnienia. W: Strategia firmy a strukturyzacja zatrudnie­nia. Materiały na konferencję pod red. K. Stabińskiej. Warszawa: Fundacja Promocji Kadr – Za­rząd 2001.
 44. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wrocław: Ossolineum 1996.
 45. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań. W: Praca i polityka społecz­na w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS 2000.
 46. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Warszawa: Antykwa 1998.
 47. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopol-ski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 2002.
 48. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 49. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. M. Gableta. Wrocław: Wy­dawnictwo AE 1998.
 50. Prokopenko J.: Poprawa produktywności poprzez lepsze zarządzanie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1992 nr 11.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!