Motywowanie pielęgniarek do pracy

 1. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
 2. Borkowska S., Wynagradzanie pakietowe modą czy szansą na sukces [w:] Pakietowe systemy wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 2000,
 3. Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008,
 4. Głowacka M. D., Mojs E., Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska OFICYNA, Warszawa 2010,
 5. Goldman J. C., Musgrave G. L., Herrick D. M., Jak uzdrowić służbę zdrowia?, Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej, Fijoł Publishing Chicago, Warszawa 2008,
 6. Juchnowicz M., Motywowanie w toku pracy: Zasoby ludzkie w firmie [w:] Sajkiewicz A. (red.), Organizacja kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa 2000,
 7. Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003,
 8. Kopertyńska M. W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2009,
 9. Kopertyńska M. W., System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000,
 10. Kopertyńska M.W., Rozwój przedsiębiorczości pracowników – kierunki działania firm [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006,
 11. Kozioł L., Motywacja w pracy, Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa 2002,
 12. Kozioł L., Zarządzanie czasem pracy, Antykwa, Kraków 2000,
 13. Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005,
 14. Ksykiewicz D. A., Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wyd. Czelej, Lublin 2005,
 15. Milian L., Praca, osobowość, kierowanie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000,
 16. Mrzygłód J., Badanie satysfakcji pracowników [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004,
 17. Opolski K., Dykowska G., Możdzonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu., Warszawa 2003,
 18. Praca zbiorowa pod red. Frąckiewicz – Wronki A., Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Kolegium Zarządzania, Katowice 2001,
 19. Sąjkiewicz A., Metody doskonalenia jakości personelu [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, pr. zb. pod red. Sajkiewicz A., Poltext, Warszawa 2002,
 20. Sąjkiewicz A., Sąjkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi, Organizacja procesem personalnych, Poltext, Warszawa 2002,
 21. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008,
 22. Sharon J. E., Beverly K., Jak zatrzymać pracowników [w:] Zarządzanie firmą, PWN, Warszawa 2007,
 23. Shortell S. M., Kałużny A. D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Fundacja Zdrowia Publicznego, Uniwersyteckie Wydawnictwo, Kraków 2001,
 24. Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza OPO sp. z o.o., Bydgoszcz 2000,
 25. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003,
 26. Taylor S., Płynność zatrudnienia – jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
 27. Szaban J., Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003,
 28. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006,
 29. Suszyński C., Zarządzanie a tożsamość przedsiębiorstwa [w:] Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.

plan pracy do tego tematu można znaleźć na stronie Motywowanie pielęgniarek do pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.6

 1. Trochiminek R.: Restrukturyzacja zatrudnienia’. Lubella SA. W: Najlepsze praktyki zarządzania zaso­bami ludzkimi w Polsce. Studia przypadków. A. Pocztowski. Kraków: Oficyna Ekono­miczna, Dom Wydawniczy ABC, IPiSS 2002.
 2. Trocki M.: Warszawa: PWE 2001.
 3. Trompenaars F., Hampten-Turner Ch.: Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 4. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. DzU 2001 nr 6, póz. 56, art. 19-20, 22.
 5. Ustawa z l marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (DzU nr 28, póz. 301).
 6. Yebber M.A.: Danger- Toxic Company. „Fast Company” 1998 nr 11. Waterman R.H. (jr): What America Does Right Learning from Companies That Put People First. New York-London: W.W. Norton Company 1994.
 7. Wawrzyniak B.: Human Resources Management architecture under conditions of globalizalion. W: Report of Management – V edition: Knowledge Management: Information Human Capital -Creativity: Knowledge Creation – Solving the Problem. Warszawa: PAN, Leon Koźminski. Academy of Enterpeneurship and Management 2000.
 8. Wawrzyniak B.: Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą – w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. W: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. A. Ludwiczyński. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr- Zarząd 1999.
 9. Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Warszawa: Poltext 1999.
 10. Wawrzyniak B.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001.
 11. Weiss D.S.: High-impact HR: Transforming Human Resources for Competitive Advantage. Canada, John Wiley & Sons, Ltd. 1999.
 12. Weiss D.S.: La nouvelle ąuestion des ressources humaines. „Le cahiers dMnformation du directeur du personel” 1988 nr 4.
 13. Wicks A.C., Berman S.L., Jones T.M.: The structure of optimal trust: moral and strategie implica-tions. „Academy of Management Review” 1999 nr 1.
 14. Wiśniewski Z.: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń: W,y-dawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego im. M. Kopernika 1999.
 15. Wright L.: The competencies: getting them right. „Canadian HR Reporter” 2001 vol. 14, Issue 19.
 16. Współczesne teorie organizacji. A. Koźminski. Warszawa: PWN 1983.
 17. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Praca zbiór, pod red. J. Lichtarskiego. Warszawa: PWE 1992.
 18. : Managing codified knowledge. „Sloan Management Review” Summer 1999 (cyt. za: B. Wawrzyniak: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001).
 19. Zamiast zwalniać, można ograniczyć płace. „Zarządzanie na Świecie” 2001 nr 10.
 20. Zarządzanie potencjałem ludzkim. Pod red. A. Sajkiewicz. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 1995.
 21. Zarządzanie pracą. Z. Jasiński. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1999.
 22. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody. Pod red. T. Stalewskiego i E. Chlebickiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1997.
 23. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiór, pod red. A. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. Warsza­wa: PWN 1996.
 24. Zasoby ludzkie w firmie. A. Sajkiewicz. Warszawa: Poltext 1999.
 25. Zbiegień-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN 1999.
 26. Zbiegień-Maciąg L.: Pracownicy jako kapitał. Narzędzia pomiaru i zapisu wartości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. „Personel i Zarządzanie” 2002 nr 1.
 27. Zbiegień-Maciąg L.: Zarys koncepcji zarządzania zasobami wiedzy. W: Współczesne problemy za­rządzania przedsiębiorstwem. Pod red. naukową W. Waszkiewicza. Kraków: Wydz. Zarządza­nia AGH 2000.
 28. Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: PWN 1978.
 29. Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Poznań-Warszawa: PWN 1990.
 30. Zimniewicz K.: Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.
 31. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE 1999.
 32. Zysk akcjonariuszy kluczowym celem przedsiębiorstwa. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 4.

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.5

 1. Prokopenko J.: Productivity Management – A Practical Handbook. Genewa: International Labour Of­fice 1987.
 2. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Praca zbiór, pod red. M. Bratnickiego i J. Strużyny. Kato­wice: Wydawnictwo AE 2001. Prace Naukowe AE w Katowicach.
 3. Przedsiębiorstwo przyszłości. Praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk. Warsza­wa: Difin 2000.
 4. Przewodnik po etyce. Praca zbiór, pod red. P. Singera. Warszawa: KiW 1998. Puzio-Wacławik B.: Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem. „Ekonomika i Organi­zacja Przedsiębiorstw” 1999 nr 2.
 5. Rae L.: Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1999.
 6. Rickets M.: The Economic of Business Enterprise. New York: Harvester Wheatsheat 1994.
 7. Robbins S.P., Dc Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE 2002.
 8. Rokita J., FabiańskaK.: Rozwój przedsiębiorstwa. Nowa generacja zarządzania. Katowice: Wydaw­nictwo AE 1991.
 9. Romanowska M., Dworzecki Z.: Teoria i praktyka zarządzania. W: Podstawy organizacji i zarządza­nia. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej. Warszawa: Difm 2001.
 10. Romańczuk A.: Zarządzanie wiedzą w organizacji – kultura i technologia – na przykładzie Xe-rox. W: Raport o zarządzaniu. V edycja. Zarządzanie wiedzą i informacją – kapitał ludzki – kreatywność. Warszawa: KNOiZ PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2000, s. 6.
 11. Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinson L.: Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape. Hampshire-London: Macmillan Business 1997.
 12. Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty. Praca zbiorowa pod red. A. Szalkowskiego. Warszawa: Poltext 2002.
 13. Rutka R.: Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania. Część I. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1996.
 14. Rybak M.: Rozwój potencjału ludzkiego. W: Zasoby ludzkie w firmie. A. Sajkiewicz. Warszawa: Poltext 2000.
 15. : Zarządzanie w społeczeństwie postidustrialnym. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1997.
 16. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext 2002.
 17. Salomon S.C.: Etyka biznesu. W: Przewodnik po etyce. Praca zbiorowa pod red. P. Singera. Warsza­wa: KiW 1998.
 18. Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 19. Schein E.H.: Organizational Culture and Leadership. San Francisco-London: Jossey-Bass 1986.
 20. Schroeder R.G.: Operations Management. Decision Making in the Operations Function. Second edi-tion. New York: McGraw-Hill BookCompany 1981.
 21. Sekuła Z.: Koniec epoki pracy najemnej. „Personel i Zarządzanie” 2001 nr 6.
 22. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001.
 23. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawni­czy ABC 1998.
 24. Shadev K., Yinnicombe S., Tysovu S.: Downsizing and changing role of HR. „The International Jo­urnal of Human Resource Management” October 1999.
 25. Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie systemów ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 26. Sikorski Cz.: Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 27. Sitko W. Panasiewicz L.: Zarządzanie wiedzą szansą rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Pod red. naukową W. Waszkiewicza. Kraków: Wydział Zarządzania AGH 2000.
 28. Skyrme D.J.: Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Oxford: Butterworth-Heinemann 1999.
 29. Sowińska-Milewska D., Szurlej M.: Pracownik poza firmą, czyli od teorii do praktyki telepracy. „Per­sonel” 2002 nr 5. Stabryła A.: Modelowanie elastycznych rozwiązań struktury organizacyjnej. Kraków: Wydawnictwo AE 1990. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 323.
 30. Stein N.: The world’s most admised companies. „Fortune” 2000 nr 19.
 31. Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław­skiej 1992.
 32. Stewart T.A.: From the Wealth ofKnowledge: Intellectual Capital and th XXI Century Organization. New York: Doubleday & Carency. 2002.
 33. Stewart T.A.: Intellectual Capital. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group 1999.
 34. Stewart T.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Currency & Dou­bleday Publishers 1999.
 35. Stewart T.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. London: Nicholas Brealy 1997 (cyt. za: M. Strojny: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji. „Przegląd Organizacji” 2000 nr 7-8).
 36. Strojny M.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji. „Przegląd Organizacji” 2000 nr 7-8.
 37. Strużyna J.: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Katowice: AE 1996. Prace Naukowe AE w Katowicach.
 38. Strużyna J.(i in.): Przewodnik po outplacement. Ruda Śląska: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” [1999].
 39. Sullivan P.H.: Value-driven Intellectual Capital. How to Cowert Intangible. Corporate Assets into Market Yalue. New York: J. Wiley 2000.
 40. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora 1999.
 41. Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologie kultur organiza­cyjnych. Toruń-Lódź: Dom Organizatora 2002.
 42. Sveiby K.E.: The New Organizational Wealth. Managing and Measuńng Knowledge-based Assets. San Francisco: Berret-Koehler Publishers Inc. 1997.
 43. Szaban J.: Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nrl.
 44. Szałkowski A.: Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy. Wrocław: Ossolineum 1997.
 45. Szemplińska E.: Zmiany w organizacji i wymiarze czasu pracy. „Służba Pracownicza” 2001 nr 8.
 46. Śliwa K.R.: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG 2001.
 47. Teece D.J.: Managing Intellectual Capital. Organizational, Strategie, and Policy Dimensions. New York: Oxford University Press 2000.
 48. Teisseyre W.Z.: Nowa technika i nowi ludzie w przedsiębiorstwie przyszłości. „Problemy Organiza­cji” 1998 nr 2.
 49. Toffler A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1996.
 50. Tom Peters o głównych czynnikach sukcesu. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 3.

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.4

 1. Lichtarski J.: Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji” 2001 nr 9.
 2. Lichtarski J.: O relacji porządek-chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu. „Przegląd Or­ganizacji” 2002 nr l.
 3. Lichtarski J.: Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem istota, relacje, problemy sto­sowania. „Przegląd Organizacji” 1999 nr 1.
 4. Lichtarski J.: Związki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami. „Przegląd Organizacji” 1999 nr 11.
 5. Lipski S.: Nowe trendy w stosunkach między pracodawcą a pracobiorcami. „Ekonomika i Organiza­cja Przedsiębiorstwa” 2001 nr 10.
 6. Listwan T.: Funkcja personalna przedsiębiorstwa w okresie zmian systemowych. „Przegląd Organiza­cji” 1993 nr 3.
 7. Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Wydawnictwo Mimex 1993.
 8. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 9. Maćkowiak J.: Zwalniać w białych rękawiczkach. „Businessman” 1996 nr 12.
 10. Majchrzak J.: Efektywność ekonomiczna a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. W: Efek­tywność – wydajność w procesie transformacji. J. Jagas. Materiały VIII Krajowej Konfe­rencja Naukowej. Opole-Turawa: Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy Wydziału Ekono­micznego WSP w Opolu 1993.
 11. Majchrzak J.: Przekształcenia polskich przedsiębiorstw w świetle teorii zmian organizacyjnych. Poz­nań: Wydawnictwo AE 2001.
 12. Makin P., Cooper C., Cox Ch.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 13. Makowski K.: Ilościowe determinanty polityki personalnej. W: Strategia personalna firmy. M. Juchnowicz. Warszawa: Difin 2000.
 14. Martyniak Z.: Efektywność organizacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000 nr 11.
 15. : Metodologia wartościowania pracy. Kraków: Antykwa 1998.
 16. Martyniak Z.: Wykorzystanie analityczne wartościowania pracy. „Przegląd Organizacji” 1987 nr 3.
 17. Masłyk-Musiał E.: W pajęczynie symboli. „Personel” 1997 nr 2.
 18. McKenna E., Beech N.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner i S-ka 1997.
 19. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 20. Maćkowiak J.: Zwalniać w białych rękawiczkach. „Businessman” 1996 nr 12.
 21. Majchrzak J.: Efektywność ekonomiczna a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. W: Efek­tywność – wydajność w procesie transformacji. J. Jagas. Materiały VIII Krajowej Konfe­rencja Naukowej. Opole-Turawa: Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy Wydziału Ekono­micznego WSP w Opolu 1993.
 22. Mikołajczak B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. „Praca i Za­bezpieczenie Społeczne” 1991 nr 10.
 23. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wy­dawnictwo Naukowe PWN 2001.
 24. Miner J.B.: Organizational Behavior. Performance and Productivity. New York: Random House 1988.
 25. Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 26. Murray P., Myers A.: Thefacts about knowledge. Special report. „Information Strategy” 1997 nr 11.
 27. Nonaka I.: The knowledge-creating company. „Harward Business Rewiew” 1991 nr 6.
 28. Nonaka J., Takeuchi H.: The Knowledge – Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics oflnnovation. Oxford: University Press 1995.
 29. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw. „Zarządzanie na Świecie'” 1996 nr 7.
 30. Oleksyn T.: Praca iplaca w zarządzaniu. Warszawa: Biblioteka Menedżera 1992.
 31. Ostrożniejsze podejście do zwolnień w USA. „Zarządzanie na Świecie” 2001 nr 5.
 32. Parker B.: Globalization and Business Practice. Managing across Boundaries. London: SAGĘ Publi-cations 1998.
 33. Parsloe E.: Coaching i mentoring. Warszawa: Wydawnictwo Petit 1998.
 34. Penc J.: Kreatywne kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 35. Penc J., Szwemberg K.: Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw. Warszawa: Instytut Wydawni­czy CRZZ 1975.
 36. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
 37. Perechuda K.: Organizacja wirtualna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1997.
 38. Peters T.J., Waterman R.H. (jr): In Search of Excellence Lessons form America’s Best-run Compa­nies. New York: Harper and Rów Publishers 1982.
 39. Picot A.: Betriebswietschaftliche Umweltbezielungen und Urnweltinformationen. Grundlagen einer erweiterten Ertblgsanalyse fur Unternehmungen. Berlin 1977 (cyt. za: H. Kreikebaum: Strate­giczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996).
 40. Piekarz H., Mesjasz C.: Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergią or­ganizacyjną. Kapital intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 41. Pocztowski A.: Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia. „Gospodarka Narodowa” 1994 nr 9.
 42. Pocztowski A.: Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsię­biorstwie. Kraków: Wydawnictwo AE 1993. Monografie AE w Krakowie.
 43. Pocztowski A.: Strategia kształtowania zatrudnienia. W: Strategia firmy a strukturyzacja zatrudnie­nia. Materiały na konferencję pod red. K. Stabińskiej. Warszawa: Fundacja Promocji Kadr – Za­rząd 2001.
 44. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wrocław: Ossolineum 1996.
 45. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań. W: Praca i polityka społecz­na w perspektywie XXI wieku. Warszawa: IPiSS 2000.
 46. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Warszawa: Antykwa 1998.
 47. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopol-ski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 2002.
 48. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 49. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. M. Gableta. Wrocław: Wy­dawnictwo AE 1998.
 50. Prokopenko J.: Poprawa produktywności poprzez lepsze zarządzanie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1992 nr 11.

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.3

 1. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 2. Guest D.: Human resources management and industrial relations. „Journal of Management Studies” 1987 vol. 24 nr 5.
 3. Gwiazda A.: Planiści i stratedzy. Czy planowanie kariery zawodowej ma sens. „Personel” lipiec-sierpień 1997.
 4. : Zfożoność pojęcia pracodawcy. W: Gospodarowanie pracą. Red. B. Urbaniak. Łódź: Wy­dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001.
 5. Hamer D., Copeland P.: Geny a charakter. Warszawa: Wydawnictwo CiS 1998.
 6. Handy Ch.: Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1996.
 7. Handy Ch.: Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press 1998.
 8. Hansen M.T., Wohria N., Tierney T.: What’s your strategyfor managing knowledge. „Harvard Busi­ness Review” 1999 nr 2.
 9. Harman C., Brelade S.: Knowledge Management and the Role of HR. Harlow-London: „Financial Times” – Prentice Hali, Pearson Education Limited 2000.
 10. Harrington A.: The advantages and disadvantages of using e-mail to support distant mentoring. „Developing Business” March 1999.
 11. Haus B.: Czynniki ewolucji rynkowej przedsiębiorstw. W: Procesy dostosowawcze polskich przedsię­biorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej. Relacje przedsiębiorstw z otocze­niem. B. Nogalski, J. Rybicki. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 12. Haus B.: Przedsiębiorstwo a partycypacja pracownicza. W: Partycypacja pracownicza. Echa prze­szłości czy perspektywy rozwoju. S. Rudolf. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001.
 13. Hayek F.A.: The Fatal Conceit: The Errors ofSaialisrn. Chicago: University of Chicago Press 1988.
 14. Hengens P., Bosch S., Riel C.: Stakeholder integration. „Business and Society” marzec 2002 vol. 41.
 15. P., Glick W.H.: Organizational Change and Redesign. New York-Oxford: Oxford Univer-sity Press 1993 (cyt. za: Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa 1998).
 16. Hubert J.: Społeczeństwo synergetyczne. Kraków: Universitas 2000.
 17. Humble J.W.: Zarządzanie przez określanie celów. Warszawa: PWE 1971.
 18. Jacukowicz Z.: Wartościowanie pracy w zarządzaniu płacami. Metody i wykorzystanie. W: Efektywne systemy wynagradzania. Pod red. S. Borkowskiej i M. Jacukowicz. Warszawa: IPiSS 1999. Jagoda H., Lichtarski J.: O istocie i ewolucji •współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsię­biorstwem. W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. J. Stankiewicz. Zielona Góra; Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych 2002.
 19. Jaki A.: Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsię biorst\va. W: Zarządzanie wiedzą a pro­cesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorshva. Opracowanie i redakcja naukowa R. Boro-wiecki. Kraków: Wydawnictwo AE, TNOiK Kraków 2000.
 20. Jak lepiej wykorzystać wiedzę \v przedsiębiorstwie. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 6.
 21. Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 22. Juchnowicz H.: Ocena pracy i wyników pracy. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Praca zbiór, pod red. M. Rybak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 1998.
 23. Juchnowicz M.: Strategie motywacyjne u progu XXI wieku. W: Strategia personalna firmy. Pod red. M. Juchnowicz. Warszawa: Difin 2000.
 24. Kabaj M.: Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. W: Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. E. Kryńska. Warszawa: IPiSS 1999.
 25. Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 1998.
 26. Kapłan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warsza­wa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 27. Katzenbach J.R., SmithD.K.: Siła zespołu. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001.
 28. Knowledge Management in the Learning Society. Educatons and Skills, Centre for Educational Re­search and Innovation. Paris: OECD 2000.
 29. Knowledge management: unwavering trust. „Journal of Business Strategy” 2002 (marzec/kwiecień) vol. 23.
 30. Kodeks pracy. Bielsko Biała: Studio 1998.
 31. Kodeks pracy po zmianach. „Rzeczpospolita” dodatek „Yademecum Rzeczpospolitej” 2002 (z 4 września).
 32. Kodeks pracy. 2: Stosunek pracy. Warszawa: Wydawnictwo INFOR 1997.
 33. Kodeks pracy. Warszawa: Grupa Wydawnicza INFOR 2001.
 34. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna 1990.
 35. Kosieradzka A., Lis S.: Produktywność. Metody analizy i tworzenia programów poprawy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1996.
 36. Kostera M.: Czym jest etyka zarządzania. „Przegląd Organizacji” 1992 nr 2.
 37. : Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE 1994.
 38. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wroclaw-Warszawa-Kraków: Ossolineum 1969.
 39. Kozioł L.: Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa 2000.
 40. Koźmiński A.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Polska w Europie 2000 – polskie na­uki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przed­siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 41. Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE 1989.
 42. Kożuch B.: Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy. W: Kształtowanie kapitału ludzkiego. Pod redakcją B. Kożuch. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego 2000.
 43. Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
 44. Krupińska G., Stobińska K.: Konfucjański dynamizm. „Personel”1997 nr 3.
 45. Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS 2001.
 46. Krysicka E., Kwiatkowski E., Zarychta H.: Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dzie­więćdziesiątych. Warszawa: IPiSS 1998.
 47. Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: PWN 1985.
 48. Lenart M.: Restrukturyzacja zatrudnienia – problem zwolnień. W: Teoretyczne i praktyczne zagad­nienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach. Materiały konferencyjne, Kryni­ca 1997.
 49. Lichtarski J.: Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa. W: Kategoria wartości a cele przedsiębior­stwa. Pod red. K. Jaremczuk. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1999.
 50. Lichtarski J.: Funkcja personalna a zarządzanie personelem. W: Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka. Pod red. T. Listwana. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 871.

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.2

 1. Fitzenz J.: Getting and keeping good employees. „Personnel Journal” 1990 nr 8.
 2. Florek L., Latos-Milkowska M., Pisarczyk Ł.: Prawo pracy w wybranych krajach UE i Stanach Zjed­noczonych. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS 2000.
 3. : When chief executives discover HRM. „Personnel Management” January 1987 (cyt. za: M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wyd. Profesjo­nalnej Szkoły Biznesu 1998).
 4. Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Warszawa: Centrum im. A. Smitha & Rzeczpospolita 1993.
 5. Gableta M.: Identyfikacja gospodarowania potencjałem ludzkim na potrzeby controllingu presonalnego. W: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. M. Gableta. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
 6. Gableta M.: Kierunki zmian w kształtowaniu i wykorzystaniu norm czasu pracy w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 642.
 7. Gableta M.: Miejsca pracy a rozwój przedsiębiorstw. „Przegląd Organizacji” 1995 nr 8.
 8. Gableta M.: Normowanie pracy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydaw­nictwo AE 1989. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 458.
 9. Gableta M.: Problemy strukturalizacji funkcji personalnej. „Organizacja i Kierowanie” 1999 nr 1.
 10. Gableta M.: Przestanki i tendencje ewolucji zachowań przedsiębiorstw w obszarze funkcji personal­nej. W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy. AE w Krakowie. Międzynaro­dowa konferencja. Materiały zebrali i przygotowali A. Szałkowski i A. Piechnik-Kurdziel. Kra­ków: Wydawnictwo AE 1997.
 11. Gableta M.: Rezerwy wzrostu produktywności w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim polskich przedsiębiorstw. W: Gospodarowanie pracą. B. Urbaniak. Łódź: Wydawnictwo UL 2001.
 12. Gableta M.: Realizacja koncepcji HRM w przedsiębiorstwie — przesłanki i następstwa. W: Nowe kie­runki w zarządzaniu przedsiębiorstwem — koncepcje przekrojowe. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 784.
 13. Gableta M.: Rola informacji o normatywnej pracochłonności w warunkach organizacyjnej restruktu­ryzacji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo AE 1993. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 662.
 14. Gableta M.: Tendencje zmian w klasycznym ujęciu normowania pracy. „Problemy Organizacji” 1990 nr 1-2.
 15. Gableta M.: Warunki pracy – kultura organizacyjna – kapitał ludzki (prezentacja wyników badań). Raport o zarządzaniu. V edycja. Warszawa: KNOiZ PAN. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2000.
 16. Gableta M.: Zmiany w dziedzinie zwolnień pracowników. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1996 nr 7.
 17. Gableta M., BilińskaM.: Contemporary problems in Human Resources Management and trends for their solutions. W: Proceedings of the 2001 the Global Market Economy. International Confe-rence 2001, Las Yegas, Nevada, USA 2001.
 18. Gableta M., Bilińska M.: Rola coachingu i mentoringu w podnoszeniu wiedzy przedsiębiorstwa. W: Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Continuo 2001.
 19. Gableta M., Bilińska M.: Rola kierowników w kreowaniu i stosowaniu ZZL. W: Kształtowanie kapi­tału ludzkiego firmy. B. Kożuch. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2000.
 20. Gableta M., Bilińska M.: Wiedza jako atrybut organizacji uczącej się. W: Społeczne problemy w zmieniającym się przedsiębiorstwie. M. Gableta. Wrocław: Wydawnictwo Continuo 2001.
 21. Gableta M., BodakA.: Personalne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w okresie przemian. W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia służb personalnych w polskich firmach. AGH w Krakowie. Wydział Zarządzania. Konferencja naukowa Krynica 1998.
 22. Gableta M., Bodak A., Cierniak A.: Czas pracy w polskich przedsiębiorstwach – uwarunkowania i kierunki zmian. W: Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej. J. Jagas. Opole: Uniwersytet Opolski 2001.
 23. Gableta M., Cierniak A.: Czas pracy w Polsce z perspektywy integracji europejskiej. W: Zmiana wa­runkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw – problemy, metody, efekty. naukowy J. Skalik. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 24. Gableta M., Cierniak A.: Elastyczność zatrudnienia -jej przesłanki i skutki w praktyce funkcjonowa­nia przedsiębiorstw. W: Zarządzanie operacyjne w firmie. Perspektywy i doświadczenia. Mate­riały konferencyjne. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2002.
 25. Gableta M., Cierniak A.: Udział pracowników w kształtowaniu warunków pracy przedsiębiorstw -przesłanki i możliwości. W: Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy roz­woju. Pod red. S. Rudolfa. Łódź: Wydawnictwo UL 2001.
 26. Gableta M., Cierniak A.: Warunki pracy jako podstawa kształtowania zachowań pracownika. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków. naukowy J. Skalik. Materiały konferencyjne. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 27. Gableta M., Hasińska Z.: Kim są bezrobotni. „Polityka Społeczna” 1992 nr 9.
 28. Gableta M., Hasińska Z.: Rola i wykorzystanie aktualnych form pomocy dla bezrobotnych (na przy­kładzie województwa wrocławskiego). „Rynek Pracy” 1992 nr 3.
 29. Gableta M., Hasińska Z.: Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobotnych na lokalnych rynkach pra­cy. Wrocław: Wydawnictwo AE 1993. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 657.
 30. Gableta M., Jacyno E.: Kształtowanie funkcji personalnej w obecnych warunkach działalności przed­siębiorstw. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – doświadczenia praktyczne. Materiały konferencyjne. Wrocław: Wydawnictwo AE 1996.
 31. Gableta M., Jagas J., Lichtarski J.: Czynniki i kierunki podnoszenia produktywności w przedsiębior­stwach w procesie urynkowienia gospodarki polskiej i jej integracji z Unią Europejską (wstępne wyniki badań metodą obserwacji bezpośredniej). W: Produktywność – konkurencyjność – inte­gracja. Pod red. J. Jagasa. Opole: Uniwersytet Opolski 1999.
 32. Gableta M., KaramallaE.: Firma ; Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. „Personel” 1999 nr 4.
 33. Gableta M., Karamalla E.: Zwolnienia pracowników przy wykorzystaniu outplacementu – praktyka polskich przedsiębiorstw. W: Produktywność – konkurencyjność – inteligencja. Praca zbiorowa pod red. J. Jagasa. Opole: Uniwersytet Opolski 1999.
 34. Gableta M., Lichtarski J.: Produktywność zasobów a produktywność przedsiębiorstwa. W: Produk­tywność – rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji euro­pejskiej. Praca zbiorowa pod red. J. Jagasa. Opole: Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarzą­dzania i Administracji 1997.
 35. Gableta M., Maksimowicz Z.: Kształtowanie struktury pozapłacowych kosztów pracy w byłych przed­siębiorstwach państwowych. W: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pod red. H. Hamrola. Poznań: Wydawnictwo AE 1996.
 36. Gableta M., Maksimowicz Z.: Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw w sferze kosztów pracy. W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. Pod red. R. Borowieckiego. Kraków: Wydawnictwo AE 1997.
 37. Gableta M., Pietroń-Pyszczek A.: Analiza produktywności wybranych przedsiębiorstw. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1998 nr 12.
 38. Gableta M., Pietroń-Pyszczek A., BilińskaM.: Produktywność – ludzie – sukces -przedsiębiorstwa. W: Produktywność – konkurencyjność – integracja. Opole: Uniwersytet Opolski 1999.
 39. Gableta M„ Pietroń-Pyszczek A.: Zarządzanie produktywnością w polskich przedsiębiorstwach – stan i uwarunkowania jego zmiany. W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały konferencyjne. Cz. 2. Częstochowa: Politechnika Częstochowska 1999. Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 40. Gableta M., Tyrek M.: Kształtowanie organizacji sprzyjającej ludziom. W: Raport o zarządzaniu. VI edycja. Najlepsze praktyki zarządzania. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: KNOiZ PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 41. Galar R.: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. A. Kukliński. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001. GarbiczM.: Mechanizmy postępu technicznego a bezrobocie. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlowa 1999.
 42. Garvin D.A.: Building a learning organization. „Harvard Business Review” 1993 nr 4.
 43. Gonciarski W.: Konflikt niejedno ma imię. Jak wykorzystać spory dla dobra firmy. „Personel” 1995 nr 6.
 44. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 45. Grudzewski W.M.: Produktywność podstawowym kierunkiem doskonalenia gospodarki polskiej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1992 nr 11.
 46. Grudzewski W.M. Hejduk I.K.: Projektowanie systemów zarządzania. Warszawa: Difin 2001.
 47. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin 2002.
 48. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Wirtualizacja działalności gospodarczej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001 nr 12.
 49. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. „Organizacja i Kiero­wanie” 2000 nr 3.
 50. Grudzewski W.M., Kożmiński A.K.: Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. „Orga­nizacja i Kierowanie” 1996 nr 3.

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.1

 1. Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: PWN 1993.
 2. Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator. Kraków: Wydawnictwo AE 2000.
 3. Akty\vne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instrumenty. M. Bednarski. Warszawa: IPiSS 1996.
 4. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 5. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 6. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profe­sjonalnej Szkoły Biznesu 1996.
 7. Atkinson J.: Manager strategies forflexible organizations. „Personal Management” August 1984.
 8. Baran J.: Warunki pracy a jakość pracy. „Socjologia Pracy” 1987 nr 18.
 9. Baruch Y.: Employability: a substitute for loyaltyl „Human Resource Development International” 2001 vol.4nr4.
 10. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002.
 11. Bleicher K.: Das Konzept Integrierts Management. Frankfurt-New York: Campus Yerlag 1992 (cyt. za: K. Perechuda: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998).
 12. Błaut R.: Skuteczne negocjacje. Warszawa: CIM 1995.
 13. Bodak A., Gableta M.: Identyfikacja zmian w realizacji procesu zarządzania personelem w przedsię­biorstwach. W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w firmach polskich. AGH w Krakowie. Wydział Zarządzania, Konferencja naukowa, Krynica 1997.
 14. Bodak A., Gableta M.: Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwach. „Ekonomika i Organiza­cja Przedsiębiorstwa” 1999 nr 3.
 15. Bodak A., Gableta M.: Zarządzanie potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwach – praktyka w kontekś­cie pożądanych kierunków zmian. W: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. S. Tokarski. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 1999. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie nr 13.
 16. Bolesta-Kukułka K.: Zasoby czy potencjał1! „Personel” 1995 nr 10/11.
 17. Boreham N.C.: Knowledge Management in the European Chemical and Internet Industries. Manche­ster: University of Manchester 1999, Draft no. 3 (February).
 18. Borkowska S.: Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy, IPiSS 2000.
 19. Bratnicki M.: Stałość a zmienność. „Personel” lipiec-sierpień 1997.
 20. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W.: Kapitał intelektualny – odwieczne problemy a nowe propozy­cje metodologiczne. W: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 21. Broniewska G.: Systemy jakości przepustką do zjednoczonej Europy. „Przegląd Organizacji” 1998 nr 5.
 22. Brooking A.: Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory. London: International Thomson Business Press, London 1999.
 23. Brooking A.: Intellectual Capital. Córę Assets for the Third Millenium Enterprise. London: Interna­tional Thomson Business Press 1996.
 24. Bukowitz W.R., Williams R.L.: The Knowledge Management Fieldbook. Harlow-London: „Financial Times” – Prentice Hali, Pearson Education Limited 1999.
 25. Burkiewicz M., Dunaj E.: Warunek przetrwania*! Elastyczność w polityce personalnej przedsiębior­stwa. „Personel” 1999 nr 5.
 26. Cameron K.S.: Strategies for successful organizational downsizing. „Human Resource Management” 1994 nr 2.
 27. Cascio W.F.: Managing Human Resources. New York: McGraw-Hill Book Company 1989.
 28. Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN 1997.
 29. Chruden H.J., Sherman A.W.: Managing Human Resources. Cincinnati: South-Western Publishing Co. 1984.
 30. Connoy M., Castells M., Benner C.: Labour market and employment practices in the agę aflexibility. A case study of silicon walley. „International Labour Review” 1997 nr l vol. 136.
 31. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warsza­wa: PWE 1993.
 32. Cyert R.M., March J.G.: A Behavioural Theory ofthe Firm. Cambridge: Blackwell Business 1992.
 33. Czerska M., Rutka R.: Bariery realizacji koncepcji uczącego się przedsiębiorstwa. W: Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstw – koncepcje przekrojowe. Materiały konferencyjne. Wrocław: Wy­dawnictwo AE 1998. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 784.
 34. Czerska M., Rutka R.: Model współdziałania służb organizatorskich i kadrowych w zarządzaniu za­sobami ludzkimi. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 35. Czyim interesom służy przedsiębiorstwo. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 8.
 36. Czym się wyróżniają najlepsze firmy świata. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 11.
 37. D’Souza D.: Multicultralism 101. „Policy Review”, Spring 1991.
 38. De Cenzo D.A., S.P. Robbins: Human Resource Management. Concepts and Practices. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1994.
 39. De Marco T., ListerT.: Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły. Warszawa: Wy­dawnictwa Naukowo-Techniczne 2002.
 40. Davies P.: Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common Iow. Referaty na VI Eu­ropejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Warszawa 1999.
 41. Dilly S.: What is social responsibility – some definitions for doing the corporate social audit. „CA Magazin” 1974 (listopad) (cyt. za B. Mikołajczak: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1991 nr 10).
 42. F.: Organizacja przyszłości. Warszawa: Business Press 1998.
 43. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Kraków: Czytelnik, Nowoczesność, AE 1994.
 44. F.: Społeczeństwopokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 45. F.: Technology, Management and Society. London 1971 (cyt. za B. Wawrzyniak: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1989).
 46. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN 1976, s. 33.
 47. Edvinson L., Malone M.: Intellectual Capital. New York: Harper Business 1997.
 48. Eisenhart K.M.: Agency theory an assessment and review. „Academy of Management Review” 1989 vol. 14 nr 1.
 49. Fabiańska K., Rokita J.: Rozwój przedsiębiorstwa, nowa generacja zarządzania. Katowice: AE 1991.
 50. Filipowski S.: Kształtowanie warunków pracy. Z zagadnień nauki o pracy. Warszawa: PWN 1965.

Alianse strategiczne – nowy sposób konkurowania

 1. Blank G., Dussauge J.P., Garrette B., Comprandre les strategies d’alliance, Juin 1991.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 3. Cygler J., Alianse strategiczne – atrakcyjna broń w działalności ponadnarodowej (I) , „Przegląd Organizacji” 1995, nr 4.
 4. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 5. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 6. Gawinecki M., Grudzewski W.M., Rogowski W., Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach polskich, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2000, nr 3.
 7. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 8. Godlewska M., Weiss E., Klaster jako forma aliansu strategicznego, „Współczesna Europa” 2007, nr 3.
 9. Godziszewski B, Globalizacja jako wyzwanie konkurencyjne dla polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 1997, nr 4 .
 10. Guglar P., Building Transnational Alliances to Create Competitive Advantage, „Long Range Planning” 1992, nr 1.
 11. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1997.
 12. Pietruszka-Otryl A., Alianse strategiczne a pozycja konkurencyjna współczesnej organizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2009, nr 801.
 13. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006.
 14. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 15. Sroka W., Zarządzanie cyklem życia aliansu, „Przegląd organizacji” 1999, nr 4.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 17. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, „Monografie i Opracowania”, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997, nr 427.

Rola i znaczenie centrów logistycznych w łańcuchu dostaw

 1. Bologna S., Strategie wielkich operatorów logistycznych, „Logistyka” 2007, nr 5,
 2. Borek M., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego. Forum partnerów publiczno-prywatnych Partnerstwo Publiczno-Prywatne a absorpcja funduszy europejskich, Ernst & Young, Poznań, 19 listopada 2003 r.,
 3. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007,
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002,
 5. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002,
 6. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie 2., Warszawa 2000,
 7. Dullinger K-H., Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych [w:] Plastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002,
 8. Edvinsson L., Zarządzanie kapitałem intelektualnym [w:] Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 9. Fechner I., Centra logistyczne w Polsce. Problemy, zagrożenia, inicjatywy, „Logistyka” 2003, nr 5,
 10. Fechner I., Wielkopolski park logistyczny — potrzeby i możliwości realizacji. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Centra logistyczne w Wielkopolsce, Poznań 21 marca 2003 r.,
 11. Fechner L., Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3,
 12. Fechner L., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007,
 13. Fijałkowski J., Koncepcja centrów logistycznych na Mazowszu, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 14. Matulewski M., Fajfer P., Konecka S., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007,
 15. Mindur I., Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, KOW, Warszawa 2000,
 16. Mindur I., Założenia teoretyczne do zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 17. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,
 18. Osmólski W., Rozwój centrów logistycznych w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.
 19. Paprocki W., Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Logistycznych,. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
 20. Stokłosa J., Trendy rozwojowe jednostek ładunkowych transportu intermodalnego w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.

plan do pracy na ten temat można znaleźć na stronie plany pracy

Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

plan pracy magisterskie znaleźć można na tej stronie – plan pracy

BIBLIOGRAFIA

 1. Brodowska E., Kubiak A., Ossowska M., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Teoria i zadania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 2. Cebrowska T., (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2005.
 3. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Praca zbiorowa pod red. Nowak E. (red.), ODDK, Gdańsk 2003.
 4. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 5. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, WN PWN, Warszawa 2005.
 6. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2002.
 7. Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2005.
 8. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kiziukiewicz K. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
 10. Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Kowalska K. (red.). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001.
 12. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. Marciniak S., Controlling – filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2005.
 14. Nesteruk J., Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2003.
 15. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 16. Nowak E. (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 17. Nowak E. (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalne j Szkoły Biznesu, Kraków 2002.
 18. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 19. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, WN PWN, Warszawa 2006.
 20. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
 21. Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WIZJA PRES&IT, Warszawa 2006.
 22. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
 23. Vollmuth H.J., Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa 2003.
 24. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu, Katowice 2001.
 25. Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, ODDK, Gdańsk 2002.