Miesięczne archiwum: Styczeń 2013

Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych

wersja druga bibliografii

Książki
1. Bednarski Lech, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 2002.
2. Buk H. (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, AE Katowice 2005.
3. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2005.
4. Cooke R. A., Cash Flow na plusie. Skuteczne zarządzanie należnościami i wierzytelnościami w firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
5. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
6. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009.
7. Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Perspektywa finansowa 2007-2013, Placet, Warszawa 2009.
8. Fołta T., Godlewska J., Bilans 2005, Infor, Warszawa 2005.
9. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
10. Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
11. Grosse T. G., Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007 – 2013, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
12. Grzenkowicz N, Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007,
13. Grzenkowicz Nikodem, Kowalczyk Jacek, Kusak Aleksander, Podgórski Zygmunt, Ambroziak Michał, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
14. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
15. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2005.
16. Jankowska M., Sokół Aneta, Wicher Anna, Fundusze Unii Europejskiej 2007 – 2013, CeDeWu, Warszawa 2008.
17. Janus – Hibner M., Pastusiak R., Programy pomocowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
18. Kaczmarek M., Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
19. Kata R., Rogowski J. (red.), Wybrane problemy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
20. Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, WSPiZ, Warszawa 2006.
21. Leszczyński Z., A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
22. Leszczyński Z., Skowronek – Mielczarek A., Analiza Ekonomiczno – finansowa Spółki, Warszawa 2004.
23. Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom I. Koncepcje rachunkowości, AE w Katowicach, Katowice 2006.
24. Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, AE Kraków, Kraków 2002.
25. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
26. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Accounting Standard Bard, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
27. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 1, LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa 2005.
28. Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
29. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
30. Pietrzak T., Masłowska-Pietrzak K., Jak czytać sprawozdania finansowe?, International Latour Office, Geneva, WN PWN, Warszawa 2000.
31. Podstawka M., Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
32. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
33. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
34. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009.
35. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
36. Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, EXPERT – Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005.
37. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 2005.
38. Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
39. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
40. Sokół A., Owidia-Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M. i in., Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.
41. Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007 – 2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich, Placet, Warszawa 2008.
42. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
43. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
44. Turyna J., W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Warszawa 2007,
45. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
46. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.
47. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2006.
48. Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 2006.
49. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2000.

Czasopisma
1. Białas M., Wpływ zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 10/2008.
2. Białas-Szymańka M., Teoria rachunkowości jako źródło standardów sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 11/2008.
3. Kalota H., Wykorzystywanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 5/2007.
4. Maćkowiak E., I. Kumor, Analiza porównawcza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – część 2. Pasywa. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 7/2008.
5. Samelak J., Polityka rachunkowości według MSSF i ustawy o rachunkowości a wiarygodność oraz porównywalność sprawozdań finansowych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 11/2006.

Akty prawne
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r., w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1004).
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych

Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych
u beneficjentów w wybranym biurze rachunkowym

Bibliografia
1. Bednarski Lech, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 2002.
2. Białas M., Wpływ zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 10/2008.
3. Białas-Szymańka M., Teoria rachunkowości jako źródło standardów sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 11/2008.
4. Buk H. (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, AE Katowice 2005.
5. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2005.
6. Cooke R. A., Cash Flow na plusie. Skuteczne zarządzanie należnościami i wierzytelnościami w firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
7. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
8. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009.
9. Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Perspektywa finansowa 2007-2013, Placet, Warszawa 2009.
10. Fołta T., Godlewska J., Bilans 2005, Infor, Warszawa 2005.
11. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
12. Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
13. Grosse T. G., Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007 – 2013, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
14. Grzenkowicz N, Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007,
15. Grzenkowicz Nikodem, Kowalczyk Jacek, Kusak Aleksander, Podgórski Zygmunt, Ambroziak Michał, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
16. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
17. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2005.
18. Jankowska M., Sokół Aneta, Wicher Anna, Fundusze Unii Europejskiej 2007 – 2013, CeDeWu, Warszawa 2008.
19. Janus – Hibner M., Pastusiak R., Programy pomocowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
20. Kaczmarek M., Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
21. Kalota H., Wykorzystywanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 5/2007.
22. Kata R., Rogowski J. (red.), Wybrane problemy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
23. Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, WSPiZ, Warszawa 2006.
24. Leszczyński Z., A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
25. Leszczyński Z., Skowronek – Mielczarek A., Analiza Ekonomiczno – finansowa Spółki, Warszawa 2004.
26. Maćkowiak E., I. Kumor, Analiza porównawcza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – część 2. Pasywa. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 7/2008.
27. Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom I. Koncepcje rachunkowości, AE w Katowicach, Katowice 2006.
28. Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, AE Kraków, Kraków 2002.
29. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
30. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Accounting Standard Bard, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
31. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 1, LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa 2005.
32. Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
33. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
34. Pietrzak T., Masłowska-Pietrzak K., Jak czytać sprawozdania finansowe?, International Latour Office, Geneva, WN PWN, Warszawa 2000.
35. Podstawka M., Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
36. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
37. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
38. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r., w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1004).
39. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
40. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009.
41. Samelak J., Polityka rachunkowości według MSSF i ustawy o rachunkowości a wiarygodność oraz porównywalność sprawozdań finansowych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 11/2006.
42. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
43. Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, EXPERT – Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005.
44. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 2005.
45. Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
46. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
47. Sokół A., Owidia-Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M. i in., Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.
48. Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007 – 2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich, Placet, Warszawa 2008.
49. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
50. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
51. Turyna J., W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Warszawa 2007,
52. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
53. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
54. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.
55. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2006.
56. Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 2006.
57. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2000.

Przegląd nowoczesnych konstrukcji i tworzyw opakowaniowych

przykładowa literatura do pracy inżynierskiej

Bibliografia

1. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001
2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010
3. Brzeziński Marian, Logistyka w przedsiębiorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006
4. Ciesielski M., Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2006
5. Coyle J. J, Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002
6. Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowej, ODDK, Gdańsk 2007
7. Fertach M.(red. nauk.), Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka,
Poznań 2006
8. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa – Poznań 2002
9. Janiak T. (red. pracy zbiorowej), Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
10. Jankowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, WN-T, Warszawa 2007
11. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, ILiM, Poznań 2009
12. Korzeniowski Andrzej, Kwiatkowski J., Towaroznawstwo opakowań,
Wydawnictwo AE, Poznań 1994
13. Korzeniowski Andrzej, Skrzypek Mieczysław, Ekologistyka zużytych opakowań, ILiM, Poznań 1999
14. Korzeniowski Andrzej, Skrzypek Mieczysław, Szyszka Grzegorz, Opakowania
w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
15. Kozłowski R., Sikorski A.j (red.), odstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
16. Lisińska – Kuśnierz Małgorzata, Ucherek Marzena, Współczesne opakowania, wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków 2003
17. Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, PISiL, Gdynia 2002
18. Pfohl Hans-Christian, Systemy logistyczne, ILiM, Poznań 2001
19. Semenow I.N. (red.), Filna Lyudmyla, Kotowska I., Pluciński M., Wiktorowska – Jasik A., Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008
20. Ucherek Marzena, Opakowania a ochrona środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
21. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)
22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
23. Wiśnicki, Vademe***** konteneryzacji – formowanie kontenerowej jednostki ładunkowej, Wydawnictwo Link, Szczecin 2006
24. Wojciechowski, System opakowań transportowych w łańcuchach dostaw, ILiM, Poznań 1999

Proces magazynowania na przykładzie firm X i Y

Opracowanie będzie składać się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano odstawowe obszary działań logistycznych a zatem elementy takie jak: zakupy i zaopatrzenie, transport, magazynowanie, sterowanie produkcją.

Rozdział drugi dotyczy istoty gospodarowania zapasami. W tej części pracy omówiono takie problemy jak: istota i funkcje zapasów, ekonomiczne aspekty zarządzania zapasami, cele przedsiębiorstwa a zarządzanie zapasami, sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Ten rozdział poświecony jest szczegółowo takim zagadnieniom jak: główne definicje i klasyfikacje zapasów, przyczyny utrzymywania zapasów i ich znaczenie w systemach logistycznych i łańcuchach dostaw, typowe części składowe zapasu – zapas cykliczny i zapas zabezpieczający, czynniki wpływające na wielkość obu części składowych zapasów, koszty związane z zapasami, typowe sposoby systemy odnawiania zapasów, najważniejsze wskaźniki służące ocenie poziomu zapasów.

W rozdziale trzecim, ostatnim, skoncentrowano się już szczegółowo na procesach magazynowania w badanych przedsiębiorstwach Ta część pracy składa się z omówienia takich problemów jak: charakterystyka procesu magazynowania w XYZ, wskazania dla procesu magazynowania w XYZ, podsumowanie i wnioski.

Bibliografia
1. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy jakości usług, Wydawnictwo PCDL, 2000,
2. Ciesielski M., Teoretyczne podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2006, nr 8,
3. Ciesielski M., Logistyka w praktyce – studium przypadków, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003,
4. Dudziński Z., Kizyn M., Vademe***** gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002,
5. Fechner I., Centra logistyczne, cel-realizacja-przyszłość, Wyd. ILiM, Poznań 2004,
6. Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003,
7. Jagodziński M., Zyskowność łańcucha logistycznego w badaniach grupy konsultingowej ELC, „Logistyka” 2006, nr 5,
8. Korzeń Z., Centra logistyczne determinantą rozwoju globalnej sieci dostaw XXI wieku. Materiały 1 Ogólnopolskiej Konferencji Cenna logistyczne w Polsce, Wrocław 20 kwietnia 2001 r.,
9. Kruszewska M., Magazyn pełen usług, „Businessman Magazine” 2001, nr 3,
10. Kubicki J., Urbanyi-Popiołek I., Miklińska J., Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 2002,
11. Materiały wewnętrzne DHL Logistics,
12. Materiały wewnętrzne Gilette,
13. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2002,
14. Mindur L., Założenia teoretyczne do zorganizowania Centrów Logistycznych w Polsce, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
15. Mundur L., Współczesne technologie transportowe, PWN, Warszawa 2004,
16. Paprocki W., Ekonomiczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrowy Logistycznych, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu, Warszawa 9 października 2003 r.,
17. Stokłosa J., Trendy rozwojowe jednostek ładunkowych transportu intermodalnego w Europie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Centra logistyczne na Mazowszu. Warszawa 9 października 2003 r.,
18. Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004,
19. Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu R.P., Warszawa Szczecin 2002,
20. Żorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

bibliografia pracy licencjackiej

Kierunek – zarządzanie, specjalność – zarządzanie biznesem

1.      Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001
2.      Cegłowski B., Nędzi T., Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, Helion, Gliwice 2005
3.      Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001
4.      Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Orechwa-Maliszewska E., Kopczyk A. (red.), WSFiZ, Białystok 2003
5.      Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000
6.      Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
7.      Poczobut J., Umowa leasingu, C.H. Beck, Warszawa 2002
8.      Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczególna, C.H. Beck, Warszawa 2005
9.      Romanowska M., Tracki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002
10.  Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003
11.  Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002
12.  Stasiuk T., Droga spółki na giełdę, Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2004
13.  Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
14.  Rzychoń T., Dotacje na inwestycje, Helion, Gliwice 2006
15.  Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
16.  Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacji Przedsiębiorstwa” 2000, nr 7
17.  Bień W., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2000
18.  Trocki M., Outsourcing – metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001
19.  Węgrzyn A., Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork 2000
20.  Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa 2004

Rola auditów wewnętrznych i zewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania

Literatura do pracy inżynierskiej

1.      Bakan J., Korporacja, patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006
2.      Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2000
3.      Broniewska G., Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM, „Problemy Jakości” 2005, nr 5
4.      Brzozowski A., Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, „Problemy Jakości” 2003, nr 2
5.      Bunderson J. S., Sutciiffe K., W poszukiwaniu równowagi miedzy uczeniem się a działaniem, „Harvard Business Review Polska” 2004, nr 2
6.      Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002
7.      Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
8.      Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002
9.      Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000
10.  Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
11.  Gasparski W., Lewicka-Strzałacka A., Rok B., Szulczewski G. (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002
12.  Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000
13.  Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, „Dom Organizatora”, Toruń 2006
14.  Kuc B. R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004
15.  Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
16.  Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002
17.  Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
18.  Myszewski J. M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009
19.  Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000
20.  Pearsall P., Toksyczny sukces, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003
21.  Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji. Menadżer, Łódź 2000
22.  Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, cz. I, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002
23.  Penc J., Strategiczny system zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001
24.  Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005
25.  Pfeffer J., Sutton R. I., Wiedza a działanie, przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
26.  Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
27.  Raport z badań „Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce”, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2003
28.  Senge P. M. i inni, Piąta dyscyplina, materiały dla praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
29.  Urbaniak M., Zarządzanie jakością, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2004
30.  Wawrzyniak B (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003

Wpływ globalizacji na kryzys ekonomiczno-społeczny

1.       Antkiewicz S., Pronobis M. (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
2.       Bauman Z., Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
3.       Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Mijala J., Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
4.       Błaszczuk D.J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
5.       Bożyk P., Gospodarka światowa, PWE, Warszawa 1991.
6.       Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
7.       Haliżak E., Kuźniar R., Simonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004.
8.       Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004.
9.       Kołodko G. W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007.
10.   Kuciński K., Nasza ziemia – Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
11.   Kutera M., Surdykowski S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
12.   Letejski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna – synteza, Difin, Warszawa 2003.
13.   Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
14.   Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2009.
15.   Piasecki P., Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003.
16.   Staszczak D.E., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
17.   Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felgers SJA, Warszawa 2001.
18.   Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
19.   Wiśniewski J. (red.), Gospodarka w okresie przemian – varia, Zeszyt naukowy Doktorantów nr II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2000.
20.   Zorska A., Ku globalizacji?. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 2002.

Organizacja transportu ładunków ponad gabarytowych

przykładowa literatura do napisania pracy magisterskiej

1)       Blaik Piotr, Logistyka, PWE, Warszawa 2001
2)       Blaik Piotr, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010
3)       Brzeziński Marian, Logistyka w przedsiębiorstwie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006
4)       Ciesielski Marek (red. pracy zbiorowej), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006
5)       Ciesielski Marek (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009
6)       Ciesielski Marek (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005
7)       Ciesielski Marek, Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
8)       Coyle John. J, Bardi Edward J., Langley Jr. C. John, Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002
9)       Długosz Jan, Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009
10)   Fechner Ireneusz., Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość, Poznań 2004
11)   Fertach Marek (red. nauk.), Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006
12)   Gołembska Elżbieta (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
13)   Gołembska Elżbieta, Tyc – Szmil Karolina, Brauer Jakub, Logistyka w usługach, PWN, Warszawa 2008
14)   Gołembska Ewa (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa – Poznań 2002
15)   Grzybowska Katarzyna, Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
16)   Harrisom, Holk van Remko, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010
17)   Janiak Tomasz (red. pracy zbiorowej), Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
18)   Janiak Tomasz, Ogrodowczyk Jan (red.), Nowe Wyzwania – nowe rozwiązania, Logistics 2008, Polski Kongres Logistyczny, Biblioteka Logistyka, Materiały konferencyjne, Poznań 7 – 9 maja 2008, Poznań 2008
19)   Jaworski Jacek, Rytlewski Adam, Funkcjonowanie systemów logistycznych, Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk, Warszawa 2008
20)   Jeszka Anna Maria, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009
21)   Kasperczyk Radosław, Transport i spedycja, Część 1, Transport, Difin, Warszawa 2009
22)   Kisperska – Moroń Danuta, Krzyżaniak Stanisław (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
23)   Kowalski Jacek, „Logistyka”, Dodatek do Gazety Wyborczej, 13 września 2006
24)   Kozłowski Remigiusz, Sikorski Andrzej (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
25)   Kozłowski Remigiusz, Sikorski Andrzej (red.), Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
26)   Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
27)   Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
28)   Neider J., Marciniak-Neider D., Transport mulitmodalny w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
29)   Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
30)   Neider Janusz, Marciniak – Neider Danuta, Transport multimedialny w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
31)   Niedzielski Piotr, Polityka innowacyjna w transporcie, Szczecin 2003
32)   Rydzkowski Włodzimierz, Wojewódzka-Król Krystyna (red.), Transport, PWN, Warszawa 2002
33)   Semenow Iouri N. (red.), Filna Lyudmyla, Kotowska Izabela, Pluciński Michał, Wiktorowska – Jasik Anna, Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008
34)   Sikorski Piotr M., Spedycja w praktyce – wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2006
35)   Stajniak Maciej, Hajdul Marcin, Foltyński Marcin, Krupa Agnieszka, Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Wydanie 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
36)   Szczepaniak Tadeusz, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
37)   Tomanek Robert, Funkcjonowanie transportu, AE, Katowice 2004