Miesięczne archiwum: Maj 2018

Dochody podatkowe miast na przykładzie miasta Zakopane

LITERATURA

 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2004
 2. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2003
 3. Ciak J., Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń 2002
 4. Dębska-Rup A., Kucharz J., Stańdo-Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
 5. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009
 6. Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008
 7. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001
 8. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009
 9. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003
 10. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005
 11. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
 12. Jędrzejewski L., Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2004
 13. Korzeniowska A. (red.), ABC Samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004
 14. Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego zarządzania w samorządzie, TWIGGER, Warszawa 2006
 15. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2002
 16. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2008
 17. Nowacka E. J., Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa 2005
 18. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002
 19. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000
 20. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007
 21. Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004
 22. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005
 23. Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa 2009

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)

 

Logistyczna obsługa klienta

 1. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2002
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001
 3. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1996
 4. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006
 5. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, 2000
 6. Ciesielski M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006
 7. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005
 8. Ciesielski M., Logistyczna obsługa klienta, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2001, nr 12
 9. Ciesielski M., Logistyka w praktyce – studium przypadków, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003
 10. Ciesielski M., Logistyka w strategiach firm, PWN, Poznań 1999
 11. Ciesielski M., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001
 12. Ciesielski M., Pola konkurowania, czynniki sukcesu i strategie firm transportowych, Przegląd Komunikacyjny 2000, nr 4
 13. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. C. J., Zarządzanie logistyczne, PWN, Warszawa 2002
 14. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001
 15. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004
 16. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004
 17. Frederick B., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1996
 18. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa – Poznań 2002
 19. Gołembska E. (red.), Współczesne kierunki rozwoju logistyki, PWE, Warszawa 2006
 20. John J. Coyle, Edward J. Bardi i C. John Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 21. Kempy D., Logistyczna obsługa klienta, AE Katowice, 2000
 22. Kisperska – Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, AE, Katowice 2000
 23. Kotler P., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004
 24. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 25. Kwejt J. (red.), Zarządzanie gospodarką materiałową, PWE, Warszawa 2000
 26. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004
 27. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998
 28. Pfohl H. Ch.: Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
 29. Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000
 30. Raporty rynkowe Data Monitor, Rynek usług logistycznych w Polsce
 31. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2002
 32. Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw: doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa 1999
 33. Sariusz – Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 34. Schary P. B., Skjott – Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002
 35. Skowronek (red.), Podstawy gospodarki materiałowej, PWE, Warszawa 2005
 36. Skowronek Cz., Sariusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003
 37. Strużycki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002
 38. Szkurłat P., Efektywna reakcja na potrzeby klienta (ECR) jako strategia obsługi klienta w zintegrowanym łańcuchu dostaw, SGH, Warszawa 1998
 39. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998
 40. Szwajca D., Problemy oceny i pomiaru logistycznej obsługi klienta, www.logistyka.net.pl.
 41. Tonndort H. G., Logistyka w handlu i przemyśle, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000