Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Charakterystyka dzienników jako medium reklamowego

 1. Altkorn J., „Podstawy marketingu”, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
 2. Bajka Z., „Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce”, AIDA 1994.
 3. Banaszkiewicz-Zygmunt E. (red.), „Leksykon Mediów”, Warszawa 2000.
 4. Batko A., „Marketing, wprowadzenie, węzłowe zagadnienia” Wydawnictwo Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 5. Boguszewicz-Kreft H., „Reklama a prawo”, Businessman 12/1992.
 6. Domański T., „Skuteczna reklama i promocja”, Poltext, W-wa 1993.
 7. Golka M. „Świat reklamy” Agencja Badań Promocyjnych ARTIA, 1994.
 8. Gościński J., „Sztuka reklamy – szkoła sukcesu”, Kraków 1994.
 9. Kall J., „Jak przekonać do zakupu”, Businessman 12/1993.
 10. Kall J., „Wypróbuję go na pewno”. Businessman 6/1992.
 11. Kotler Ph., „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka. Warszawa 1998.
 12. Łodziana-Grabowska J., „Efektywność reklamy”, PWE, Warszawa 1996.
 13. Pitrus A., „Zrozumieć reklamę”, Rabid, Kraków 2001.
 14. Prus B., Brzostowski M., „Język reklamy”, Warszawa 1989.
 15. Sznajder A., „Strategia reklamy. Reklama w praktyce”, Wiedza i praktyka 3/2000.
 16. Sznajder A., „Sztuka promocji”, Business Press Ltd., Warszawa1993.
 17. Ulrich W.r, „Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie”, THAURUS, W-wa 1992.
 18. Wojnach A., „Techniki budowania przekazu”, Businessman 5/1994.

Bogowie plemion prapolskich

A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej ; t. l . – od czasów przedhistorycznych do roku 1506, Kraków 1930.

A. Bruckner, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1985.

A. Gieysztor, Mitologia słowiańska, Warszawa 1983.

B. Gediga, Śladami religii prasłowian, Warszawa 1976.

B. Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa 1983.

B. Gierlach, Sanktuaria słowiańskie, Warszawa 1980.

G . Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna, wybór tekstów, Warszawa 1954.

G. Labuda, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1960.

H. Łowmiański, Początki Polski, z dziejów Słowian w pierwszym tysiącleciu. Warszawa 1970.

H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1986.

J. Gąssowski, Dzieje i kultura dawnych Słowian, Warszawa 1964.

J. Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach polskich, Warszawa 1974.

J. Gąsowski, A. Gardawski, Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961.

J. Gąsowski, Religia pogańskich Słowian i jej przeżytki, we wczesnym średniowieczu, Archeologia Polski 1971 , t. 16.

J. Gąssowski, Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć Archeologicznych, Światowit 1995.

J. Strzelczyk, Mity, Podania i Wierzenia Dawnych Słowian, Poznań 1998.

J. Strzelczyk, Od Prasłowian do Polaków, Kraków 1987.

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Kultura duchowa. Kraków 1934 (2 wyd . Warszawa 1967).

K. Potkański, Wiadomości Długosza o polskiej mitologii, [w:] K. P., Pisma pośmiertne, t. 2 , Kraków 1924 .

Kempiński, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.

Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. Lecha Leciejewicza, Warszawa 1990.

L. Słupecki, Powieść rzeczy istoty ; jako źródło do dziejów pogaństwa na Łyścu, [w:] Kultura Średniowieczna i Staropolska. Studia ofiarowane A . Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991.

M. Derwich, Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu Pogańskiego na Łyścu, Archeolog a źródła pisane, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. I., Wrocław 1996.

M. Kowalczyk, Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Łódź 1968.

Problem słowiańskich świątyń, Slavia Antiqua, nr 35 ,1994.

Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1985.

S. Bylina, Kultura Ludowa Polski i Słowiańszczyzny Średniowiecznej, Warszawa 1999.

S. Bylina, W jakich bogów wierzyli zachodni Słowianie u schyłku pogaństwa?, ?

S. Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947.

S. Urbańczyk, Wierzenia plemion prapolskich, [w:] Początki państwa polskiego , t. 2, Poznań 1962 .

Ślęża , Radunia, Wieżyca . Miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu; Kwartalnik Historyczny, 1992, nr 2-3.

W. Antoniewicz, O religii dawnych Słowian, Światowid; t. 20, Warszawa 1957.

W. Antoniewicz, Religia dawnych Słowian, [w:] Religia świata; Warszawa 1957.

W. Hensel, Polska przed tysiącem lat, Wrocław 1964.

W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław 1988.

W. Hensel, Prahistoria ziem polskich, Wrocław 1979.

W. Szafrański, Prahistoria, Warszawa 1974.

W. Szafrański, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1970.

Wawel jako święta góra a słowiańskie mity o zajęciu kraju, Przegląd Religioznawczy, 1993 , nr 2-3.

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. l – 4 , Warszawa 1958.

Z. Rajewski, Religia pogańskich Słowian, Sesja naukowa w Kielcach. Kielce 1968.

Z. Vana, Świat dawnych Słowian, Warszawa 1968.

Biznes plan nowoczesnego gospodarstwa rolnego

 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993
 • R. Gasza, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” , Poznań 2000
 • Szczegółowa uprawa roślin, praca zbiorowa pod red. J. Hersego, PWN, Warszawa 1986
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991
 • J. Kowalczyk, A. Kusak, Zarządzanie finansami firmy: zagadnienia wybrane, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego , Lublin 2000
 • L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 2000
 • A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994
 • P. Tiffany, S. D. Peterson, Biznes plan, RM, Warszawa 1999
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993
 • Z. Wrześniowski, W. Sosnowska, R. Stempel, Tabele pomocnicze do planowania rolniczej dzialalności gospodarczej, WydawnictwoART, Olsztyn 1997

Biznes plan dyskoteki

 • L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 • J. Czekaj, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • D. Dayies, Sztuka zarządzania finansami, Wyd. Nauk. PWN-McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1993.
 • Z. Fedorowicz, Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 • Finanse firmy, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Za­rządzania, Warszawa 1993.
 • R. Gasza, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Fundacja „Kadry dla Wielkopolski” , Poznań 1997
 • H. Hugh, Zarządzanie finansami, Wyd. „Marbig”, Warszawa 1991.
 • L. Kowalczyk, Biznesplan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Twigger, Warszawa 2000
 • .A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • G. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993.
 • J. Ostaszewski, Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG, CIM, Warszawa 1991.
 • A. Pabian, Biznes plan: poradnik przedsiębiorcy budowlanego, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa , Warszawa 2000
 • R. Pazio, Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • P. Tiffany, S. D. Peterson, Biznes plan, „RM” , Warszawa 1999.
 • T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.

Bezrobocie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

1)    Adamczyk F., Masewicz W., Gieorgica J.F., Rynek pracy w Polsce, Fundacja „Promocja”, Warszawa 1992.

2)    Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Warszawa 1996.

3)    Bednarski M., Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, Warszawa : IPiSS, 1996.

4)    Begg D., Makroekonomia, Warszawa PWE, 1998.

5)    Borkowski T., Marcinkowski A. Socjologia bezrobocia, Warszawa „Interart”, 1996.

6)    Dymarski W., Polityka rynku pracy, Warszawa-Poznań 1993.

7)    Frątczak E., Strzelecki Z., Witkowski J., Bezrobocie. Wyzwanie dla polskiej gospodarki, Warszawa GUS, 1993.

8)    Gęsicki Ł., Gęsicki M., Słownik terminów ekonomiczno – prawnych, Agencja Wydawnicza INTERFART, Łódź 1996.

9)     Kabaj M., Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem, Warszawa : IPiSS, 1990.

10)           Kabaj M., Zatrudnienie i bezrobocie Prognoza do 2000 roku Elementy polityki prozatrudnieniowej, Warszawa-Kwiecień 1995.

11)           Kabaj M. Bezrobocie jako naczelny problem polityki gospodarczej i społecznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zespół Analiz i Ocen, Warszawa 1993.

12)           Kabaj M., Kwiatkowski E., Macieja J. Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężać? Warszawa 2000.

13)           Kabaj M., Kwiatkowski E., Macieja J., Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężyć?, Warszawa 1999.

14)           Kabaj M., Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, „Polityka Społecz­na” 1992 nr l.

15)            Kotlorz D. Rynek racy[!] w teorii i praktyce, Katowice, Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

16)           Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IpiSS, zeszyt nr 12, Warszawa 1998.

17)           Kwiatkowski E. Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, Łodź „Omega-Praksis”, 1995.

18)           Lichwiak I., Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Warszawa SGH, 1995.

19)           Lichwiak I., Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Warszawa, SGH, 1995.

20)           Meller J., Sytuacja na rynku pracy a działalność przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1991 nr 2.

21)           Mickiewicz T. Rozwiązania instytucjonalne służące redukcji naturalnej stopy bezrobocia, Warszawa CAS, 1996.

22)           MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Departament Polityki Rynku Pracy, Analiza sytuacji na rynku pracy oraz efektywność dotychczasowych działań na rzecz jej poprawy, Warszawa 2000.

23)           Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia I Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, Warszawa, 2000.

24)           Oleksyn T., Bezrobocie w Polsce — przyczyny, specyfika, przeciwdziałani, (w.) Przeciwdziałanie bezrobociu. Studia i Materiały IPiSS 1991 nr 8.

25)           Polańska A., Bezrobocie – kwestią społeczną i ekonomiczną, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990 nr 12.

26)           Rzeczpospolita, 2001, nr 50.

27)           Samuelson P., Nordhaus W. Ekonomia 1, Warszawa PWN, 2000.

28)           Socha M. Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

29)           Szylko-Skoczna M. Różne oblicza bezrobocia, Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa „Elipsa” 1999.

30)            Unolt J.   Ekonomiczne problemy rynku pracy, Warszawa „Interart”, 1996.

31)            Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych, Z. 3, Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 1998.

Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej

Książki

L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.

 1. Gruszka, Z. Zawadzka, Ryzyko w działalności bankowej, SGH, Warszawa 1992.

I. Heropolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

D. Lewandowski,Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyj­nym, Warszawa 1994.

W. Olszewski, Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 1992.

E. Próchniak, J. Zygadło, Kredyty bankowe i prawne sposoby zabezpieczeń, Bydgoszcz 1997.

A. Rymka (red.), Kredyty. Poradnik dla praktyków. Tom 1, Wyd. Twigger, Warszawa 1993.

Artykuły

R. Chodzik, Kategorie ryzyka bankowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1993, nr 1.

B. Gruszka, Analiza kredytowa i fundamentalna, [w:] Studium Bankowości, Gdańsk 1997.

T. Haile, Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 4.

J. Jackiewicz, Statut PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 10.

D. Lewandowski, Ryzyko w działalności banku komercyjnego, [w:] „Akademia Bankowości” 2000, nr 3.

S. Milewski, Strategia PKO BP, [w:] „Akademia Bankowości” 1999, nr 4.

S. Milewski, Zarys historii Powszechnej Kasy Oszczędności, [w:] „Akademia Bankowości” 1998, nr 1.

A. Pawłowska, Wykorzystanie analizy branżowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym banku komercyjnego, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 1996, nr 3.

D. Strahl, Analiza porównawcza przedsiębiorstw jako strategia kredytowa banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1997, nr 1-2.

J. Turlej, Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 7-8.

M. S. Wiatr, Wybrane instrumenty redukcji ryzyka kredytowego, [w:] „Bank i Kredyt” 1996, nr 5.

Inne źródła

Raport roczny 1999, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Departament Promocji i Informacji, Warszawa 2000.

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie nadania Statutu Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu.

Ustawa Prawo bankowe z dnia 31 stycznia 1989 roku (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 z póź. zmian.).

Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 55
i Nr 8, poz.115).

Zarządzenie nr 13 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 roku w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych.

Architektura bezpieczeństwa europejskiego

 1. Aartsen van J., European Security with the Americans if Possible, on Our Own when Necessary. 9 March 1999r.
 2. Całka M., Kupich A., Wspólnota Niepodległych Państw w: Europejskie struktury współpracy. Informator, pod red. St. Parzymies , PISM 1995.
 3. Europejskie struktury współpracy. Informator, podred. St. Przymies, PISM, Warszawa 1995.
 4. Glaster J., Witkowski Z., Kompedium wiedzy o UE: z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego, Toruń 1997.
 5. Gryz J., Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa 1997.
 6. Karkoszka A. Droga Polski do NATO w: Bezpieczeństwo Polski w Zmieniającej się Europie, Toruń 1994.
 7. Koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego, przyjęta w listopadzie 1991 roku na szczycie w Rzymie; za: “Vademecum NATO”.
 8. Mały słownik stosunków międzynarodowych, pod red. G. Michałowskiego, PWN, Warszawa 1996.
 9. Multan W., Komponenty przyszłego ładu militarnego w Europie w: Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie Prof J. Kukułki, Warszawa 1994.
 10. Otłowski T., Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998, Warszawa 1999.
 11. Rocznik strategiczny 1997/98, Warszawa 1998.
 12. Seydak P., Gryz J., Unia zachodnioeuropejska, Warszawa 1997.
 13. Talbot S., A New NATO for a New Era, Speech at Royal United Services Institute. 10 marca 1999 r.
 14. Towpik A., Nowy europejski ład wojskowy, Sprawy międzynarodowe, nr 3, 1993.
 15. Traktat o UE, w: Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty, red. Czapliński W., Ostrihansky R., Wyrozumska A., Warszawa 1996.
 16. Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 4 kwietnia 1949 r., w: NATO Vademecum. Wydanie jubileuszowe. Warszawa 1999.
 17. UZE a Europa Środkowa i Wschodnia. Dokumenty. Studia i materiały, 1994, nr 76.

Analiza struktur organizacyjnych

–         M. Bielski, Podstawy organizacji i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2002.

–         M. Bielski, Organizacje – istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.

–         H. Bieniok, J. Rokita, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.

–         R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.

–         B. Haus, Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu, [w:] A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.

–         J. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.

–         J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa 1999.

–         A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.

–         L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.

–         J. Kurnal, Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.

–         J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, A.E. im. Oskara Langego, Wrocław 1997.

–         K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i Perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

–         K. Mreła, Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa 1983.

–         A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.

–         K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.

–         J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

–          J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, WPSB, Kraków 1998.

–         M. Przybyła, Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
[w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego” 1992, nr 630.

–         M. Przybyła, W. Wudarzewski, J. Koziński, Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, [w:] K. Łobos, Teoria struktur organizacyjnych. Stan i Perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

–         A. Sobczak, Struktury organizacyjne, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie, Warszawa 1996.

–         H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

–         J. Stoner, Ch. Wenkel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.

–      S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999.

–      R. A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami,PWE, Warszawa 1996.

–      J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.

–      K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa – Poznań 1990.

–      K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Bieniok, H., Marek J., Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, “Przegląd Organizacji” 1992, nr 3.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.

Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, UŁ, Łódź 1990.

Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.

Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne, Poltext, Warszawa 1994.

Nieżurawski L., Ekonomika i organizacja przemsyłu spożywczego, UMK, Toruń 1993.

Nieżurawski L., Perspektywy polskiego mleczarstwa, OW “Hoża”, Warszawa 1994.

Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.

Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1995.

Penc J., Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, “Organizacja i Kierowanie” 1993, nr 2.

Penc J., Strategie zarządzania, AW “Placet”, Warszawa 1995.

Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.

Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.

Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1996.

Sieć komputerowa Internet.

Smoleński Z., Transformacja krajowego mleczarstwa, “Przegląd Mleczarski” 1996, nr 3.

Strategia Mleko 2000 – Opcje strategiczne dla spółdzielni mleczarskich, FSW, Warszawa 1994.

Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.

Vollmuth H. J., Controlling. Analizy operacyjne. Analizy strategiczne, AW “Placet”, Warszawa 1995.

Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.

Analiza strategiczna firmy

Źródła:

 1. Mały Rocznik Statystyczny 2001
 2. Mały rocznik statystyczny GUS 1999.
 3. Raport o stanie zdrowia ludności polskiej GUS 1997.
 4. Statystyki Organizacji ds. Współpracy i Rozwoju (OECD)
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne., Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Opracowania:

 1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa : zbiór przykładów i zadań, pod red. Genowefy Sobczyk, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994.
 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju : (za pomocą metody SWOT), praca zbiorowa pod red. Leszka Żabińskiego, Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2000.
 3. Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego otoczeniem, red. nauk. Edmund Kurtys, Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998.
 4. Bławat F., Analiza ekonomiczna, Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1999.
 5. Brinckem W., Analiza działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1984.
 6. Cwil E., Gawroński J., Rajewski Z., Analiza statystyczno-ekonomiczna zróżnicowania poziomu produktu krajowego brutto, spożycia i inwestycji w krajach Unii Europejskiej i Polsce w latach 1993-1996, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 7. Czubała A., Rawski M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym, Kraków : AE, 1989.
 8. Czyżniewski K., Ekonomika i organizacja budownictwa, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw budowlanych i analiza ekonomiczna, Toruń : UMK, 1987.
 9. Dowgiełło Z. (red.), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, ZNICZ, Szczecin 1996.
 10. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 11. Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa katedr i zakładów analizy ekonomicznej wyższych uczelni w Polsce, Świnoujście, październik 1995 roku, pod red. i kier. nauk. konferencji Tadeusza Waśniewskiego, Szczecin 1995.
 12. Gąsiorkiewicz L., Ekonomika przedsiębiorstwa : analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1999.
 13. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1999.
 14. Grudzewski W. M., Laskowski M., Tyjeńska M., Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, BizReporter nr 03 – 2000.03.05.
 15. Koontz H., O’Donnell C., Weihrich H., Management, New York 1984.
 16. Kożmiński A. Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, Wyd. naukowe PWN, Warszawa,1999.
 17. Król H., Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, Warszawa : Państ. Wydaw. Ekon., 1988.
 18. Kurtys E. (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych, PWN, Warszawa-Poznań 1988.
 19. Noga A., Dominacja a efektywna konkurencja, Warszawa : SGH, 1993.
 20. Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J., Modele analizy portfelowej: teoria i praktyka, Bydgoszcz: TNOiK, 1996.
 21. Obłoj K., Strategia organizacji, Warszawa 2001.
 22. Porter M. E., Porter o konkurencji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
 23. Tkaczuk M., Dębniewska M. , Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Olsztyn: Wydaw. AR-T, 1998.
 24. Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988.
 25. Wersty B. , Analiza i diagnostyka ekonomiczna : podstawy teoretyczno-metodyczne, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000.