Archiwum kategorii: prace magisterskie

bibliografie prac magisterskich

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.1

 1. Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: PWN 1993.
 2. Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator. Kraków: Wydawnictwo AE 2000.
 3. Akty\vne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instrumenty. M. Bednarski. Warszawa: IPiSS 1996.
 4. Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
 5. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 6. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profe­sjonalnej Szkoły Biznesu 1996.
 7. Atkinson J.: Manager strategies forflexible organizations. „Personal Management” August 1984.
 8. Baran J.: Warunki pracy a jakość pracy. „Socjologia Pracy” 1987 nr 18.
 9. Baruch Y.: Employability: a substitute for loyaltyl „Human Resource Development International” 2001 vol.4nr4.
 10. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002.
 11. Bleicher K.: Das Konzept Integrierts Management. Frankfurt-New York: Campus Yerlag 1992 (cyt. za: K. Perechuda: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998).
 12. Błaut R.: Skuteczne negocjacje. Warszawa: CIM 1995.
 13. Bodak A., Gableta M.: Identyfikacja zmian w realizacji procesu zarządzania personelem w przedsię­biorstwach. W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w firmach polskich. AGH w Krakowie. Wydział Zarządzania, Konferencja naukowa, Krynica 1997.
 14. Bodak A., Gableta M.: Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwach. „Ekonomika i Organiza­cja Przedsiębiorstwa” 1999 nr 3.
 15. Bodak A., Gableta M.: Zarządzanie potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwach – praktyka w kontekś­cie pożądanych kierunków zmian. W: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. S. Tokarski. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 1999. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie nr 13.
 16. Bolesta-Kukułka K.: Zasoby czy potencjał1! „Personel” 1995 nr 10/11.
 17. Boreham N.C.: Knowledge Management in the European Chemical and Internet Industries. Manche­ster: University of Manchester 1999, Draft no. 3 (February).
 18. Borkowska S.: Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy, IPiSS 2000.
 19. Bratnicki M.: Stałość a zmienność. „Personel” lipiec-sierpień 1997.
 20. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W.: Kapitał intelektualny – odwieczne problemy a nowe propozy­cje metodologiczne. W: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 21. Broniewska G.: Systemy jakości przepustką do zjednoczonej Europy. „Przegląd Organizacji” 1998 nr 5.
 22. Brooking A.: Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory. London: International Thomson Business Press, London 1999.
 23. Brooking A.: Intellectual Capital. Córę Assets for the Third Millenium Enterprise. London: Interna­tional Thomson Business Press 1996.
 24. Bukowitz W.R., Williams R.L.: The Knowledge Management Fieldbook. Harlow-London: „Financial Times” – Prentice Hali, Pearson Education Limited 1999.
 25. Burkiewicz M., Dunaj E.: Warunek przetrwania*! Elastyczność w polityce personalnej przedsiębior­stwa. „Personel” 1999 nr 5.
 26. Cameron K.S.: Strategies for successful organizational downsizing. „Human Resource Management” 1994 nr 2.
 27. Cascio W.F.: Managing Human Resources. New York: McGraw-Hill Book Company 1989.
 28. Chobot A.: Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN 1997.
 29. Chruden H.J., Sherman A.W.: Managing Human Resources. Cincinnati: South-Western Publishing Co. 1984.
 30. Connoy M., Castells M., Benner C.: Labour market and employment practices in the agę aflexibility. A case study of silicon walley. „International Labour Review” 1997 nr l vol. 136.
 31. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warsza­wa: PWE 1993.
 32. Cyert R.M., March J.G.: A Behavioural Theory ofthe Firm. Cambridge: Blackwell Business 1992.
 33. Czerska M., Rutka R.: Bariery realizacji koncepcji uczącego się przedsiębiorstwa. W: Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstw – koncepcje przekrojowe. Materiały konferencyjne. Wrocław: Wy­dawnictwo AE 1998. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 784.
 34. Czerska M., Rutka R.: Model współdziałania służb organizatorskich i kadrowych w zarządzaniu za­sobami ludzkimi. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 35. Czyim interesom służy przedsiębiorstwo. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 8.
 36. Czym się wyróżniają najlepsze firmy świata. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 11.
 37. D’Souza D.: Multicultralism 101. „Policy Review”, Spring 1991.
 38. De Cenzo D.A., S.P. Robbins: Human Resource Management. Concepts and Practices. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1994.
 39. De Marco T., ListerT.: Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły. Warszawa: Wy­dawnictwa Naukowo-Techniczne 2002.
 40. Davies P.: Zatrudnienie pracownicze i samozatrudnienie w świetle common Iow. Referaty na VI Eu­ropejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Warszawa 1999.
 41. Dilly S.: What is social responsibility – some definitions for doing the corporate social audit. „CA Magazin” 1974 (listopad) (cyt. za B. Mikołajczak: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1991 nr 10).
 42. F.: Organizacja przyszłości. Warszawa: Business Press 1998.
 43. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Kraków: Czytelnik, Nowoczesność, AE 1994.
 44. F.: Społeczeństwopokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 45. F.: Technology, Management and Society. London 1971 (cyt. za B. Wawrzyniak: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1989).
 46. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN 1976, s. 33.
 47. Edvinson L., Malone M.: Intellectual Capital. New York: Harper Business 1997.
 48. Eisenhart K.M.: Agency theory an assessment and review. „Academy of Management Review” 1989 vol. 14 nr 1.
 49. Fabiańska K., Rokita J.: Rozwój przedsiębiorstwa, nowa generacja zarządzania. Katowice: AE 1991.
 50. Filipowski S.: Kształtowanie warunków pracy. Z zagadnień nauki o pracy. Warszawa: PWN 1965.

Wdrożenie controllingu w firmie produkcyjnej

plan pracy magisterskie znaleźć można na tej stronie – plan pracy

BIBLIOGRAFIA

 1. Brodowska E., Kubiak A., Ossowska M., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Teoria i zadania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 2. Cebrowska T., (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2005.
 3. Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty. Praca zbiorowa pod red. Nowak E. (red.), ODDK, Gdańsk 2003.
 4. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 5. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, WN PWN, Warszawa 2005.
 6. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2002.
 7. Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2005.
 8. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
 9. Kiziukiewicz K. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
 10. Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Kowalska K. (red.). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001.
 12. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. Marciniak S., Controlling – filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2005.
 14. Nesteruk J., Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków 2003.
 15. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 16. Nowak E. (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 17. Nowak E. (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalne j Szkoły Biznesu, Kraków 2002.
 18. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 19. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, WN PWN, Warszawa 2006.
 20. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
 21. Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WIZJA PRES&IT, Warszawa 2006.
 22. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
 23. Vollmuth H.J., Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa 2003.
 24. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu, Katowice 2001.
 25. Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, ODDK, Gdańsk 2002.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako wiodący element środkowo europejskiego centrum obrotu instrumentami finansowymi

Bibliografia:

 1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 2. Daniluk M., Rynek kapitałowy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
 3. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 4. Fierla A., Giełdowy rynek opcji na akcje, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 5. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 6. Greszta: System ekonomiczno-finansowy banku a zarządzanie aktywami i pasywami, [w:] Studium bankowości, PWE, Warszawa 2005.
 7. Hahn P., Nowak A., Ocena ryzyka rynkowego w metodach Risk Metrics J. P. Morgan Trust Company, [w:] Bankier 1995.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.
 9. Jaworski W. L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2002.
 10. Jerzak A. M., Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełd towarowych w Polsce, Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zeszyt 305, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000.
 11. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2000.
 12. Koronowski A., Kurs walutowy a stabilizacja cen, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 13. Milo W. (red.), Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa 2000.
 14. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawno – podatkowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 15. Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.
 16. Pilkiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Difin, Warszawa 2000.
 17. Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie., Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 18. Sopoćko A., Ryzyko – problem nie całkiem obiektywny, [w:] Rynek Terminowy, Nr 1/2001.
 19. Spoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 20. Srokosz W., Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, [w:] Prawo Bankowe, Nr 9/2000.
 21. Szymański W., Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, warszawa 2001.
 22. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
 23. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 24. Wielka Encyklopedia PWN, tom 4, PWN, Warszawa 2001.
 25. Wielogórska – Leszczyńska J., Rachunkowość w zarządzaniu bankiem, Kwantum, Warszawa 2000.
 26. Wilimowska Z., Wilimowski M., Nahotka S., Polski rynek kapitałowy. Zbiór esejów studentów IV roku Informatyki i Zarządzania, Wrocław 1996.
 27. Wilkowicz Ł., Ryzyko nie oswojone, [w:] Gazeta Bankowa, Nr 18, 24 stycznia 2000.

Prawne i pozaprawne aspekty ochrony praw konsumentów

Opracowania

 1. Jasiorkowski M., Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2002 roku, UOKiK, Warszawa 2003.
 2. Praktyczny poradnik konsumenta, oprac. A. Bajkowska, H. K. Ostrowski, Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej, Warszawa 2004.
 3. Zapewnić funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, rozmowa B. Pietrzaka z T. Gosztyłą, dyrektorem generalnym UOKiK, „Biuletyn IH” 2003, nr 4.
 4. Informator o działalności Federacji Konsumentów, Warszawa 2001.
 5. Raport UOKiK o rozwoju polityki konsumenckiej w 2002 roku, UOKiK, Warszawa 2003.
 6. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2003 roku, Warszawa, marzec 2004.
 7. Statut Federacji Konsumentów, Warszawa 2001.
 8. Streżyńska A., Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej i Polsce, „Samorząd terytorialny i Unia Europejska” 2000, zeszyt 10.
 9. Powałowski A., Koroluk S., Prawo Ochrony Konsumentów, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.

Akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży, Dz. U. z 2002 r., Nr 99, poz. 894.
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, U. Nr 113, poz.1214.
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dn. 28 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji z, Dz. U. Nr 39, poz. 356.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, U. Nr 14, poz. 130.
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej, Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz.172.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, U. Nr 85, poz. 931.
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej, Dz. U. Nr 57, poz. 521.
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, Dz. U. Nr 80, poz. 860.
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz. U. z 2003 r., Nr 63, poz. 587.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, U. Nr 82, poz. 890.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach, U. z 2002 r., Nr 91, poz. 809.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 5 marca 2002 r.w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów, U. Nr 24, poz. 243.
 14. Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 634 z późn. zm.
 15. Ustawa z dn. 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz. U. 2003 r., Nr 229, poz. 2275.
 16. Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386
 17. Ustawa z dn. 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1433.
 18. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1319, z późn. zm.
 19. Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, U. 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.
 20. Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany z 28 listopada 2003 r. Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255.
 21. Ustawa z dn. 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 22. Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2000 r., Nr 5z 2001 r., poz. 44 z późn. zm.
 23. Ustawa z dn. 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Dz. U. z 2001 r., Nr 76, poz. 811
 24. Ustawa z dn. 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz. U. z 2000 r., Nr 15, poz. 179 z późn. zm.
 25. Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, Dz. U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1350 z późn. zm.
 26. Ustawa z dn. 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, Dz. U. z 1990 r., nr 14, poz. 88.
 27. Ustawa z dn. 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz. U. z 2001 r., Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.
 28. Ustawa z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz. U. 1998 r., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 29. Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości alkoholizmowi i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, U. z 1982 r., Nr 147, poz. 1231 z poźn. zm.
 30. Ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz.1176.
 31. Ustawa z dn. 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej, Dz. U. z 1987 r., nr 3, poz. 18.
 32. Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, Dz. U. z 1993 r., Nr 55, poz. 250 z późn. zm.
 33. Ustawa z dn. 30 marca 2001 r. o kosmetykach, Dz. U. z 2001 r., Nr 42, poz. 473 z późn. zm.
 34. Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.
 35. Ustawa z dn. 5 lipca 2001 r. o cenach, Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.
 36. Ustawa z dn. 6 grudnia 2001 r. o towarach paczkowanych, Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1409
 37. Ustawa z dn. 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz. U. z 1999 r., Nr 90, poz. 999 z późn. zm.

Dwa pierwsze rozdziały pracy na ten temat można znaleźć na stronie prace dyplomowe z prawa

Szkolenia jako etap ZZL

kilkanaście pozycji do bibliografii pracy magisterskiej

 1. Garski K. (red.), Jak efektywnie szkolić pracowników?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 2. Gontarz J. (red.), Jak się wyszkolić, by szkolić innych?. Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 3. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 4. http://www.tp.pl
 5. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2004.
 7. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 8. Łaguna M., Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 9. Materiały wewnętrzne Telekomunikacji Polskiej S.A.
 10. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.
 12. Penc J., Zarządzanie w praktyce, Infor, Warszawa 1998.
 13. Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Rae I., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Redd A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.

Przykładowy plan pracy na ten temat znajdziesz na stronie https://plany.prac.com.pl/szkolenia-jako-etap-zzl/

Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym na podstawie przedsiębiorstwa XXX w latach 2012-2015

1. Bailey G.T., Wild K., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warsza¬wa 2000…
2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
3. Brol J. , Umowa leasingu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexi, Warszawa 2002.
4. Brol J., Umowa leasingu według kodeksu cywilnego, „Przegląd Podatkowy” nr 6 z 2001.
5. Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” nr 32 z 2002.
6. Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynaro¬dowej harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” tom 23 z 2003.
7. Helin A., Sprawozdania finansowe firm leasingowych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” nr 11 z 2000.
8. Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
9. Helin A., Szymański K.G., Leasing finansowy – nowe regulacje wprawie bilansowym, „Przegląd podatkowy” nr 10 z 2001.
10. Helin A., Zasady ewidencji leasingu, „Rachunkowość” nr 8 z 1999.
11. Hendriksen E.A., Van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
12. Jaruga A. [red.], Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
13. Jaruga A., T. Martyniuk [red.], Komentarz do ustawy o rachunko¬wości. Rachunkowość – MSR – Podatki, ODDiK, Gdańsk 2002.
14. Kamiński R., Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
15. Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
16. Lewandowska L., Niekonwencjonalne formy finansowania przed¬siębiorczości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
17. Litwińczuk H., Nowe zasady opodatkowania leasingu, „Przegląd Po¬datkowy” nr 9/2001.
18. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
19. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
20. Mastalski R., Prawo podatkowe II – część szczegółowa, C. H. Beck, Warszawa 2004
21. Matwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Orga¬nizacji” nr 11/2000..
22. Okręglicka M., Leasing jako sposób finansowania przedsięwzięć inwe¬stycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyt Naukowy Politechniki Częstochowskiej, „Finanse i Bankowość” nr 2/2001.
23. Okręglicka M., Nowe zasady finansowania inwestycji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 6/2002.
24. Orłowski M., Leasing – nowa forma obrotu maszynami i urządzeniami, PWE, Warszawa 2002.
25. Osbert-Pociecha G., Leasing, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
26. Ostaszewski J., Rozbicki T., Leasing wprawie dewizowym, celnym, po¬datkowym, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 2004.

przykładowy plan do pracy na ten temat znajdziesz na stronie plany prac

Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie wykorzystania nowych technologii na przykładzie przedsiębiorstwa DHL

 1. Batko A., Marketing, Wprowadzenie, węzłowe zagadnienia, Wydawnictwa Warszawskiej szkoły Reklamy, Warszawa 2000.
 2. Bielski L, Podstawy marketingu. TNOiK, Toruń 2001.
 3. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner &Ska, Warszawa 2004.
 4. Fonfara K., Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym, w: Fonfara , Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. AE Poznań 2001.
 5. Gorynia M., Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 6. Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 7. Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 9. Dahlgaard, K. Kristensen, G. K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
 10. Kotler P., Armstrong G.,Sunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 11. Lorenczewski R., Formy przekształceń organizacyjnych spółdzielni mleczarskich, w: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, l, Konkurencyjność i perspektywy, praca zbiór, pod red. E. Skawińskiej, TSZ, Toruń 2001.
 12. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” nr 6, 2005.
 13. Maksimczuk, ISO – bilet wstępu na rynek, PC Kurier 1/2001.
 14. Michalski E., Marketing, PWN, Warszawa 2004.
 15. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE 2004.
 16. Otta J. W., Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo na rynku między­narodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 18. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 19. Skawińska E., Zalewski R. L, Wpływ jakości na konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Wrocław 2001, PN nr 901.
 20. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Plan do tej pracy znajdziesz na stronie plany prac

Rola magazynu w systemie logistycznym

1. Abt. S., Logistyka ponad granicami, Biblioteka Logistyka, Poznań 2000.
2. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 2000.
3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
4. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
5. Christopher Ch., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, wyd. II Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
6. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa 2000. Christopher M., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2004.
7. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.
8. Ciesielski M. (red.), Sieci logistyczne, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
9. Ciesielski M., Logistyka, Terra, Poznań 2000.
10. Dembińska-Cyran J. (red.), Zarządzanie logistyczne w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2004.
11. Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, ODDK, Gdańsk 2002.
12. Dudziński Z., Regulamin pracy magazynu, ODDK, Gdańsk 2003.
13. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – Realizacja – Przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
14. Gubała M., Popielas J.,. Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Wydanie II, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
15. Kisperska-Moroń D., Płaczek E., Piniecki E., Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
16. Rydzkowski Wł. (red.), Usługi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
17. Szudrowicz A., Łupicka A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
18. Twaróg J, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
19. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
20. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.

Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym na przykładzie Urzędu Miasta

Bibliografia

 1. Błoch H., Controlling czyli rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
 2. Błoch H., Controlling. Rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1994.
 3. Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny. Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2005.
 4. Chrisidu A.- Budnik, Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 5. Ciak J., Polityka budżetowa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
 6. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podstawy teorii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
 7. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 8. Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo LINK, Szczecin 2002.
 9. Czubakowska K., Podstawy controllingu, red. E. Nowak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 10. Dębska – Rup A., Kuchmacz J., Stańdo – Górowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
 11. Dudek E., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17 (73), Warszawa 2003.
 12. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 13. Forsytek M., Audyt informatyczny, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2005.
 14. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa 2005,. Zbiór przepisów z wprowadzeniem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 15. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 16. Głuchowski J., Budżet i procedura budżetowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 17. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 18. Standardy kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2000.
 19. Jagielski J., Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacja, [w:] Kontrola: Państwowa 2003, nr 3.
 20. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 21. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 22. Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 23. Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 24. Knedler K., Stasiak M., Audyt wewnętrzny w praktyce, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 25. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Ministra Finan­sów z 2003 r., Nr 3, poz. 14).
 26. Komunikat nr 6/KF/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu ety­ki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 5, poz. 28).
 27. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 28. Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 29. Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 30. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 31. Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 32. Koźmiński K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997.
 33. Krzemień R., Winiarska K., Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze, Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa 2004.
 34. Kuc B. R., Audyt wewnętrzny – teoria i praktyka, Wydawnictwo Meneżerskie PTM, Warszawa 2002.
 35. Lubińska T. (red.), Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja – oświata. Studium porównawcze, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 36. Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007
 37. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, http://iia.org.pl
 38. Moczydłowska W., Audyt wewnętrzny jest coraz powszechniejszy, [w:] Gazeta Prawna, nr 1/2006.
 39. Nadolna B., Wybrane aspekty audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finan­sów publicznych, [w:] Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, Wi­niarska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 40. Nowak E., Rachunkowość kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 41. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 42. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 43. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 44. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 45. Patrzałek L, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 46. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 47. Podręcznik Audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 48. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, ( U. Nr 112, poz. 765).
 49. Sargeant A., Marketing w organizacji non profit, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 50. Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUKATOR, Częstochowa 2002.
 51. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003.
 52. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 53. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ( U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 54. Vollmuth H. J., Controlling planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 55. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 56. Wasilska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 57. Winiarska K., Audyt finansowy, Wydawnictwo Infoaudit, Warszawa 2005.
 58. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 59. Winiarska K., Wołoszyn A. J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 60. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.

Wycena wartości przedsiębiorstw

1. Benniga S. Z., Sarig O. H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG PRESS, Warszawa 2000.
2. Borowiecki R., Chomątowski S., Maciejowska E., Maciejowski S., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. 2 Metody wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER, Warszawa 1994.
3. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczyki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, TWIGGER, Warszawa 2002.
4. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
5. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansa¬mi, t. 2, PWN, Warszawa 2000.
6. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
7. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
8. Cornell B., Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 1999.
9. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998.
10. Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
11. Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
12. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
13. Drury C., Rachunek kosztów, tom I., PWN, Warszawa 1996.
14. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
15. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
16. Fierla A., Analityczne meto¬dy wyceny przedsiębiorstw – cz. II, „Metoda dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 6/1999.
17. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
18. Groppelli A. A., Nikbakht E., Wstęp do finansów, WIG PRESS, Warszawa 1999.
19. Helbling C., Unternehmensbewertung undSteuern, 8 Auflage, IDW Yerlag, Dusseldorf 1995.
20. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994.
21. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
22. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, ZAKAMYCZE, Kraków 2000.
23. Jaruga A. A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
24. Kierczyński T., Malinowska U., Dochodowa czy majątkowa?, „Nowe Życie Gospodarcze” 19/1999.
25. Ludwicki A., Pawlak Z., Metodyczne podstawy wyceny wartości przedsiębiorstwa. Centrum Analizy Wartości TNOIK, Warszawa 1991.
26. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstw w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
27. Marcinek K., Metody finansowej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, AE, Katowice.
28. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
29. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finanse-Servis, Warszawa 1995.
30. Mączyńska E., Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1994.
31. Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. L. Pasiecznego, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe TOPEXIM, Warszawa 1991.
32. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, praca zbiorowa pod redakcją R. Borowieckiego, t. II, TWIGGER, Warszawa 1995.
33. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, praca zbiorowa pod red.
T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
34. Rachunek kosztów, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, tom I., Warszawa 1996.
35. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000.
36. Szymański W., Wpływ globalizacji na jakościowe zmiany otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstw – referat na konferencję naukową IFGN AGH na temat: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań wynikających z globalizacji i integracji z Unią Europejską, Warszawa listopad 2000.
37. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1993.
38. Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, SIGMA, Wrocław 1994.
39. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.