Archiwum miesiąca: marzec 2018

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie

Pozycje książkowe:

 1. Dobii M.; praca pod red Organizacja rachunkowości;. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2009r.; s. 13
 2. Dobija M.; Rachunkowość zarządcza i controlling; Wyd. WN PWN; Warszawa 2007r.; s. 15
 3. Gmutrasiewicz M.; Karmańska A.; Olchowicz J.; Rachunkowość finansowa; Wyd. DiFiN; Warszawa 1966r; s. 55
 4. Gołaj R.; Sadowski R.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych w świetle polskich przepisów o cenach transferowych; Monitor podatkowy nr 10/2002r.
 5. Hause B.; Istota i zadania wyceny majątku przedsiębiorstwa; Przegląd Organizacyjny; Łódź 2010r.; s. 29
 6. Jaklik A.; Micherda B.; Zasady rachunkowości; Wyd. WSiP; Warszawa 2007r.; s. 10
 7. Janasz W.; Zarządzanie kapitałem; Wyd. Difin; Warszawa 2007r.; s. 100
 8. Kamela-Sowińska A.; Wycena przedsiębiorstwa i ich mienia; Wyd. Wyższa Szkoła handlu i Rachunkowości; Poznań 2006r.; s. 136
 9. Kamel-Sowińska A.; Wartość firmy; Wyd. PWE; Warszawa 2006r.; s. 16
 10. Kasiewicz S.; Metody wyceny środków trwałych w polskim przemyśle; Wyd. SGPiS; Warszawa 2008r.; s. 33
 11. Kiziukiewicz T.; Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s. 9
 12. Kołodziej B.; Zakładowy plan kont; Gazeta Prawna nr 138/2008 z dnia 18 lipca 2007r.
 13. Krzywda D.; Rachunkowość finansowa; Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce; Warszawa 2009r.; s. 24
 14. Kuczyńska-Cesarz A.; Rachunkowość; Wyd. Difin; Warszawa 2001r.; str.103-104
 15. KutarbaM ; Gazeta prawna nr 89 (945) 8 maja 2003r.; Dodatek Specjalny; s. 3 i in..
 16. Martyniuk T.; Rzeczowy majątek trwały – wycena i ewidencja; Wyd. ODDK; Gdańsk 2008r.; s. 7
 17. Messner Z.; Podstawy rachunkowości; Wyd. AE w Katowicach; Katowice 2011r.; s. 31
 18. Micherda B.; praca pod red Podstawy rachunkowości;.. Wyd. Akademia Ekonomiczna; Kraków 2002r.; s. 12
 19. Nowak E.; Rachunkowość – kurs podstawowy; Wyd. PWE; Warszawa 2008r.; s. 18
 20. Śnieżek E.; praca pod red. Wprowadzenie do rachunkowości; Wyd. Oficyna Ekonomiczna; Kraków 2004r.; s. 11
 21. Walczak M praca pod red..; Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Wyd. PWE; Warszawa 2002r.; s.80
 22. Wieczorek I.; Wycena wartości niematerialnych i prawnych; Przegląd Podatkowy nr 4/2004r.
 23. Zysnowska A.; Rachunkowość finansowa od podstaw; Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.; Gdańsk 2002r. s.32

Akty prawne:

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1; Prezentacja Sprawozdań Finansowych
 2. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r.; Dz. U. Nr 121, poz. 591, znowelizowana w dniu 9 listopada 2000r.; Dz. U. Nr 113, poz. 1186
 3. Ustawa z dnia 13 lipca 1990r.; o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; DZ. U. Z 1990r.; Nr 51; poz. 298

Artykuły:

 1. Gazeta Prawna; Nr 29 (1394) czwartek 10 lutego 2005 r.
 2. Utrzymanie Ruchu – Wrzesień 2004 – Raport Specjalny – Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu (PUR)