Miejsce giełdy towarowej w gospodarce

0
(0)
 1. Adamczyk Z., Tołwiński Z., Przesłanki i wielkość zaangażowania Agencji w rozwój działalności gospodarczej, Biuletyn ARR, nr 5/1994
 2. Adamowicz M., Interwencja Agencji Rynku Rolnego na rynkach rolnych w Polsce, w: Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. Tom II. Instytucje rolnicze w procesie przeobrażeń rynkowych, praca zbiorowa pod red. M.Adamowicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994
 3. Makroekonomika. Tom 1, praca zbiorowa pod red. A.Wosia, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996
 4. Antczak P., Dacki M., Image giełdy towarowej, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995
 5. Barbag J., Geografia ekonomiczna USA i Kanady, PWN, Warszawa 1974
 6. Barbag J., Wielka Brytania, PWN, Warszawa 1976
 7. Bernard Y., Calli J.C., Lewandowski D., Dictionnaire economique et financier, Editions de Seuil, Paris 1975
 8. Białecki K., Borowski J., Krzymiński A.H., Marketing w handlu zagranicznym, PWN, Warszawa 1986
 9. Bockenhoff E., Warenterminbörsen für agrarprodukte gewinnen an aktualität, Agrarwirtschaft, nr 42/1993
 10. Bond G.E., Thompson S.R., Basis and exchange rate risk in offshore futures trading, American Journal of Agricultural Economics, December 1985
 11. Boyle J.E., Speculation and the Chicago Board of Trade, The Macmillan Company, New York 1920
 12. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of corporate finance, McGraw-Hill Inc., New York 1991
 13. Breimyer H.F., Economics of the product market of agriculture, Iowa State University Press, Ames, Iowa 1976
 14. Burzyński R., Kamiński M., Agrorynek dziś i jutro, Nowa Europa, nr 270/1995
 15. Carlton D.W., Futures trading, market interrelationships, and industry structure, American Journal of Agricultural Economics, May 1983
 16. Cieślak A., Otoczenie marketingowe rynku rolno-spożywczego, praca magisterska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1995
 17. Commodity Futures Trading Commission. Annual Report, Washington 1989
 18. Commodity markets, Swiss Bank Corporation, London 1935
 19. Commodity trading manual, Chicago Board of Trade, Chicago 1980
 20. Cramer G.L., Jensen C.W., Agricultural economics and agrobusiness, John Wiley & Sons, Inc., New York 1991
 21. Czerbak W., Rajzer M., Giełdy towarowe – założenia i rzeczywistość, Handel Wewnętrzny, nr 3/1991
 22. Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wydawnictwo Akademi Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 23. Czyżewski A., Rolnictwo a polityka rządu, w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 1993
 24. Czyżewski A., Działoszyński P., Pawelczak Ł., Bobrowski A., Analiza rentowności i kosztów działalności magazynów autoryzowanych (na przykładzie Regionalnej Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu), Biuletyn ARR, nr 8/1996
 25. Dietl J., Handel we wspólczesnej gospodarce. Instytucje, organizacja, technologia, strategia, PWE, Warszawa 1991
 26. Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Małysz J., Marketing w agrobiznesie, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1994
 27. Drewiński M., Giełdy towarowe w Polsce – tradycje, stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 661, Wrocław 1993
 28. Drewiński M., Giełdy towarowe. Organizacja, technika, strategia, PETEKS, Wrocław 1992
 29. Dyka S., Tendencje przemian w handlu wewnętrznym surowcami rolnymi, Wieś i Rolnictwo, nr 1/1995
 30. Ehrlich E., Górniak S., Zawody i instytucje pomocnicze handlu, Księżnica Atlas, Lwów 1938
 31. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, Inc., Chicago 1964
 32. Fandrey K., Giełdy towarowe w Polsce, SGPiS, Warszawa 1979
 33. Fandrey K., Struktura organizacyjna giełd towarowych, Rynki Zagraniczne, nr 82/1973
 34. Financial Times 1978/79 International Business and Companies Yearbook, Financial Times Ltd. Business Publishing Division, London 1978
 35. Fulton T., Glaser L., Newman M., A comparison of agriculture in the US and EC, US Department of Agriculture, Economics Research Service, Washington 1987
 36. Futures markets: modelling, managing and monitoring futures trading, edited by M.E.Streit, Basil Blackwell in cooperation with The European University Institute (Florence), Oxford 1983
 37. Futures markets: regulatory issues, edited by A.E.Peck, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C., 1985
 38. Futures markets: their establishment and performance, edited by B.A.Gross, Croom Helm Ltd., London 1986
 39. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1992
 40. Garcia F.L., Munn G.G., Woelfel C.J., Encyclopedia of banking and finance, McGraw-Hill Book Company, 1991
 41. Giełda towarowa, praca zbiorowa pod red. M.Kamińskiego, Gdańska Giełda Towarowa, Gdańsk 1994
 42. Giełdy we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. W.Januszkiewicza, PWE, Warszawa 1992
 43. Giełdy zmienią rolnictwo, Nowe Życie Gospodarcze, nr 39/1996
 44. Glogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994
 45. Gorzelak E., Miejsce Agencji Rynku Rolnego w polskim interwencjonizmie rolnym, Biuletyn ARR, nr 1/1995
 46. Greenwald D., Encyclopedia of economics, McGraw-Hill Book Company, 1982
 47. Greising D., Taking some of the fear out of futures, Business Week, December 27, 1993
 48. Grzeszczuk I., Gdy zniesiono podatek, Rzeczpospolita, nr 197/1995
 49. Gutowski K., Działania Agencji Rynku Rolnego w systemie stabilizacji rynku rolnego, Biuletyn ARR, nr 7/1995
 50. Gutowski K., Kilka uwag do raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działalności Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn ARR, nr 6/1996
 51. Hallam A., Hayes D.J., Sakong Y., Hedging production risk with options, American Journal of Agricultural Economics, May 1993
 52. Henius F., Dictionnary of foreign trade, Prentice-Hall, Inc., New York 1947
 53. Hersent C., Simon Y., Marches a terme et options dans le monde, Dalloz, Paris 1989
 54. Hieronymus T., Economics of futures trading for commercial and personal profit, Commodity Research Bureau Inc., New York 1971
 55. Higinbotham H.N., Telser L.G., Organized futures markets: costs and benefits, Journal of Political Economy, nr 5/1977
 56. Houthakker H.S., The regulation of financial and other futures markets, The Journal of Finance, May 1982
 57. Jacob N.L., Pettit R.R., Investments, IRWIN, Homewood 1988
 58. Jaworski A., Łomiński A., Tańsze i pewne transakcje, Nowa Europa, nr 84/1996
 59. Jerzak M., Miejsce giełdy towarowej w systemie informacji rolniczej na przykładzie Giełdy Poznańskiej, maszynopis, Poznań 1994
 60. Jeziorański J., O terminowym handlu zbożem, Druk Józefa Sikorskiego, Warszawa 1897
 61. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1995
 62. Jurga R., Młynarstwo w USA, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 3/1995
 63. Karwowski J., Rola firm finansowych w systemie funkcjonowania rynku, w: Problemy marketingowe usług finansowych w Polsce, materiały na konferencję, Szczecin 1996
 64. Kempner S., Giełda, jej istota, cel i ustrój, Wydawnictwo M.Arct, Warszawa 1908
 65. Kocot S., Nauka o handlu, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa 1934
 66. Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994
 67. Korach R., Kierunki przemian rynku produktów rolnych, w: Kierunki zmian strukturalnych gospodarki żywnościowej w Polsce, praca zbiorowa pod red. B.Wojciechowskiej-Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 68. Kotler P., Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 69. Krajewski J., Wielki obrót, Businessman Magazine, nr 12/1996
 70. Kroll S., Paulenoff M., The Business One Irwin guide to the futures markets, Business One Irwin, Homewood ILL., 1993
 71. Krzyżanowski J.T., Ceny rolne jako narzędzie regulowania produkcji rolniczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1993
 72. Kulawik J., Tkaczyk E., Kredytowanie rolnictwa i przemysłu spożywczego w 1993 roku, Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 1994
 73. Kwieciński A., Tomczak F., Polityka rolna WE, USA i Nowej Zelandii, Urząd Rady Ministrów Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993
 74. Mały słownik ekonomiczny, PWE, Warszawa 1980
 75. Małysz J., Towarowe giełdy rolne, w: Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Ogólmopolska konferencja naukowa, 23-24.III.95 r. w Warszawie
 76. Mendyk E., Centra logistyczne dla obsługi transportu towarowego, Spedycja i Transport, nr 7-8/1996
 77. Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Książka i Wiedza, Warszawa 1983
 78. Nelson R.D., Forward and futures contracts as preharvest commodity marketing instruments, American Journal of Agricultural Economics, February 1985
 79. Netz J.S., The effect of futures markets and corners on storage and spot price variability, American Journal of Agricultural Economics, February 1995
 80. Opinia zespołu ekspertów w sprawie działalności Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn ARR, nr 9/1994
 81. Organizacja rynku rolno-żywnościowego w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, materiały ogólnokrajowego seminarium (23-24.V.1995 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 1995
 82. Pieniążek K., Organizacja rynku zbożowego w Polsce (Stan obecny i uwarunkowania przyszłych zmian), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zeszyt nr 367, Warszawa 1994
 83. Pieniążek K., Kanały rynku żywca wieprzowego. Analiza i propozycje, Gospodarka Mięsne, nr 3/1996
 84. Pieniążek K., Gaziński B., Infrastruktura instytucjonalna na rynku ziemniaków, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3/1996
 85. Pietrzak E., Jakie giełdy towarowe?, Firma, nr 2/1991
 86. Pietrzak E., Między dżunglą a nadregulacją, Firma, nr 10/1990
 87. Pietrzak E., Model amerykański czy niemiecki, Rzeczpospolita, nr 196/1990
 88. Pietrzak E., Giełdy w Polsce, Firma, nr 9/1990
 89. Pietrzak E., Giełdy w Polsce.Część II, Firma, nr 8/1990
 90. Pietrzak E., Życie giełdowe, Businessman Magazine, nr 2/1990
 91. Piwowar J., Zachowanie się rolników indywidualnych w warunkach rynkowych w zakresie kształtowania produkcji i zbytu, w: Rolnictwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. S.Dyki, prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa 1993
 92. Poradnik maklera obrotu towarowego. Część I i II, Centrum Kształcenia Maklerów Giełd Towarowych i Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Oddział w Poznaniu, Poznań 1994
 93. Powers M.J., Does futures trading reduce price fluctuations in the cash market?, The American Economic Review, June 1970
 94. Przemysł spożywczy po czterech latach przekształceń, praca zbiorowa pod red. R.Urbana, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1995
 95. Purcell W.D., Agricultural marketing, Prentice-Hall Co., Reston, VA 1979
 96. Puzyna T., O terminowym handlu zbożem, Rolnictwo, Wrzesień 1930
 97. Ratajczak R., Stosunki własnościowe a powstanie i funkcjonowanie giełdy kapitałowej na przykładzie Poznańskiej Giełdy Kapitałowej GK SA w: Zmiany stosunków własnościowych w Polsce i ich konsekwencje społeczne, praca zbiorowa pod redakcją Z.Galora, Zakład Filolozofii i Socjologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Giełda Poznańska GP SA, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 23-24.11.1992 r.
 98. Rola terminowych giełd towarowych w rozwoju gospodarki rynkowej, materiały seminarium (5-6.IV.95r.), Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa,
 99. Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, praca zbiorowa pod red. A.Czyżewskiego, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, Poznań 1995
 100. Rynek pszenicy w USA, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 11/1993
 101. Ryniewicz I., Specjalizacja owocuje, Gazeta Bankowa, nr 14/1994
 102. Saba W., Działalność Regionalnej Agencji Rynku Rolnego w Lublinie w 1995 roku, Biuletyn ARR, nr 4/1996
 103. Sephton P.S., Modelling the link between commodity prices and exchange rates: the tale of daily data, Canadian Journal of Economics, February 1992
 104. Seremak-Bulge J., Uwagi o interwencji państwa na rynku zbóż, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 9/1996
 105. Shireff D., A European Chicago?, Euromoney, August 1995
 106. Simon Y., Bourses de commerce et marches a terme de merchandise, Dalloz, Paris 1981
 107. Skrzyniarz M., Jakie perspektywy rozwoju, Nowa Europa, nr 119/1996
 108. Sławińska M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996
 109. Snodgrass M.M., Wallace L.T., Agriculture, economics and growth, Appleton-Century-Crofts, New York 1964
 110. Sobczak E., Proponowane zasady wprowadzenia systemu magazynów licencjonowanych i kwitów składowych w Polsce, maszynopis, Warszawa 1995
 111. Sobczak E., Giełdy towarowe jako czynnik stabilizacji rynku rolnego, w: Interwencjonizm na rynku rolnym. Doświadczenia i perspektywy, Agencja Rynku Rolnego, materiały konferencji naukowej, Pułtusk 3-5.10.1995 r.
 112. Strojny S., Giełda towarowa a sprawność funkcjonowania rynku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/1994
 113. Szczypiorski S., Zieleniewski J., Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1963
 114. Szubiński J., Analiza działalności Agencji Rynku Rolnego w zakresie udzielania poręczeń kredytowych w latach 1991-1995, Biuletyn ARR, nr 1/1996
 115. Teweles R.J., Harlow L.V., Stone H.L., The commodity futures game. Who wins? Who loses? Why?, McGraw-Hill, New York 1974
 116. Tołwiński Z., Woźniak R., Rynki hurtowe – elementem rozwoju polskiego rolnictwa, Biuletyn ARR, nr 2/1995
 117. Tomanek F., Handel towarowy i pieniężny. Jego organizacja i technika, Księżnica Atlas, Lwów-Warszawa 1937
 118. Trelogan H.C., Waite W.C., Agricultural market prices, John Wiley & Sons, Inc., New York 1951
 119. Urban R., Problemy regulacji rynku zbożowego, Biuletyn ARR, nr 2/1996
 120. Urban R., Przekształcenia systemowe w przemyśle spożywczym, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1995
 121. Warunki handlowe. Zwyczaje giełdowe ogólnopolskie, Nakładem Związku Giełd Zbożowo-Towarowych w Polsce, Bydgoszcz 1938
 122. Wojciechowski H., Międzynarodowy rynek produktów żywnościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994
 123. Wojtyna J., Handel terminowy na giełdach towarowych ze szczególnym uwzględnieniem handlu zbożowego, nakładem tygodnika Polska Gospodarcza, Warszawa 1933
 124. Wojtyna J., Handel mięsny w świetle organizacji rynku warszawskiego, nakładem Gospodarki Narodowej Spółdzielni z o.o., Warszawa 1935
 125. Woyzbun S., Giełda. Przeszłość, organizacja, obroty, Bratnia Pomoc Studentów Szkoły Nauk Politycznych, Warszawa 1928
 126. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994
 127. Zawadzki P., Więcej możliwości działania, Nowa Europa, 122/1996

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!