Bogowie plemion prapolskich

0
(0)

A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej ; t. l . – od czasów przedhistorycznych do roku 1506, Kraków 1930.

A. Bruckner, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1985.

A. Gieysztor, Mitologia słowiańska, Warszawa 1983.

B. Gediga, Śladami religii prasłowian, Warszawa 1976.

B. Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa 1983.

B. Gierlach, Sanktuaria słowiańskie, Warszawa 1980.

G . Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna, wybór tekstów, Warszawa 1954.

G. Labuda, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1960.

H. Łowmiański, Początki Polski, z dziejów Słowian w pierwszym tysiącleciu. Warszawa 1970.

H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1986.

J. Gąssowski, Dzieje i kultura dawnych Słowian, Warszawa 1964.

J. Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach polskich, Warszawa 1974.

J. Gąsowski, A. Gardawski, Polska starożytna i wczesnośredniowieczna, Warszawa 1961.

J. Gąsowski, Religia pogańskich Słowian i jej przeżytki, we wczesnym średniowieczu, Archeologia Polski 1971 , t. 16.

J. Gąssowski, Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć Archeologicznych, Światowit 1995.

J. Strzelczyk, Mity, Podania i Wierzenia Dawnych Słowian, Poznań 1998.

J. Strzelczyk, Od Prasłowian do Polaków, Kraków 1987.

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, Kultura duchowa. Kraków 1934 (2 wyd . Warszawa 1967).

K. Potkański, Wiadomości Długosza o polskiej mitologii, [w:] K. P., Pisma pośmiertne, t. 2 , Kraków 1924 .

Kempiński, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, Poznań 1993.

Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. Lecha Leciejewicza, Warszawa 1990.

L. Słupecki, Powieść rzeczy istoty ; jako źródło do dziejów pogaństwa na Łyścu, [w:] Kultura Średniowieczna i Staropolska. Studia ofiarowane A . Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991.

M. Derwich, Wiarygodność przekazów pisemnych na temat kultu Pogańskiego na Łyścu, Archeolog a źródła pisane, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. I., Wrocław 1996.

M. Kowalczyk, Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Łódź 1968.

Problem słowiańskich świątyń, Slavia Antiqua, nr 35 ,1994.

Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1985.

S. Bylina, Kultura Ludowa Polski i Słowiańszczyzny Średniowiecznej, Warszawa 1999.

S. Bylina, W jakich bogów wierzyli zachodni Słowianie u schyłku pogaństwa?, ?

S. Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947.

S. Urbańczyk, Wierzenia plemion prapolskich, [w:] Początki państwa polskiego , t. 2, Poznań 1962 .

Ślęża , Radunia, Wieżyca . Miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu; Kwartalnik Historyczny, 1992, nr 2-3.

W. Antoniewicz, O religii dawnych Słowian, Światowid; t. 20, Warszawa 1957.

W. Antoniewicz, Religia dawnych Słowian, [w:] Religia świata; Warszawa 1957.

W. Hensel, Polska przed tysiącem lat, Wrocław 1964.

W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław 1988.

W. Hensel, Prahistoria ziem polskich, Wrocław 1979.

W. Szafrański, Prahistoria, Warszawa 1974.

W. Szafrański, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1970.

Wawel jako święta góra a słowiańskie mity o zajęciu kraju, Przegląd Religioznawczy, 1993 , nr 2-3.

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. l – 4 , Warszawa 1958.

Z. Rajewski, Religia pogańskich Słowian, Sesja naukowa w Kielcach. Kielce 1968.

Z. Vana, Świat dawnych Słowian, Warszawa 1968.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!