Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych u beneficjentów

0
(0)

Odzwierciedlenie dotacji UE w sprawozdaniach finansowych u beneficjentów w wybranym biurze rachunkowym

1. Bednarski Lech, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 2002.
2. Białas M., Wpływ zastosowania MSSF na ocenę zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 10/2008.
3. Białas-Szymańka M., Teoria rachunkowości jako źródło standardów sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 11/2008.
4. Buk H. (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, AE Katowice 2005.
5. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, WN PWN, Warszawa 2005.
6. Cooke R. A., Cash Flow na plusie. Skuteczne zarządzanie należnościami i wierzytelnościami w firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
7. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
8. Dreliszak E., Kania D., Rachunek zysków i strat, ODDK, Gdańsk 2009.
9. Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Perspektywa finansowa 2007-2013, Placet, Warszawa 2009.
10. Fołta T., Godlewska J., Bilans 2005, Infor, Warszawa 2005.
11. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
12. Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
13. Grosse T. G., Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007 – 2013, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005
14. Grzenkowicz N, Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna, WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007,
15. Grzenkowicz Nikodem, Kowalczyk Jacek, Kusak Aleksander, Podgórski Zygmunt, Ambroziak Michał, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
16. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
17. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2005.
18. Jankowska M., Sokół Aneta, Wicher Anna, Fundusze Unii Europejskiej 2007 – 2013, CeDeWu, Warszawa 2008.
19. Janus – Hibner M., Pastusiak R., Programy pomocowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
20. Kaczmarek M., Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
21. Kalota H., Wykorzystywanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 5/2007.
22. Kata R., Rogowski J. (red.), Wybrane problemy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
23. Kondratowicz I., Rachunek zysków i strat. Teoria i praktyka, WSPiZ, Warszawa 2006.
24. Leszczyński Z., A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
25. Leszczyński Z., Skowronek – Mielczarek A., Analiza Ekonomiczno – finansowa Spółki, Warszawa 2004.
26. Maćkowiak E., I. Kumor, Analiza porównawcza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – część 2. Pasywa. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 7/2008.
27. Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom I. Koncepcje rachunkowości, AE w Katowicach, Katowice 2006.
28. Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, AE Kraków, Kraków 2002.
29. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
30. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Accounting Standard Bard, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
31. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 1, LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa 2005.
32. Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
33. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
34. Pietrzak T., Masłowska-Pietrzak K., Jak czytać sprawozdania finansowe?, International Latour Office, Geneva, WN PWN, Warszawa 2000.
35. Podstawka M., Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
36. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
37. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).
38. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r., w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1004).
39. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie, Poltext, Warszawa 2003.
40. Rybicki P., Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Poltext, Warszawa 2009.
41. Samelak J., Polityka rachunkowości według MSSF i ustawy o rachunkowości a wiarygodność oraz porównywalność sprawozdań finansowych. „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 11/2006.
42. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2009.
43. Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, EXPERT – Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005.
44. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 2005.
45. Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
46. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
47. Sokół A., Owidia-Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M. i in., Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2010.
48. Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie 2007 – 2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich, Placet, Warszawa 2008.
49. Śnieżek E. (red.), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
50. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
51. Turyna J., W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Warszawa 2007,
52. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
53. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
54. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004.
55. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2006.
56. Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 2006.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 0 / 5. Oddanych głosów: 0

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!