Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.2

5
(1)
 1. Fitzenz J.: Getting and keeping good employees. „Personnel Journal” 1990 nr 8.
 2. Florek L., Latos-Milkowska M., Pisarczyk Ł.: Prawo pracy w wybranych krajach UE i Stanach Zjed­noczonych. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS 2000.
 3. : When chief executives discover HRM. „Personnel Management” January 1987 (cyt. za: M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wyd. Profesjo­nalnej Szkoły Biznesu 1998).
 4. Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Warszawa: Centrum im. A. Smitha & Rzeczpospolita 1993.
 5. Gableta M.: Identyfikacja gospodarowania potencjałem ludzkim na potrzeby controllingu presonalnego. W: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. M. Gableta. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998.
 6. Gableta M.: Kierunki zmian w kształtowaniu i wykorzystaniu norm czasu pracy w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 642.
 7. Gableta M.: Miejsca pracy a rozwój przedsiębiorstw. „Przegląd Organizacji” 1995 nr 8.
 8. Gableta M.: Normowanie pracy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydaw­nictwo AE 1989. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 458.
 9. Gableta M.: Problemy strukturalizacji funkcji personalnej. „Organizacja i Kierowanie” 1999 nr 1.
 10. Gableta M.: Przestanki i tendencje ewolucji zachowań przedsiębiorstw w obszarze funkcji personal­nej. W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy. AE w Krakowie. Międzynaro­dowa konferencja. Materiały zebrali i przygotowali A. Szałkowski i A. Piechnik-Kurdziel. Kra­ków: Wydawnictwo AE 1997.
 11. Gableta M.: Rezerwy wzrostu produktywności w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim polskich przedsiębiorstw. W: Gospodarowanie pracą. B. Urbaniak. Łódź: Wydawnictwo UL 2001.
 12. Gableta M.: Realizacja koncepcji HRM w przedsiębiorstwie — przesłanki i następstwa. W: Nowe kie­runki w zarządzaniu przedsiębiorstwem — koncepcje przekrojowe. Wrocław: Wydawnictwo AE 1998. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 784.
 13. Gableta M.: Rola informacji o normatywnej pracochłonności w warunkach organizacyjnej restruktu­ryzacji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo AE 1993. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 662.
 14. Gableta M.: Tendencje zmian w klasycznym ujęciu normowania pracy. „Problemy Organizacji” 1990 nr 1-2.
 15. Gableta M.: Warunki pracy – kultura organizacyjna – kapitał ludzki (prezentacja wyników badań). Raport o zarządzaniu. V edycja. Warszawa: KNOiZ PAN. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2000.
 16. Gableta M.: Zmiany w dziedzinie zwolnień pracowników. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1996 nr 7.
 17. Gableta M., BilińskaM.: Contemporary problems in Human Resources Management and trends for their solutions. W: Proceedings of the 2001 the Global Market Economy. International Confe-rence 2001, Las Yegas, Nevada, USA 2001.
 18. Gableta M., Bilińska M.: Rola coachingu i mentoringu w podnoszeniu wiedzy przedsiębiorstwa. W: Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Continuo 2001.
 19. Gableta M., Bilińska M.: Rola kierowników w kreowaniu i stosowaniu ZZL. W: Kształtowanie kapi­tału ludzkiego firmy. B. Kożuch. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2000.
 20. Gableta M., Bilińska M.: Wiedza jako atrybut organizacji uczącej się. W: Społeczne problemy w zmieniającym się przedsiębiorstwie. M. Gableta. Wrocław: Wydawnictwo Continuo 2001.
 21. Gableta M., BodakA.: Personalne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych w okresie przemian. W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia służb personalnych w polskich firmach. AGH w Krakowie. Wydział Zarządzania. Konferencja naukowa Krynica 1998.
 22. Gableta M., Bodak A., Cierniak A.: Czas pracy w polskich przedsiębiorstwach – uwarunkowania i kierunki zmian. W: Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej. J. Jagas. Opole: Uniwersytet Opolski 2001.
 23. Gableta M., Cierniak A.: Czas pracy w Polsce z perspektywy integracji europejskiej. W: Zmiana wa­runkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw – problemy, metody, efekty. naukowy J. Skalik. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 24. Gableta M., Cierniak A.: Elastyczność zatrudnienia -jej przesłanki i skutki w praktyce funkcjonowa­nia przedsiębiorstw. W: Zarządzanie operacyjne w firmie. Perspektywy i doświadczenia. Mate­riały konferencyjne. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 2002.
 25. Gableta M., Cierniak A.: Udział pracowników w kształtowaniu warunków pracy przedsiębiorstw -przesłanki i możliwości. W: Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy roz­woju. Pod red. S. Rudolfa. Łódź: Wydawnictwo UL 2001.
 26. Gableta M., Cierniak A.: Warunki pracy jako podstawa kształtowania zachowań pracownika. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków. naukowy J. Skalik. Materiały konferencyjne. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 27. Gableta M., Hasińska Z.: Kim są bezrobotni. „Polityka Społeczna” 1992 nr 9.
 28. Gableta M., Hasińska Z.: Rola i wykorzystanie aktualnych form pomocy dla bezrobotnych (na przy­kładzie województwa wrocławskiego). „Rynek Pracy” 1992 nr 3.
 29. Gableta M., Hasińska Z.: Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobotnych na lokalnych rynkach pra­cy. Wrocław: Wydawnictwo AE 1993. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 657.
 30. Gableta M., Jacyno E.: Kształtowanie funkcji personalnej w obecnych warunkach działalności przed­siębiorstw. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – doświadczenia praktyczne. Materiały konferencyjne. Wrocław: Wydawnictwo AE 1996.
 31. Gableta M., Jagas J., Lichtarski J.: Czynniki i kierunki podnoszenia produktywności w przedsiębior­stwach w procesie urynkowienia gospodarki polskiej i jej integracji z Unią Europejską (wstępne wyniki badań metodą obserwacji bezpośredniej). W: Produktywność – konkurencyjność – inte­gracja. Pod red. J. Jagasa. Opole: Uniwersytet Opolski 1999.
 32. Gableta M., KaramallaE.: Firma ; Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. „Personel” 1999 nr 4.
 33. Gableta M., Karamalla E.: Zwolnienia pracowników przy wykorzystaniu outplacementu – praktyka polskich przedsiębiorstw. W: Produktywność – konkurencyjność – inteligencja. Praca zbiorowa pod red. J. Jagasa. Opole: Uniwersytet Opolski 1999.
 34. Gableta M., Lichtarski J.: Produktywność zasobów a produktywność przedsiębiorstwa. W: Produk­tywność – rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji euro­pejskiej. Praca zbiorowa pod red. J. Jagasa. Opole: Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarzą­dzania i Administracji 1997.
 35. Gableta M., Maksimowicz Z.: Kształtowanie struktury pozapłacowych kosztów pracy w byłych przed­siębiorstwach państwowych. W: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pod red. H. Hamrola. Poznań: Wydawnictwo AE 1996.
 36. Gableta M., Maksimowicz Z.: Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw w sferze kosztów pracy. W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. Pod red. R. Borowieckiego. Kraków: Wydawnictwo AE 1997.
 37. Gableta M., Pietroń-Pyszczek A.: Analiza produktywności wybranych przedsiębiorstw. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1998 nr 12.
 38. Gableta M., Pietroń-Pyszczek A., BilińskaM.: Produktywność – ludzie – sukces -przedsiębiorstwa. W: Produktywność – konkurencyjność – integracja. Opole: Uniwersytet Opolski 1999.
 39. Gableta M„ Pietroń-Pyszczek A.: Zarządzanie produktywnością w polskich przedsiębiorstwach – stan i uwarunkowania jego zmiany. W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały konferencyjne. Cz. 2. Częstochowa: Politechnika Częstochowska 1999. Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 40. Gableta M., Tyrek M.: Kształtowanie organizacji sprzyjającej ludziom. W: Raport o zarządzaniu. VI edycja. Najlepsze praktyki zarządzania. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: KNOiZ PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 41. Galar R.: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. A. Kukliński. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001. GarbiczM.: Mechanizmy postępu technicznego a bezrobocie. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlowa 1999.
 42. Garvin D.A.: Building a learning organization. „Harvard Business Review” 1993 nr 4.
 43. Gonciarski W.: Konflikt niejedno ma imię. Jak wykorzystać spory dla dobra firmy. „Personel” 1995 nr 6.
 44. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 45. Grudzewski W.M.: Produktywność podstawowym kierunkiem doskonalenia gospodarki polskiej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1992 nr 11.
 46. Grudzewski W.M. Hejduk I.K.: Projektowanie systemów zarządzania. Warszawa: Difin 2001.
 47. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin 2002.
 48. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Wirtualizacja działalności gospodarczej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001 nr 12.
 49. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. „Organizacja i Kiero­wanie” 2000 nr 3.
 50. Grudzewski W.M., Kożmiński A.K.: Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku. „Orga­nizacja i Kierowanie” 1996 nr 3.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!