Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.3

5
(1)
 1. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 2. Guest D.: Human resources management and industrial relations. „Journal of Management Studies” 1987 vol. 24 nr 5.
 3. Gwiazda A.: Planiści i stratedzy. Czy planowanie kariery zawodowej ma sens. „Personel” lipiec-sierpień 1997.
 4. : Zfożoność pojęcia pracodawcy. W: Gospodarowanie pracą. Red. B. Urbaniak. Łódź: Wy­dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001.
 5. Hamer D., Copeland P.: Geny a charakter. Warszawa: Wydawnictwo CiS 1998.
 6. Handy Ch.: Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1996.
 7. Handy Ch.: Wiek przezwyciężonego rozumu. Warszawa: Business Press 1998.
 8. Hansen M.T., Wohria N., Tierney T.: What’s your strategyfor managing knowledge. „Harvard Busi­ness Review” 1999 nr 2.
 9. Harman C., Brelade S.: Knowledge Management and the Role of HR. Harlow-London: „Financial Times” – Prentice Hali, Pearson Education Limited 2000.
 10. Harrington A.: The advantages and disadvantages of using e-mail to support distant mentoring. „Developing Business” March 1999.
 11. Haus B.: Czynniki ewolucji rynkowej przedsiębiorstw. W: Procesy dostosowawcze polskich przedsię­biorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej. Relacje przedsiębiorstw z otocze­niem. B. Nogalski, J. Rybicki. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 12. Haus B.: Przedsiębiorstwo a partycypacja pracownicza. W: Partycypacja pracownicza. Echa prze­szłości czy perspektywy rozwoju. S. Rudolf. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001.
 13. Hayek F.A.: The Fatal Conceit: The Errors ofSaialisrn. Chicago: University of Chicago Press 1988.
 14. Hengens P., Bosch S., Riel C.: Stakeholder integration. „Business and Society” marzec 2002 vol. 41.
 15. P., Glick W.H.: Organizational Change and Redesign. New York-Oxford: Oxford Univer-sity Press 1993 (cyt. za: Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa 1998).
 16. Hubert J.: Społeczeństwo synergetyczne. Kraków: Universitas 2000.
 17. Humble J.W.: Zarządzanie przez określanie celów. Warszawa: PWE 1971.
 18. Jacukowicz Z.: Wartościowanie pracy w zarządzaniu płacami. Metody i wykorzystanie. W: Efektywne systemy wynagradzania. Pod red. S. Borkowskiej i M. Jacukowicz. Warszawa: IPiSS 1999. Jagoda H., Lichtarski J.: O istocie i ewolucji •współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsię­biorstwem. W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. J. Stankiewicz. Zielona Góra; Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych 2002.
 19. Jaki A.: Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsię biorst\va. W: Zarządzanie wiedzą a pro­cesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorshva. Opracowanie i redakcja naukowa R. Boro-wiecki. Kraków: Wydawnictwo AE, TNOiK Kraków 2000.
 20. Jak lepiej wykorzystać wiedzę \v przedsiębiorstwie. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 6.
 21. Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 22. Juchnowicz H.: Ocena pracy i wyników pracy. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Praca zbiór, pod red. M. Rybak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 1998.
 23. Juchnowicz M.: Strategie motywacyjne u progu XXI wieku. W: Strategia personalna firmy. Pod red. M. Juchnowicz. Warszawa: Difin 2000.
 24. Kabaj M.: Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. W: Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. E. Kryńska. Warszawa: IPiSS 1999.
 25. Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 1998.
 26. Kapłan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warsza­wa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 27. Katzenbach J.R., SmithD.K.: Siła zespołu. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001.
 28. Knowledge Management in the Learning Society. Educatons and Skills, Centre for Educational Re­search and Innovation. Paris: OECD 2000.
 29. Knowledge management: unwavering trust. „Journal of Business Strategy” 2002 (marzec/kwiecień) vol. 23.
 30. Kodeks pracy. Bielsko Biała: Studio 1998.
 31. Kodeks pracy po zmianach. „Rzeczpospolita” dodatek „Yademecum Rzeczpospolitej” 2002 (z 4 września).
 32. Kodeks pracy. 2: Stosunek pracy. Warszawa: Wydawnictwo INFOR 1997.
 33. Kodeks pracy. Warszawa: Grupa Wydawnicza INFOR 2001.
 34. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna 1990.
 35. Kosieradzka A., Lis S.: Produktywność. Metody analizy i tworzenia programów poprawy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1996.
 36. Kostera M.: Czym jest etyka zarządzania. „Przegląd Organizacji” 1992 nr 2.
 37. : Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE 1994.
 38. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wroclaw-Warszawa-Kraków: Ossolineum 1969.
 39. Kozioł L.: Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa 2000.
 40. Koźmiński A.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Polska w Europie 2000 – polskie na­uki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przed­siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 41. Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE 1989.
 42. Kożuch B.: Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy. W: Kształtowanie kapitału ludzkiego. Pod redakcją B. Kożuch. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego 2000.
 43. Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
 44. Krupińska G., Stobińska K.: Konfucjański dynamizm. „Personel”1997 nr 3.
 45. Kryńska E.: Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS 2001.
 46. Krysicka E., Kwiatkowski E., Zarychta H.: Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dzie­więćdziesiątych. Warszawa: IPiSS 1998.
 47. Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: PWN 1985.
 48. Lenart M.: Restrukturyzacja zatrudnienia – problem zwolnień. W: Teoretyczne i praktyczne zagad­nienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach. Materiały konferencyjne, Kryni­ca 1997.
 49. Lichtarski J.: Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa. W: Kategoria wartości a cele przedsiębior­stwa. Pod red. K. Jaremczuk. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1999.
 50. Lichtarski J.: Funkcja personalna a zarządzanie personelem. W: Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka. Pod red. T. Listwana. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 871.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!