Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.5

5
(1)
 1. Prokopenko J.: Productivity Management – A Practical Handbook. Genewa: International Labour Of­fice 1987.
 2. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Praca zbiór, pod red. M. Bratnickiego i J. Strużyny. Kato­wice: Wydawnictwo AE 2001. Prace Naukowe AE w Katowicach.
 3. Przedsiębiorstwo przyszłości. Praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk. Warsza­wa: Difin 2000.
 4. Przewodnik po etyce. Praca zbiór, pod red. P. Singera. Warszawa: KiW 1998. Puzio-Wacławik B.: Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem. „Ekonomika i Organi­zacja Przedsiębiorstw” 1999 nr 2.
 5. Rae L.: Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1999.
 6. Rickets M.: The Economic of Business Enterprise. New York: Harvester Wheatsheat 1994.
 7. Robbins S.P., Dc Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE 2002.
 8. Rokita J., FabiańskaK.: Rozwój przedsiębiorstwa. Nowa generacja zarządzania. Katowice: Wydaw­nictwo AE 1991.
 9. Romanowska M., Dworzecki Z.: Teoria i praktyka zarządzania. W: Podstawy organizacji i zarządza­nia. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej. Warszawa: Difm 2001.
 10. Romańczuk A.: Zarządzanie wiedzą w organizacji – kultura i technologia – na przykładzie Xe-rox. W: Raport o zarządzaniu. V edycja. Zarządzanie wiedzą i informacją – kapitał ludzki – kreatywność. Warszawa: KNOiZ PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2000, s. 6.
 11. Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinson L.: Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape. Hampshire-London: Macmillan Business 1997.
 12. Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty. Praca zbiorowa pod red. A. Szalkowskiego. Warszawa: Poltext 2002.
 13. Rutka R.: Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania. Część I. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1996.
 14. Rybak M.: Rozwój potencjału ludzkiego. W: Zasoby ludzkie w firmie. A. Sajkiewicz. Warszawa: Poltext 2000.
 15. : Zarządzanie w społeczeństwie postidustrialnym. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1997.
 16. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext 2002.
 17. Salomon S.C.: Etyka biznesu. W: Przewodnik po etyce. Praca zbiorowa pod red. P. Singera. Warsza­wa: KiW 1998.
 18. Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i zagrożenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 19. Schein E.H.: Organizational Culture and Leadership. San Francisco-London: Jossey-Bass 1986.
 20. Schroeder R.G.: Operations Management. Decision Making in the Operations Function. Second edi-tion. New York: McGraw-Hill BookCompany 1981.
 21. Sekuła Z.: Koniec epoki pracy najemnej. „Personel i Zarządzanie” 2001 nr 6.
 22. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001.
 23. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawni­czy ABC 1998.
 24. Shadev K., Yinnicombe S., Tysovu S.: Downsizing and changing role of HR. „The International Jo­urnal of Human Resource Management” October 1999.
 25. Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie systemów ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 26. Sikorski Cz.: Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
 27. Sitko W. Panasiewicz L.: Zarządzanie wiedzą szansą rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Pod red. naukową W. Waszkiewicza. Kraków: Wydział Zarządzania AGH 2000.
 28. Skyrme D.J.: Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Oxford: Butterworth-Heinemann 1999.
 29. Sowińska-Milewska D., Szurlej M.: Pracownik poza firmą, czyli od teorii do praktyki telepracy. „Per­sonel” 2002 nr 5. Stabryła A.: Modelowanie elastycznych rozwiązań struktury organizacyjnej. Kraków: Wydawnictwo AE 1990. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 323.
 30. Stein N.: The world’s most admised companies. „Fortune” 2000 nr 19.
 31. Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław­skiej 1992.
 32. Stewart T.A.: From the Wealth ofKnowledge: Intellectual Capital and th XXI Century Organization. New York: Doubleday & Carency. 2002.
 33. Stewart T.A.: Intellectual Capital. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group 1999.
 34. Stewart T.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Currency & Dou­bleday Publishers 1999.
 35. Stewart T.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. London: Nicholas Brealy 1997 (cyt. za: M. Strojny: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji. „Przegląd Organizacji” 2000 nr 7-8).
 36. Strojny M.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji. „Przegląd Organizacji” 2000 nr 7-8.
 37. Strużyna J.: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Katowice: AE 1996. Prace Naukowe AE w Katowicach.
 38. Strużyna J.(i in.): Przewodnik po outplacement. Ruda Śląska: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” [1999].
 39. Sullivan P.H.: Value-driven Intellectual Capital. How to Cowert Intangible. Corporate Assets into Market Yalue. New York: J. Wiley 2000.
 40. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Toruń: TNOiK, Dom Organizatora 1999.
 41. Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologie kultur organiza­cyjnych. Toruń-Lódź: Dom Organizatora 2002.
 42. Sveiby K.E.: The New Organizational Wealth. Managing and Measuńng Knowledge-based Assets. San Francisco: Berret-Koehler Publishers Inc. 1997.
 43. Szaban J.: Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nrl.
 44. Szałkowski A.: Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy. Wrocław: Ossolineum 1997.
 45. Szemplińska E.: Zmiany w organizacji i wymiarze czasu pracy. „Służba Pracownicza” 2001 nr 8.
 46. Śliwa K.R.: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG 2001.
 47. Teece D.J.: Managing Intellectual Capital. Organizational, Strategie, and Policy Dimensions. New York: Oxford University Press 2000.
 48. Teisseyre W.Z.: Nowa technika i nowi ludzie w przedsiębiorstwie przyszłości. „Problemy Organiza­cji” 1998 nr 2.
 49. Toffler A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1996.
 50. Tom Peters o głównych czynnikach sukcesu. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 3.

Jak oceniasz tę bibliografię pracy?

Kliknij i oceń ją!

Średnia ocena 5 / 5. Oddanych głosów: 1

Nikt jeszcze nie oceniał tego planu. Bądź pierwszy!